Pomlčka - písanie pomlčky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 054 slov
Počet zobrazení: 4 659
Tlačení: 243
Uložení: 254
Pomlčka

Pomlčka (–) sa píše:
- vo vete s menným prísudkom namiesto sponového slovesa (v prísloviach, heslách, nadpisoch, nápisoch a pod.), napr.  Mladosť – radosť, staroba – choroba. – Zdravie – najcennejšie bohatstvo. – Čas – štvrtý objektívny rozmer. – Sebauspokojenie – brzda pokroku.
- pri dôraznom naznačení, že nasleduje niečo neočakávané, prekvapujúce, mimoriadne,
napr. Odpad je predsa – surovina. – Kto nepozná Tatry – nepozná Slovensko.
- pred samostatnou vetou, ktorá podáva vysvetlenie k predchádzajúcemu výkladu,
napr. Koloniálne rozdelenie krajín zabrzdilo až zahatalo prirodzený vývoj formovania národov – koloniálne štáty vznikli bez zreteľa na etnické zloženie obyvateľstva.

!!!P o z n á m k a:

Namiesto pomlčky sa môže písať aj bodkočiarka, resp. dvojbodka alebo sa veta môže písať ako samostatná s veľkým začiatočným písmenom po predchádzajúcej časti zakončenej bodkou.
- pri naznačení nedokončenia reči:
a) keď sa hovoriaci úmyselne odmlčí (pretože si náhle uvedomí nevhodnosť toho, čo chcel pôvodne povedať, nenachádza vhodný výraz, stratil svoju myšlienku, nevie, ako pokračovať v jazykovom prejave, náhle ho preruší nečakaná udalosť,
napr. príchod ďalšej osoby, nečakaný zvuk a pod.), napr. Povedal som, že –
b) keď hovoriaceho náhle niekto preruší v reči,
napr.Dora: A aj ty si už len vina, voľačo si –
Zuzana: Ja uznávam, že som, ale –
Dora: Neuznávaš…

!!!P o z n á m k a:

Namiesto pomlčky sa v tomto prípade píšu aj tri bodky.
- pri oddeľovaní vsuviek (slov alebo spojení slov, celých viet, zriedkavejšie aj súvetí),
napr.  Nemáme zatiaľ – prirodzene – študijné výsledky. – Žilinskí stavbári – ako je známe – budujú školské stavby aj v ďalších okresoch. – Keď išiel vozík popri nás, videl som – bol som celkom blízko, takže som rukou drabiny chytil –, že má na sebe košeľu, spod ktorej bolo vidno holý chrbát, celý počernetý a skrvavený. – Jednotlivé roviny jazyka – hoci sú časťou jedného systému – nie sú jednoducho priradené systémy, nie sú vybudované na rovnakých princípoch.

!!!P o z n á m k a:

Často sa vsuvky oddeľujú čiarkami alebo zátvorkami.
pri naznačení vzrušenej, prerývanej reči; takto sa prestávka vo vete vyznačuje dôraznejšie než čiarkou, napr. Vysoké Tatry – vlasť moja – zem krásna…
- pri zdvojovaní alebo zopakovaní slova alebo celých výrazov a viet, ak chceme dosiahnuť väčší dôraz, napr. Nie som vinný – nie som vinný. – Veď už – veď už…
- pri oddeľovaní priamej reči jednej osoby od priamej reči druhej osoby, ak sa neuvádzajú v osobitných odsekoch, ale v súvislom texte jedna za druhou,
napr. Sľubuješ? – Sľubujem.
- za otázkou, na ktorú si hovoriaci sám hneď odpovedá,
napr.  Dalo sa niečo v tejto situácii robiť? – Áno, dalo sa.
- pri oddeľovaní priamej reči, ktorá sa uvádza v samostatnom odseku,
napr. – Ty si chlap, ako má byť. Vieš nejaké remeslo?
– Som kováč, a to dobrý. Tak ti koňa nikto nepodkuje ako ja.
– Rozviažte mu povrazy, – rozkázal rytier svojim zbrojnošom.
– Tak čo je nové?
– Prichádzam so žiadosťou.
– Nuž čujme, s akou?
- pri vypočítavaní jednotlivých bodov uvádzaných v samostatných riadkoch,
 napr. Konferencia sa uzniesla:
– konať novú voľbu o dva roky,
– venovať viac financií na sociálne potreby členov,
– svojpomocne vybudovať ihrisko.
- v súvislom texte za názvom príspevku (článku, správy, kapitoly a pod.) po bodke,
napr. Dohoda o pobrežných vodách. – Ministri zahraničných vecí v pondelok podpísali dohodu o pobrežných vodách. Skončili tak dlhotrvajúci spor o práve na hospodárske využitie pobrežného šelfu medzi oboma krajinami, predovšetkým pokiaľ ide o hľadanie a ťažbu najrozličnejších nerastov a surovín.
Pravopis a výslovnosť anglických zložených slov s druhou časťou -man. – V príspevku venujeme pozornosť pravopisu a výslovnosti starších a novších slov cudzieho pôvodu zakončených na -man, ktoré boli prevzaté do slovenčiny.
- za výraz, ktorý sa uvádza samostatne a bližšie sa vysvetľuje,
napr. hipodróm – miesto pretekov na koňoch alebo na vozoch so záprahom
- za vetami, ktoré sa ako príklady uvádzajú súvisle za sebou,
napr. Vo dvore privítalo ich ozrutné psisko, valach popolavej srsti. – Chlapci, synovia, kráčali s ním. – Sparta, v staroveku skôr tábor viacerých osád než mesto, bola poľnohospodárskym a vojenským strediskom.
- v odbornom texte niekedy medzi takými pojmami alebo termínmi, ktoré sú spojené protikladovým vzťahom,
napr. Kategória odcudziteľnosti – neodcudziteľnosti nie je prítomná iba v týchto jazykoch.

