Charakteristika – opakovanie teórie slohového útvaru

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 410 slov
Počet zobrazení: 4 039
Tlačení: 205
Uložení: 195
Charakteristika – opakovanie teórie slohového útvaru
 
1. Ktoré 2 tvrdenia o individuálnej charakteristikesú pravdivé?
 
a) Medzi slohové útvary individuálnej charakteristiky patrí posudok a skupinová charakteristika.
b) Posudok vyžaduje vecnos ť, komplexnosť a objektívnosť.
c)  Posudok má formu úradného listu s pomenovaným názvom útvaru.
d)  V posudku hodnotíme vzťah k práci, záujem o profesionálny rast, pracovnéchopnosti, rozoberáme (analyzujeme) dôležité obdobia života posudzovaného.
 
2.  Nájdi nesprávnu odpoveď. V charakteristike postavy kombinujeme
a) vonkajšiu charakteristiku s vnútornou.
b) objektívnu charakteristiku so subjektívnou. c) statickú charakteristiku s dynamickou.
d) skupinovú charakteristiku s individuálnou.
 
3.  Nájdi 2 správne odpovede. Postavu charakterizujeme z rôznych zorných uhlov, a to
a) typické znaky vonkajšieho výzoru.
b) vzťah k povinnostiam, záujmy a schopnosti.
c) rodinné zázemie, zamestnanie a spoločenské postavenie rodičov, súrodencov.
d) vzťah k práci, povinnostiam, zamestnávateľovi.
 
4.  Vyber správnuodpoveď. Dynamická charakteristika na rozdiel od rozprávania
a)  opisuje dej, ktorý nie je jednine čný, t.j.dej, ktorý sa opakuje.
b) nepoužíva dejové slovesá.
c)  sa nachádza vo výkladovom slohovom postupe.
d)  používa retrospektívu (poh ľad do minulosti).
 
5.  Nájdi 2 správne odpovede. Vlastnostičloveka vyjadrujeme v charakteristike pomocou
a) neplnovýznamových slovies. 
b) ustálených slovných spojení, prísloviek a poreka diel.
c) citovo zafarbených a expresívnych slov. 
d) citosloviec a prísloviek.
 
6.  Ktorá odpoveď o porovnávacej charakteristike je pravdivá?
a)  Porovnávame najmenej 3 objekty (predmety, veci,javy, postavy).
b) Objekty môžeme charakterizova ť len paralelne (súčasne).
c)  Kombinujeme vonkajšie a vnútorné vlastnosti.
d)  Nachádza sa len v umeleckom štýle.

7.  Nájdi správnu odpoveď. Skupinová charakteristika
a) zachytáva typické znaky národa, literárneho hrdinu. 
b) sa snaží o objektívnu charakteristiku.
c) opisuje len kladné vlastnosti.
d) vyjadruje objektívne hodnotenie.
 
8.  V ktorej možnosti je výstižná charakteristika um eleckého prostriedku? a) Anafora je opakovanie slov na konci vety/verša.
b) Epifora je opakovanie slov na začiatku a na konci riadku/verša.
c) Epizeuxa je opakovanie slov za sebou. 
d) Hyperbola je alegorické vyjadrenie vlastností.
 
9.  Nájdi správnu odpoveď. Karikatúra
a)  zodpovedá objektívnej realite.
b) je zveličenie niektorej vonkajšej alebo vnútornej vlastnosti.
c)  sa nachádza sa v umeleckom, publicistickom a náučnom štýle.
d)  býva zastúpená aj vo fejtóne a v prejave.
 
10. Nájdi 2nesprávneodpovede. Jazyk charakteristiky
 
a) používa predovšetkým prídavné mená s hodnotiacim významom, neur čité slovesné tvary, napríklad slovesné podstatné mená a neurčitky slovies.
b) je  všeobecne zrozumite ľný.
c)  používa citovo zafarbené slová.
d)  nevyužíva ustálené slovné spojenia, citovo zafarbené slová.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016