Jazyková komunikácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča babuska (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 123 slov
Počet zobrazení: 3 954
Tlačení: 233
Uložení: 201
Jazyková komunikácia
 
Ciele: Definovať pojmy jazyk a reč. Vysvetliť jazykový systém a sémantický trojuholník. Vedieť čítať s porozumením rôzne druhy textov. Rozlíšiť a charakterizovať umelecký a vecný text. Vedieť jednotlivé druhy komunikácií, odlíšiť ich v danej situácii, uviesť príklady. Dokázať odlíšiť súkromnú komunikáciu od verejnej. Zoštylizovať súkromný list. Prakticky používať zásady písania úradného životopisu a motivačného listu. Poznať znaky beletrizovaného životopisu a prakticky ho aplikovať. Vedieť uplatniť získané vedomosti pri tvorbe písomných textov, dodržiavať formálne a štylistické zásady. Vedieť vytvoriť úvahu s uplatnením získaných vedomostí. Odstrániť chyby a nedostatky v získaných vedomostiach. Upevniť si získané vedomosti a prakticky ich aplikovať.
 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA

 
Jazyk, jazykový systém, reč, druhy jazykov
 
Jazyk  /langue/ 
- systém pravidiel a znakov (súhrn), na základe ktorých vzniká konkrétna reč
- spoločenský jav – nemáme ho vrodený
- prostriedok komunikácie, ktorá je vo svojej podstate základom ľudskej spolupatričnosti a ľudskej súdržnosti /človek je spoločenský a mysliaci tvor, môže existovať iba vďaka jazyku/
- abstraktný jazykový pojem, pozostávajúci z prvkov, vnútorná podoba jazyka
 
Jazyk ako systém - je prirodzený systém, ktorého podobu treba objaviť – nájsť pre daný jazyk model, ktorý by vystihoval vzájomné vzťahy medzi jeho prvkami.
 
Jazyk ako kód
- súbor/systém znakov a pravidiel (kódov), ktoré sa používajú na vyjadrenie a prenos informácií
- zabezpečuje výmenu informácií
 
Druhy jazykov
a)  prirodzené – výsledok historického vývinu (slovenčina, angličtina a i.)
b) umelé – na základe aktuálnej požiadavky istej skupiny (esperanto, programovacie jazyky)
 
Komunikácia
 
  EXPEDIENT /autor/  ----------------►  TEXT ----------------► PERCIPIENT /príjemca/
kódovanie -----------------► text  ----------------►  dekódovanie
 
informačný šum – narušenie komunikácie /nesprávne pochopený text, nezrozumiteľný kód, napr. šušťanie v slúchadle/
informačná bariéra – prednáška v čínskom jazyku, napr.  cudzí jazyk
účinná komunikácia – obidvaja komunikujúci poznajú kód
 
Jazyková komunikácia – schéma:
  kódovanie   dekódovanie
Odosielateľ – komunikant 1 ---------► komun. kanál  ---------►  Prijímateľ – komunikant 2
    
KÓD-jazyk
  (nosič, médium) 
 
Reč /parole/
- konkrétne využitie jazyka (v zvukovej alebo písomnej podobe) v určitej situácii (komunikácii), vonkajšia podoba jazyka
- tvorí sa na základe istých jazykových predpisov, vzorcov, al. pravidiel
- doplnená rôznymi mimojazykovými prostriedkami (mimika, gestá...)
(objektívne pozorovateľná, nedá sa vedecky formalizovať, nemôže byť predmetom jazykovedy)
Jazyková činnosť /language – ľudská reč/
- komplexný proces, v ktorom sa jazyk ako systém /langue/ využíva na dorozumievanie a myslenie, prípadne schopnosť vykonávať tento proces
- jazyk + reč
 

Jazykový znak, sémantický trojuholník, funkcie jazyka

 
Znak
- niečo, čo stojí za niečím iným
- pri znaku ide o 2 veci:
a)  prvotná vec /vec v najširšom zmysle: pojem, predstava, fikcia)
b) vec, ktorá má schopnosť prvotnú vec zastupovať, nejako na ňu poukazovať (rozličné podoby: konkrétny objekt, obraz, znak, rad tónov; jazykové útvary: morféma, slovo, veta, text)
 
Jazykový znak
- prvok jazykovej komunikácie
- schopnosť zastupovať nielen konkrétne veci priamym poukazovaním na ne, ale vďaka spojeniu zvukového reťazca s myšlienkovými obsahmi môže označovať, zastupovať aj neprítomné veci
 
Základné funkcie jazyka
 
a) dorozumievacia /komunikatívna/ - jazyková komunikácia (vyjadrovanie myšlienok, názorov, postojov, citov....)
b) poznávacia /kognitívna al. gnozeologická/ - myšlienková oblasť: jazyk ako nástroj myslenia
c) estetická funkcia – rozvoj estetického cítenia človeka
d) reprezentatívna – prostriedok na tvorbu národného povedomia a hrdosti
 

Druhy komunikácie:

