Syntax – ako určovať vetné členy?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 594 slov
Počet zobrazení: 27 427
Tlačení: 735
Uložení: 689

Syntax – ako určovať vetné členy?

veta: Na nádvorí postavili hradní páni murovanú studňu.

1. Ako určujeme hlavné vetné členy

a) Prvý určujeme vo vete prísudok (pomôcka: má číslo 1):
Čo robili? : postavili = 1s
 
b) Druhý určujeme vo vete podmet (pomôcka: má číslo 2), pýtame sa pomocou prísudku:
Kto postavil? : páni = 2v
 
c) Skontrolujeme si správnosť podmetu a prísudku, a to tak, že pomocou prísudku sa opýtame na podmet a pomocou podmetu na prísudok:   čo robili páni? - postavili (odpoveď sa zhoduje s tvarom prísudku vo vete, takže je to správne)
kto postavil? - páni (odpoveď sa zhoduje s tvarom podmetu vo vete, takže je to správne)

2. Ako určujeme vedľajšie vetné členy

 
a) Ďalej vo vete určujeme ostatné slová (iba plnovýznamové môžu byť vetným členom!), v poradí v akom sa vo vete nachádzajú, prvé je slovo:
  na nádvorí
 
b) Toto slovo si spojíme s podmetom a s prísudkom, či s nimi v spojení dáva nejaký význam:
na nádvorí postavili (+1)
na nádvorí páni (+2)
 - vidíme, že užší význam má v spojení s prísudkom na nádvorí postavili
 
!!! ak by nedávalo význam ani s prísudkom, ani s podmetom, hľadáme vo vete iné slovo, ku ktorému sa viaže, s ktorým význam dáva, napr. ani postavili murovanú, ani páni murovanú nemá význam, teda hľadáme ďalšie slovo vo vete - murovanú studňu, toto slovné spojenie už význam dáva!!!
 
c) zistili sme, že slovo na nádvorí sa viaže s prísudkom postavili, teraz už len pomocou otázok na vedľajšie vetné členy zistíme, o aký vedľajší vetný člen ide, urobíme to tak, že slovné spojenie na nádvorí postavili, umiestnime do nasledujúceho vzorca:
 
otázka na vedľajší vetný člen + vetný člen, ktorý už poznáme = vetný člen, ktorý chceme zistiť
 
- v našom prípade bude vzorec vyzerať takto:
otázka na vedľajší vetný člen + postavili = na nádvorí
 
- teraz nám stačí do vzorca už iba dopĺňať otázky na vedľajšie vetné členy a zistiť, ktorá sa do vzorca hodí:
(pýtame sa) Aký?+ postavili =  (odpoveď) na nádvorí (=slovo na nádvorí nie je odpoveďou na uvedenú otázku)
 
d) takto by sme vystriedali všetky otázky na prívlastok, príslovkové určenie a predmet, a zistili by sme, že vzorec má význam iba pri jednej otázke:
(pýtame sa) Kde?+ postavili =  (odpoveď) na nádvorí (=slovo na nádvorí  je odpoveďou na uvedenú otázku)
 
- z tohto vyplýva, že slovo na nádvorí bude 4m (príslovkové určenie miesta), lebo otázkou Kde?, ktorá sa nám hodila do vzorca sa pýtame práve na príslovkové určenie miesta
 
e) týmto postupom určujeme ďalšie plnovýznamové slová vo vete:
 
  4m  1s 5z 2v 5z  3pA
Na nádvorí postavili hradní páni murovanú studňu.

3. Pomôcky pri určovaní vetných členov a skladov

a) ak je podmet nevyjadrený (2n), nebude sa spájať s nijakým slovom vo vete, nebude ničím určený
b) ak dáva podmet význam s nejakým slovom vo vete (okrem prísudku), toto slovo je vždy  prívlastok, pretože podmet  môže byť bližšie určený (rozvitý) iba prívlastkom
c) prívlastok sa výnimočne môže viazať s prísudkom (ale iba menným)
d) predmet a príslovkové určenie môžu bližšie určovať (rozvíjať ) iba prísudok, môžu byť spojené iba s prísudkom
e) ak sa dá na slovo, ktoré sa spája s prísudkom použiť otázka na príslovkové určenie a aj otázka na predmet, a obe s prísudkom majú vo vzorci význam, slovo bude príslovkovým určením, to má prednosť pred predmetom
f)  ak sa vo vete slovo nespája s prísudkom, určite to je prívlastok
g)  pri zakresľovaní určovacieho skladu platí, že šípka je vždy pri menšom čísle vetného člena
h) tam, kde je šípka, to je nadradený vetný člen,  ma druhej strane skladu stojí podradený vetný člen (ten bližšie určuje nadradený)
i) všetkých skladov je vo vete vždy o jeden menej ako vetných členov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.131