Zber a recyklácia papiera

Prírodné vedy » Geografia

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 851 slov
Počet zobrazení: 5 203
Tlačení: 290
Uložení: 309
Zber a recyklácia papiera
• Celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR.
• Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať.
• Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.
• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky.
• Recyklovaný papier sa dá vyrábať veľmi jednoducho
• Až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina.
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
 
1.1.1 Zberový papier
Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Zberový papier (prílohač.2-obr.č.3) je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu.
Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na buničinu (celulózu). Zároveň sa šetrí energia a neznečisťuje sa voda, pretože pri výrobe papiera z druhotných surovín spotreba vody a energie predstavuje zlomok oproti výrobe papiera z primárnej suroviny. Jedna tona zberového papiera môže nahradiť až 4 m3 drevnej hmoty alebo 110 ton zberového papiera nahradí drevo z 1 hektára cca 80-ročného lesa.
 
1.1.2 Spracovanie zberového papiera
Recykláciu starého papiera ovplyvňuje aj jeho kvalita, podľa ktorej sa delí na niekoľko kvalitatívnych skupín:
- staré noviny, časopisy
- vlnité lepenky a hnedé sulfátové papiere (používané ako obalový materiál)
- bezdrevné papiere
- zmiešaný zberový papier

Najžiadanejšie sú prvé dve skupiny. Posledná nepretriedená skupina zberového papiera je vhodná iba na výrobu málo kvalitných papierov Najžiadanejšie sú prvé dve skupiny. Posledná nepretriedená skupina zberového papiera je vhodná iba na výrobu málo kvalitných papierov. Zo zberového papiera sa z hygienických dôvodov nevyrábajú obaly prichádzajúce do styku s potravinami.

Zberová kvalita papiera sa odráža aj na jeho cene. Preto je dobré odkladať zvlášť noviny a časopisy, zvlášť kartóny a zvlášť ostatný papier. Po odovzdaní takto separovaných papierov získate viac peňazí, ako za netriedený papier. Pri spracovaní zberového papiera je problematický výskyt tlačiarenských farieb, ktoré je potrebné pred výrobou nového papiera odstrániť. Úplné odstránenie farbív a vyčistenie nie je možné dosiahnuť, a preto nie je recyklovaný papier krásne biely. Na bielenie vyrábaného papiera sa v starších výrobných prevádzkach používajú zlúčeniny chlóru, ktoré v prípade, že sa dostávajú mimo závodu, môžu výrazne negatívne vplývať na životné prostredie. Moderné výrobné technologické postupy pri bielení papiera už nevyužívajú chlór ako bieliacu látku, sú preto ekologickejšie. Výrobcovia zvyknú ekologicky bieleny papier označiť na obale rôznymi značkami. 
Kvalitu zberového papiera ako druhotnej suroviny ovplyvňujú aj nevhodné druhy papiera, ktoré môžu spôsobovať problémy pri výrobe nového papiera.

Do zberového papiera preto nepatria:
- krabicové obaly od nápojov a mlieka (obsahujú plasty a hliník),
- kopírovací papier, samoprepisný papier,
- plastové fólie, spinky,
- skartovaný papier, brúsny papier, pauzovací papier.

Pri výrobe papiera zo zberového papiera je potrebné spracovávanú surovinu upraviť tak, aby sa dala použiť. Zberový papier je potrebné zbaviť nežiaducich prímesí (plastové fólie, spinky a podobne) a rozpustiť na rovnorodú hmotu vhodnú na konečné spracovanie.
 
1.1.3 Čo (ne)patrí do zberového papiera?
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier.

Ako je to s recykláciou?
Papier sa recykluje veľmi dobre, ale v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5–8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je možné znovu spracovávať môžeme kompostovať.
Po tom, čo je papier odovzdaný producentmi odpadu na zneškodnenie, sa triedi na triediacich linkách. Papier sa väčšinou triedi na novinový, časopisy, lepenku a kartóny a ostatný papier. Kovové súčasti sa na triediacich linkách vyseparujú pomocou magnetických separátorov a takisto špinavý papier sa triedi zvlášť – následne sa energeticky využije v spaľovniach odpadu. Po dotriedení sa jednotlivé druhy papiera lisujú a následné sa odvážajú na ďalšie spracovanie, zvyčajne do papierní.

Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného "odpadového" papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa pričom 1 tona zachráni 17 stromov a ušetrí sa často až 70 % energie. Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín.

Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia papiera 800kg/obyv. SR/rok. Samozrejme, že triedením papiera a využívaním druhotných surovín šetrime lesy, ale až 75% vyťaženého dreva putuje do nábytkárskeho alebo stavebného priemyslu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010