Písanie spoluhlások v predponách

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 541 slov
Počet zobrazení: 2 612
Tlačení: 167
Uložení: 177
Písanie spoluhlások v predponách

- Predpony nad-/nado-, pod-/podo-, od-/odo-, pred-/predo-, ob-/obo-, bez-/bezo-, cez-/cezo-, roz-/rozo-, v-/vo-, vz-/vzo- píšeme jednotne podľa morfematického princípu s párovými znelými spoluhláskami. Tento spôsob písania sa ustálil podľa podôb, v ktorých sú párové znelé spoluhlásky pred samohláskami:
nad-/nado-: nadpísať, nadceniť, nadčas, nadchádzka, nadchýliť, nadkľúčny, nadbytočný, naddĺžiť, nadzmyslový, nadvláda, nadmorský, nadnárodný, nadniesť, nadlomiť, nadradiť, nadjazd, nadovšetko a i.;
pod-/podo-: podpísať, podťať, podceniť, podčeľustný, podskočiť, podšiť, podkúpiť, podchádzať, podfarbiť, podbiť, poddať sa, podznačiť, podťať, podvoliť sa, podmorský, podnázov, podňať, podlomiť, podrobiť, podjazd, podísť, podúrovňový, podomlieť a i.;
od-/odo-: odpísať, odťať, odcudziť, odčiniť, odskákať, odštipnúť, odkúpiť, odchádzať, odfarbiť, odbiť, oddať, odzvučať, odžiť, odvolať, odmraziť, odnárodniť, odňať, odložiť, odrobiť, odjesť, odísť, odúradovať, odomlieť a i.;
pred-/predo-: predpísať, predtriedny, predcítiť, predčasný, predspisovný, predškolský, predkloniť sa, predchádzať, predfeudálny, predbernolákovský, preddomie, predznačiť, predzvesť, predžalúdok, predglaciálny, predhistória, predvojnový, predmanželský, prednášať, predniesť, predložka, predrevolučný, predjedlo, predísť, predoktóbrový, predovšetkým a i.;
ob-/obo-: obpliesť, obtočiť, občiahnuť, obskákať, obšiť, obchvat, obdariť, obďaleč, obtierať, obžalovať, obveseliť, obmedziť, obnoviť, obľuba, objav, obísť, oboplávať a i.;
bez-/bezo-: bezpredmetný, beztrestný, bezcieľny, bezdetný, bezcolný, bezstarostný, bezkrídly, bezfarebný, bezhraničný, bezvýznamný, bezmotorový, beznádejný, bezoblačný, bezradný, bezjadrový, bezalkoholický, bezúčelový, bezodný a i.;
cez-: cezpoľný, cezhraničný a i.;
roz-/rozo-: rozpísať, roztočiť, rozťať, rozcvičiť, rozčertiť sa, rozseknúť, rozšíriť, rozkradnúť, rozchýriť, rozfakliť, rozbiť, rozdať, rozdeliť, rozvinúť, rozžeraviť, rozhlásiť, rozveseliť sa, rozmýšľať, roznášať, rozniesť, rozlomiť, rozľútostiť sa, rozraziť, rozjasniť sa, rozísť sa, rozopnúť, rozosmiať sa, rozožrať a i.;
v-/vo-: vpísať, vtlačiť, vcapiť, včleniť, vsadiť (vsunúť), všiť, vkročiť, vchádzať, vkradnúť sa, vzývať, vgúľať, vhodiť, vmestiť sa, vnášať, vnímať, vlámať sa, vlietnuť, vraziť, vjazd, voperovať, vohnať, vopchať sa a i.;
vz-/vzo-: vzpínať sa, vzchádzať, vzbúriť sa, vznášať sa, vzňať sa, vzísť, vzoprieť sa, vzostup a i.
 
- Predponu s-/z-/zo- píšeme podľa výslovnosti, nie podľa morfematického princípu:
a) Pred neznelou spoluhláskou píšeme predponu s-,
napr. spískať, stratiť, stisnúť, scitlivieť, sčítať, skamenieť, schudnúť, sfilmovať, sčasti, skade, spredu.
b) Pred znelou spoluhláskou (párovou i nepárovou) a pred samohláskou píšeme predponu z-,
napr. zbúrať, zdrevenieť, zďaleka, zžiť sa, zgumovať, zhorieť, zväz, zmiešať, znovu, zničiť, zlepiť, zľutovať sa, zrovnoprávniť, zjednotiť, zabsolutizovať, zefektívniť, zísť sa, zorganizovať, zužitkovať, zúradovať, zblízka, zdola, zďaleka, zvysoka.
c) Slabičná podoba predpony sa vždy píše s písmenom z, teda zo-,
napr. zopnúť, zotrieť, zoťať, zoceliť, zosypať, zošiť, zoznam, zomknúť, zoradiť, zovšednieť.

!!!P o z n á m k a: 
1. Namiesto staršej pravopisnej podoby smena (vo význame „vymedzený pracovný čas“) používame v zhode s kodifikovanou výslovnosťou pravopisnú podobu zmena.
2. Podľa výslovnosti píšeme aj zložené predložky,
napr. spod, spoza, spopod, spomedzi, sponad.
3. Predložka z, ktorá sa používa v spojení s genitívom, zachováva si rovnakú podobu bez ohľadu na zmeny v asimilácii,
napr. z potoka, z tuku, z filmu, z budovy, z divadla, z hory. Slabičná podoba predložky z je zo: zo strediska, zo steny, zo stavby.
4. V spojení s inštrumentálom sa používa predložka s, a to bez ohľadu na zmeny v asimilácii,
napr. s bábikou, s krikom, s otcom. Slabičná podoba predložky s je so. Slabičná podoba sa vyslovuje so spoluhláskou s iba v spojení s tvarom zámena ja: so mnou [so mnou], v ostatných prípadoch sa vyslovuje so spoluhláskou z: so sestrou [zo sestrou].
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014