Veľké písmená na začiatku viet

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 502 slov
Počet zobrazení: 2 261
Tlačení: 197
Uložení: 166
Veľké písmená na začiatku viet

Veľké písmená píšeme:
- na začiatku jednoduchej vety a súvetia, a to:
a)  na úplnom začiatku písaného prejavu,
napr. Ľudská reč je prostriedok na dorozumievanie. – Na hrad (nápis na orientačnej tabuľke) – Vážení priatelia! (oslovenie v liste);
b) na začiatku vety alebo súvetia po predchádzajúcej vete zakončenej bodkou, výkričníkom alebo otáznikom,
napr. Slovenská republika patrí k popredným strojárskym producentom a vývozcom. Najznámejšie strediská strojárskeho priemyslu sú: Bratislava, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica a Martin. – Prídeš na schôdzku? Bude sa hovoriť o zájazde.
- po dvojbodke:
a) na začiatku priamej reči,
napr. Samo Cambel napísal: „Slovenčina môže mať iba jeden rozumný, odôvodniteľný cieľ, a to je: slúžiť za most k vzdelaniu ľudu slovenského.“
b) ak po nej nasleduje výpočet, v ktorom niektorý člen obsahuje aspoň jednu celú vetu,
napr. Surové železo vyrobené vo vysokých peciach delí sa na dve skupiny: 1. Surové železo zlievarenské, ktoré pretápaním v zlievarni málo mení svoje zloženie. 2. Surové železo oceliarenské, kde premenou z nekujného surového železa na kujný materiál oceľ úplne zmení svoje zloženie. Podľa toho budú požiadavky kladené na zlievarenské surové železo celkom iné ako požiadavky kladené na oceliarenské surové železo.
- na začiatku odsekov vo výpočtoch,
napr.:
Rozlišujeme dva základné typy pohybov:
1. Pasívny pohyb, keď sa živočíchy nechávajú prenášať buď fyzikálnymi faktormi prostredia (napr. vodou, vzduchom), buď inými živočíchmi (ektoparazity a endoparazity).
2.  Aktívny pohyb, ktorý je výsledkom aktívnej pohybovej činnosti živočíchov v priestore. Tento typ je všeobecnejší, lebo živočích môže aktívne regulovať polohu tela v zložitých podmienkach prostredia.
Bielkoviny rozdeľujeme na dve veľké skupiny:
1.Proteíny – jednoduché bielkoviny; ich molekuly tvoria len aminokyseliny.
2. Proteidy – zložené bielkoviny; majú v molekule okrem aminokyselín aj významnú funkčnú skupinu nebielkovinovej povahy – prostetickú skupinu.

!!!P o z n á m k a:

Na začiatku odsekov vo výpočtoch sa novšie píšu veľmi často malé začiatočné písmená na ich tesnejšie zopätie, napr.:
Antigény rozdeľujeme na tri skupiny:
a) izoantigény – bielkoviny, ktoré sú antigénmi v rámci jedného živočíšneho druhu,
b) antoantigény – antigény v rámci toho istého druhu, napr. bielkoviny šošovky, spermií, hemoglobín,
c) heteroantigény – antigény medzi rozdielnymi živočíšnymi druhmi.
Vývinové zmeny nastávajú dvojakým spôsobom:
a) mení sa nervová funkcia,
b) mení sa organizácia, najmä ústrednej nervovej sústavy.
K vyššej efektívnosti Bezpečnostnej rady by podľa memoranda mohli prispieť tieto opatrenia:
– zavedenie užšej spolupráce medzi jej stálymi členmi. Členské krajiny by mohli preštudovať možnosť vypracovať také procedúry a vzájomné záväzky v duchu zdržanlivosti a rešpektovania slobodnej voľby štátov, ktoré by vylučovali zapojenie veľmocí do regionálnych konfliktov;
– aktivizácia mechanizmov oficiálnych i neoficiálnych konzultácií členov Bezpečnostnej rady za účasti generálneho tajomníka OSN a v prípade potreby i priamo zainteresovaných krajín;
– pravidelné zasadanie Bezpečnostnej rady na úrovni ministrov zahraničných vecí počas valného zhromaždenia alebo pred jeho začatím.

- Malé písmená sa píšu na začiatku odsekov vo výpočtoch, ktoré neobsahujú vety
,
napr.
Živé sústavy majú:
1. špecifické chemické zloženie,
2. špecifickú štruktúru,
3. a základ biochemických procesov enzymatické reakcie,
4. vlastnosti autoregulujúcej sa sústavy,
5. schopnosť reprodukovať sa a súčasne sa vyvíjať (prispôsobovať).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Veta na pismeno z #veľke #Veta na pismeno s #Veta na priemysel #oslovenie pre priatelia


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.192