1. Verbálna (slovná)
– realizácia pomocou jazykových prostriedkov
- môže byť ústna alebo písomná
2. Neverbálna (neslovná)
- realizácia pomocou nejazykových prostriedkov – cez mimiku a gestá
- človek 5x častejšie presvedčí neverbálne než verbálne
3. Priama
- obaja účastníci sú v priamom kontakte, je tu spätná väzba
- spontánna, nepripravená, nevyžaduje prísne dodržanie spisovnej normy
4. Nepriama
- účastníci nie sú na tom istom mieste v tej istej chvíli, dorozumievajú sa sprostredkovane (list)ˇ
- chýba spätná väzba, časté nedorozumenia
5. Bežná
- v súkromnej sfére, nespisovné slová a výrazy, nedokončené vety, bohatá modalita viet
- malá vzdialenosť medzi účastníkmi, výrazné gestá a mimika
6. Oficiálna
- vo verejnej sfére, spisovný jazyk, zdvorilostné formulky, spoločenský odstup, odborné výrazy
- úsporne – gestá a mimika, väčšia vzdialenosť
7. Monologická
- hovorí iba 1 človek, chýba verbálna spätná väzba, nestriedanie komunikačných rolí
8. Dialogická
- najmenej 2 účastníci, striedajú komunikačné roly, funguje spätná väzba
 

Bežná komunikácia. Hovorový štýl

Komunikačná sféra:
-  súkromná, záujmová, pracovná
Komunikanti: súkromné osoby
Funkcia: bežná komunikácia v neoficiálnom alebo polooficiálnom styku na pracovisku, bežná komunikácia s priateľmi a i.
Znaky:
-  ústnosť, spontánnosť
-  konverzačnosť
-  súkromnosť
-  situačnosť
-  stručnosť
-  expresívnosť
 
Útvary:
a)  klasické – ústne:  1. Monologické (vtipy, príbeh)
    2. Dialogické (rozhovor, hádka...)
 
– písané:   súkromný list, oznámenie
 
b) moderné – ústne: chat, odkaz
  – písané: e-mail, SMS, inzerát
 
Slohové postupy v HŠ:
-  rozprávací (príbeh),
-  opisný (opis osoby, pracovný postup),
-  informačný (pozvanie, oznámenie),
-  výkladový (vysvetlenie, mravné poučenie).
 
Súkromný list:
1. úvodná rámcová časť listu:
- miesto a dátum – pravý horný roh
- oslovenie (namiesto výkričníka píšeme čiarku, malé písmeno)
 
2. Jadro listu:
- vyčleňujeme odseky podľa motívov
- prejav úcty adresátovi Ty, Vy, Tvoj, Váš...
 
3. Záverečná časť:
- zdvorilostná formulka, pozdrav
- vlastnoručný podpis

Oficiálna komunikácia. Administratívny štýl

Komunikačná sféra: pošta, banka, súdy
Komunikanti: súkromná osoba – inštitúcia, inštitúcia - inštitúcia
Funkcia: sprostredkovanie informácií presne, fakty bez vysvetľujúcich a doplňujúcich faktov
Znaky:
-  adresnosť, verejnosť
-  vecnosť, neutrálnosť, objektívnosť
-  knižnosť, písomnosť
-  stručnosť, schematickosť
 
Útvary:
a) podľa určenia
dokumentárne: záväzne sa archivujú: zápisnica, protokol /rozšírená zápisnica s podrobnými dokumentačným zápisom/, maturitný protokol, triedny katalóg, potvrdenka, zmluva, zmenka, akcia, rezolúcia...
 
oznamovacie: (dokumenty s krátkodobou alebo dlhšou aktuálnosťou): vyhláška, zákon, prípis, smernica, oznámenie, telegram, životopis, žiadosť, prihláška, reklamácia, upomienka, splnomocnenie, objednávka...
 
heslové (často majú predpísanú predlohu, časovo limitované, všetky sa nearchivujú): súpis, zoznam, prehľad, rozvrh hodín, vysvedčenie, diplom, faktúra, cestovný príkaz, bankové tlačivo...
 
b) podľa formátu
A4 – zákon, vyhláška, úradný list – žiadosť, životopis..
A6 a menšie – objednávka, oznámenie, splnomocnenie, úradné tlačivá...
 
Slohové postupy
-  informačný
-  výkladový
-  opisný
 
Kompozícia úradného listu:
1. úvodná rámcová časť (meno, adresa autora, príjemcu, miesto a dátum, vec)
2. vlastný text, odseky
3. záverečná časť (zdvorilostné formulky, poďakovanie, podpis, prílohy)
 

Motivačný list

-  sprievodný list
-  forma poloúradného listu (chýba heslo, Vec, prílohy, miesto, dátum – v životopise)
-  pomáha uchádzačovi o zamestnanie dostať sa na pracovný pohovor – konkurz
-  motivuje budúceho zamestnávateľ natoľko, aby si uchádzača pozval na osobné stretnutie
-  odpovedáme na konkrétnu ponuku/inzerát, reagovanie na dôležité body z inzerátu, uvádzame dôvody, prečo práve my by sme mali uvedené miesto získať, uvádzame schopnosti a skúsenosti, ktoré nás predurčujú na vykonávanie danej pozície
-  býva doplnený životopisom, neuvádzame tu fakty o vzdelaní, praxi a o pomeroch v rodine
 

Životopis

-  písané útvary oficiálnej komunikácie
podľa obsahu:
a)  profesijný (kariérny) – chronologické zachytenie výseku života od najstarších dát k najnovším /dospelí – prehľad zamestnania, študenti – stupne vzdelania)
b) komplexný – priebeh celého života a všetkých jeho stránok – vzdelanie, zamestnania, záľuby...
 
podľa formy:
a)  štrukúrovaný – v heslách, jednočlenné menné vety
b) kontextový – v ucelených vetách
 
-  v administratívnom štýle – administratívny životopis – informačný a opisný slohový postup
 
-  v umeleckom štýle – beletrizovaný životopis:
–  umelecké výrazové prostriedky, kreatívny/tvorivý charakter, pracuje s fikciou a fantáziou
–  rozprávací a úvahový postup
–  môže byť: a) autobiografia – vlastný životopis
–   b) biografia – nejakej známej, menej známej osobnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.147