Hospodárstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 4 738
Tlačení: 321
Uložení: 336
Hospodárstvo Slovenska
Základným prejavom ekonomickej aktivity ľudí je ich hospodárska činnosť. Hodnota vytvorená v hospodárstve sa všeobecne označuje ako hrubý domáci produkt. Odvetvová štruktúra hospodárstva je postavená na báze analýzy jednotlivých sfér hospodárstva. Rozlišujeme primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny  sektor ( sféru ).

Hospodárstvo SR postupne prekonáva problémy, kt. nastali rozpadom socialistickej sústavy. Spočiatku sa prechod na trhové hospodárstvo prejavil v dočasnom znížení celkovej priemyselnej a poľnohospodárskej výroby i v poklese dopravných výkonov. Postupne hospodárstvo nabralo dynamický rast a patrí nárastom HDP aj zahraničnými investíciami smerujúcimi do štátu medzi progresívne krajiny. Dochádza k reštrukturalizácii slov. hospodárstva a postupnému odstraňovaniu regionálnych rozdielov. Dominancia západnej časti SR kontrastuje s pomalším rozvojom východu a juhu našej vlasti.

Odvetvovú štruktúru hospodárstva výstižne charakterizujú údaje o tvorbe HDP. Po roku 2000 sa na tvorbe HDP čím ďalej, tým viac podieľa terciárny sektor( asi 40%) – hlavne obchod, doprava, telekomunikácie. Podiel priemyslu je na asi 25 %, poľnohospodárstva asi 4%, stavebníctvo – 5%.

Zmenila sa aj priestorová štruktúra hospodárstva . Nástup trhového hospodárstva  postihol najviac regióny(sídla) s jedným dominantným, príp. viacerými väčšími podnikmi, kde výrobu zastavili, alebo sa pokúsili o radikálnu zmenu výrobného programu.  Sprievodným znakom bola nezamestnanosť či obťažné zamestnanie sa. Nedostatok domáceho kapitálu, pomalý príchod zahraničných investícii, konkurenčný boj podnikov -  podmienili zmenu v priestorovej štruktúre hospodárstva. Najlepšie hospodárske ukazovatele vykazujú Bratislava a Košice s okolím, pričom v ich zázemí sú aj naše najvýznamnejšie poľnohospodárske oblasti. Silné sústredenie hospodárskych aktivít vykazujú niektoré kotliny – stredné Považie. Slabá industrializácie je v Juhoslovenskej kotline a vo vybratých oblastiach na východe a severe SR.

Medzi novšie tendencie – pre SR výhodné –patria príchod veľkých zahraničných firiem a veľkých investícií. SR v súčasnosti zaostáva za priemerom hospodárskej produkcie EÚ. Okrem Bratislavského regiónu (101%), ostatné majú hospodársku produktivitu na úrovni 40 -46 % priemeru EÚ.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011