!!!P o z n á m k a:
Častejšie sa namiesto pomlčky v takýchto prípadoch používa lomka: kategória odcudziteľnosti/neodcudziteľnosti.
- na naznačenie rozpätia alebo vzťahu rovnocennosti medzi dvoma, prípadne viacerými bodmi, a to:
a) časového a miestneho rozpätia a rozpätia v počte, pričom nahrádza výraz až,
napr. 1980 – 1990, január – február, strana 5 – 12,
b) staníc alebo zastávok na trati, najdôležitejších miest na trase,
napr. Praha – Bratislava – Budapešť – Belehrad (stanice železničnej trate); Rača – Račianske mýto – Námestie Ľudovíta Štúra – Račianske mýto – Rača (zastávky električky); Balt – Tatry – Balaton – Adria (hlavné miesta motoristickej trasy),
c) súťažiacich športovcov alebo športových družstiev,
napr. Kučera – Becker, ŠK Slovan Bratislava – Spartak Trnava, Slovensko – Španielsko,
d) partnerov v rokovaniach, rozhovoroch,
 napr. Gorbačov – Reagan (rokovanie Gorbačova a Reagana), Irán – Irak (rokovanie zástupcov Iránu a Iraku),
e) spoluautorov, spoluusporiadateľov, spojencov,
napr. Kant – Laplace, Iľf – Petrov, Pauliny – Ružička – Štolc, Spojené štáty – Veľká Británia, Slovensko – Poľsko, Paríž – Madrid,
f) umiestnenie podniku na dvoch alebo viacerých miestach, napr. Česko-slovenská grafická únia Praha – Prešov,
g) vzťahov medzi rozličnými inými pojmami alebo javmi,
napr. ť – ď, s – z, š – ž… (dvojice foném podľa znelosti), vojna – mier, dobro – zlo, priateľstvo – nepriateľstvo (protikladné pojmy);
- v jazykovedných prácach na vyjadrenie vzťahov medzi rozličnými pomenovaniami alebo ich tvarmi, prípadne odvodenými slovami a pod.,
 napr. žena – gen. pl. žien (tvar gen. pl. slova žena), ryba – rybár (slovo odvodené od pomenovania ryba), zemepis – geografia (slovo domáceho a slovo cudzieho pôvodu s rovnakým významom), kapesník – vreckovka (nesprávne slovo a jeho správny ekvivalent);
- v matematike ako znamienko odčítania,
napr. 5 – 3 (päť mínus tri), a – b (a mínus b).

!!!P o z n á m k a:
1. Pomlčka sa niekedy nevhodne používa pri písaní názvov inštitúcií s prívlastkom stojacim za nadradeným podstatným menom, napr. stredné odborné učilište – stavebné namiesto stredné odborné učilište stavebné.
2. Pomlčka sa odlišuje od spojovníka. Pomlčka je dlhšia ako spojovník a od slov alebo grafických znakov sa oddeľuje medzerou. (Pri písaní na písacích strojoch sa namiesto pomlčky píše spojovník.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014