Informácie a zdroje informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 491 slov
Počet zobrazení: 11 477
Tlačení: 605
Uložení: 708

Informácie a zdroje informácií

Ciele: Zdôvodniť význam informácií  v súčasnosti. Dokázať efektívne využiť zdroje informácií pri práci s textom. Dokázať určiť v texte kľúčové slová. Rozlíšiť hlavnú informáciu od vedľajších.

Dokázať spracovať text – vytvoriť z neho osnovu, tézy, konspekt. Charakterizovať dané pojmy, použiť ich vo vecnom texte. Dokázať vyjadriť vlastný názor na riešenie problémov s využitím prečítaného textu.

Dokázať spracovať text – vytvoriť z neho osnovu, tézy, konspekt. Upevniť si získané vedomosti a prakticky ich aplikovať. Ovládať základné pravopisné javy. Odstrániť chyby a nedostatky v získaných vedomostiach.

Zdroje informácií:

1. primárne – informácie v originálnych, nespracovaných textoch – kniha, článok v časopise, na webe
 
2. sekundárne – informácie vyberané z primárnych zdrojov – signatúra, katalogizačný lístok, obsah knihy, anotácia, resumé, internetový portál, register
 
3. terciárne  - informácie zo sekundárnych, ale aj z primárnych zdrojov – použitá literatúra, zoznam literatúry, rešerš...

Pojmy:

Menný a vecný register – abecedný zoznam mien, termínov, pojmov

Marginálie  - poznámky na vonkajšom okraji stránky

Resumé  - stručný výťah obsahu textu, súhrn, prehľad záverov aj v cudzom jazyku, abstrakt

Kartotéka  - forma sady lístkov usporiadaných podľa kritérií

Bibliografický zápis – zápis priezviska, iniciály mena, názov diela, miesto a rok vydanie, počet strán, ISBN

Rešerš – prehľad, súpis poznatkov a údajov o téme z primárnych a sekundárnych zdrojov

Anotácia – stručná charakteristika obsahu kníh, článku, dokumentu a i. (uvedenie vydavateľstva, rok vydania, ceny, počet strán a i.), približuje sa reklame, hodnotí, propaguje a pôsobí na city

Spôsoby záznamu textu

 

Osnova – najstručnejší prehľadný záznam obsahu textu v bodoch, heslách, menných vetách
- fáza tvorenia textu

Konspekt – plán obsahu textu v heslách, kľúčových slovách
- záznam údajov, hl. myšlienok z textu, zhustený obsah textu, podrobnejší než osnova (konkrétne údaje, farebné rozlíšenia, číslovanie)
-  poznámky z obsahu textu
 
Téza stručne zhrnutá myšlienka, z textu vyplývajúca zásada vyjadrená ucelenou vetou
- nemusí vystihovať stavbu textu, zhoduje sa s výrazmi a formuláciami v texte
 
Citát - je doslovný text prebratý z nejakého zdroja alebo od inej osoby /jeho výrok/
  - musí byť vždy zreteľne a presne zaznamenaný  a musí pri ňom byť použitý prameň, neuvádzanie zdrojov sa považuje za plagiátorstvo
  - od hlavného textu sa citáty musia oddeliť úvodzovkami: „Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa.“ (Ľ. Štúr)

a) doslovná citácia - doslovne uvedený cudzí výrok s menom autora, názvom diela, vydavateľstva, roku vydania a číslom strany, graficky sa odlišuje od ostatného textu, napr. úvodzovkami
Napr. „Jazyk slúži človeku, ktorý hľadá a vyslovuje pravdu, ako aj človeku, ktorý vedome odovzdáva lož ako zaručenú pravdu..“ (Findra, J.: Jazyk, reč, človek. Bratislava: Q111, 1998, s. 8)

b) voľná citácia = parafráza
- využíva sa v rečníckych a publicistických textoch, kde sa neuvádza autor či dielo, z kt. citovaný text pochádza
- voľné prerozprávanie/spracovanie cudzej predlohy – myšlienky/motívu iným spôsobom
- nevyskytuje sa v odbornom štýle
- Napr.: Teda zvolajme spolu Goethem: „Postoj, chvíľa, si krásna!“

Moderné postupy tvorivého myslenia:

- výhody – prehľadné spracovanie textu, rozličné zdroje nápadov a námetov, pomoc pri zhromažďovaní faktov a nápadov

1. Mapa mysle – pojmové mapovanie, výsledok uvažovania jednej osoby, grafické spracovania hlavných myšlienok cudzieho textu

2. Brainstroming – búrka nápadov, metóda skupinovej práce, tvorivej diskusie, produkovania nápadov a riešení, kroky:

a) formulácia problému
b) tvorba, produkcia nápadov
c)  záznam spoločného riešenia
d) prestávka
e)  vyhodnotenie návrhov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.043