Cestovný ruch Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 912 slov
Počet zobrazení: 8 445
Tlačení: 333
Uložení: 347
Cestovný ruch Slovenska
 
História: Poloha v strede Európy na križovatke dôležitých obchodných ciest, krása prírody, kultúrne a historické pamiatky priťahovali účastníkov CR už v dávnych dobách – prichádzali k nám kupci a iní návštevníci po historických cestách z Jadranu, Grécka, Talianska, Pobaltia,...
Naopak obchodníci zo Slovenska už od 16.st. navštevovali rozličné časti Európy pri podomovom predaji remeselných výrobkov (drotári, olejkári, predajcovia dobytka), rozšírené boli aj púte na Slovensku, ale aj do Čiech, Poľska,...

Termálne vody využívali už Rimania a v stredoveku záujem o ne podmienili vznik kúpeľov – Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Piešťany.
Mnohí Slováci cestovali za vzdelaním – hl. do Čiech a Nemecka.
Veľký bol aj záujem o pohoria – hl. Tatry ( využívali ich zámožnejšie vrstvy obyvateľstva), prvá známa vychádzka do Tatier – r.1565 do doliny Kežmarskej vody, tunajšia hradná pani Beate Laski Koscielicka. CR v Tatrách podporila výstavba železnice. Vznikli aj prvé turistické spolky, liečebné a turistické zariadenia, budovali sa horské chaty, rozšírila sa sieť turistických chodníkov. CR sa začal rozvíjať aj v iných pohoriach – M.Karpaty, N.Tatry, M. a V. Fatra. Na zač 20. st. sa rozšírilo lyžovanie a iné zimné športy, čo pomohlo rozšíriť sezónu CR na celý rok.

Neskôr rozvoj CR pribrzdili 1. a 2. svetová vojna ako aj hospodárska kríza. Značný vplyv na rozvoj CR malo znárodnenie v r.1948 – značná izolácia nášho štátu od okolitého sveta, presadzoval sa hl. viazaný CR – bolo vybudovaných mnoho podnikových a odborárskych zariadení, budovali sa aj súkromné chaty, využívali sa vidiecke chalupy. Naši obyvatelia až na výnimky mohli navštevovať iba socialistické krajiny – hl. Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, NDR. Podobne – k nám prichádzali za účelom rekreácie okrem Čechov, obyvatelia NDR, Maďarska a Poľska.

Zmeny po r.1989 znamenali hl. privatizáciu zariadení CR ( a tým vytvorenie konkurenčného prostredia), otvorili sa hranice, koruna sa postupne stala voľne zmeniteľnou menou => rozvoj zahraničného CR sa stal dynamickejší ako rozvoj domáceho CR, viac dovolenkujúcich v zahraničí ako doma.
Súčasnosť: Napriek tomu, že CR patrí v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim sa odvetviam NH, nedostatočná úroveň služieb tento rozvoj brzdí – ide o niektoré stravovacie a ubytovacie zariadenia, kt. zaostávajú za západoeurópskymi, určité rezervy vykazuje aj vzdelanie a odborná kvalifikácia zamestnancov, schopnosť podnikateľov poskytovať a propagovať ucelené produkty (balíky služieb), reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky klientov,... Zmeny ku kt. však dochádza v posledných rokoch ponúkajú optimistické vyhliadky.
 Slovensko je krajinou, ktorá ponúka pestrú paletu možností nielen na poznávanie, ale aj na regeneráciu fyzických a duševných síl človeka. Disponuje vysokým potenciálom, kt. sa ešte nevyužíva v plnej miere. Širokú škálu predpokladov rozvoja CR možno rozdeliť  na 2 veľké skupiny: prírodné a kultúrno-historické

1.Prírodné predpoklady: najvýznamnejšie sú reliéf, vodstvo, biota
Atraktivita reliéfu  spočíva vo výskyte zaujímavých povrchových foriem krajiny – riečne terasy, kaňonovité doliny, tiesňavy, skalné útvary, ľadovcové doliny, priepasti, závrty, jaskyne,...Horské oblasti sú okrem obdivovania scenérie vhodné aj na zimné športy, horolezectvo, klimatickú liečbu. ( Zádielská dolina, doliny Dunajca, prielom Hornádu, Haligovské skaly, Dobšinská ľadová jaskyňa,...)
Podstatná časť letnej turistiky sa viaže k vode – navštevované sú jazerá, vodné toky a nádrže, kúpaliská, akvaparky, kúpele,...( Senecké j., Domaša,  Šírava, Bardejovské kúpele, Podhájska, ramená Dunaja,....)
Floristické a faunistické predpoklady CR súvisia najmä so vzácnymi, chránenými druhmi rastlín  a živočíchov, respektíve chránenými územiami. Je potrebné vyzdvihnúť aj botanické záhrady, arboretá, ZOO ( NP Tatry,...CHKO Vihorlat,...arborétum Borová hora,...ZOO Bojnice, ...)

2. Kultúrno-historické predpoklady
a) množstvo archeologických a architektonických pamiatok – zvyšky pevností, hrady, zámky, kostoly, kláštory, ....(Spišský hrad, Oravský zámok, Betliar, Strečno, Zvolenský zámok, Dóm sv. Alžbety,...)
b) osobitnú pozornosť si zasluhujú sídla – ich časti, vyhlásené za pamiatkové rezervácie. Máme 18 mestských pamiatkových rezervácii ( B.Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Košice-1983, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Kremnica,....) a 10 pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry (Čičmany, Vlkolínec, Ždiar, Sebechleby, Brhlovce,...)
c) pamiatky techniky – mlyny, píly, železnice, bane, historické objekty – Solivar, mincovňa v Kremnici, lesná úvraťová železnica Vychylovka, tajchy pri B. Štiavnici, ...
d) múzeá, pamätné miesta, objekty a stavby – Slavín, mohyla M.R.Štefánika na Bradle, Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovné, ...
d) skanzeny – múzea v prírode, ľudová architektúra slov.  vidieka ( Pribylina, Zuberec, pri Bardejovských Kúpeľoch, Starej Ľubovni,...)
 
Zvláštnou kombináciou vidieckej architektúry, spôsobu života a zdravého, čistého prírodného prostredia je samostatný druh CR – vidiecky. V prípade, že sa spája s poľnohospodárskymi aktivitami, hovoríme o agroturistike. Popri poznávaní miestnych zvyklostí umožňuje zučastňovať s rôznych aktivít ako je vinobranie, kosba, zber ovocia, jazda na koni, pasenie oviec,...K najznámejším oblastiam vidieckeko turizmu patria Ždiar, Podbiel, Malokarpatská a Tokajská vinohradnícka oblasť.
Okrem uvedených predpokladov CR zohrávajú významnú úlohu aj organizované kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia – výstavy, festivay, veľtrhy, hudobné a folklórne slávnosti, konferencie, majstrovstvá,...( folklórny festival Východná, Veľká cena Európy v pretekoch psích záprahov, Zvolenské zámocké hry...)
Na základe prevládajúcich foriem CR, dostupnosti, vybavenosti službami ,...možno územie SR rozdeliť na 21 regiónov – medzinárodného, národného, nadregionálného a regionálného významu. Medzinárodného významu sú tieto regióny: Bratislavský, Podunajský, Liptovský, Tatranský
 
Domáci CR: - prevažnú časť ciest tvoria jednodňové a krátke pobyty – návštevy príbuzných a priateľov, výlety do prírody, služobné cesty, poznávanie a športový CR-hl. lyžovanie
- domáci dovolenkový pobyt si väčšina organizuje sama, iba malá časť využíva ponuky CK
- najčastejším motívom domáceho CR je pobyt v horách, pobyt pri vode, kúpeľný pobyt, návšteva príbuzných a priateľov, pobyt na vidieku
 
Zahraničný CR: - najviac turistov k nám prichádza z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Talianska. Ich motívy sú hl. služobný CR, návšteva príbuzných a priateľov, nákupná turistika, kultúra a poznávanie, rekreácia
- najviac Slovákov vycestuje pri dlhodobom CR do Chorvátska, Grécka, Bulharska, Talianska, Turecka, Španielska, Rakúska ,... Motívom je hl. pobyt pri mori, návšteva príbuzných a priateľov, pobyt v horách, ....Motívom krátkodobého CR do zahraničia je najčastejšie služobná cesta, nákupná turistika, návšteva priateľov a príbuzných, poznávanie a kultúra.  Väčšiu zahraničných dovoleniek si Slováci organizujú pomocou CK
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.1)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019