Publicistický štýl prehľad

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 044 slov
Počet zobrazení: 6 455
Tlačení: 235
Uložení: 278
Publicistický štýl
 
Cieľ: Poznať znaky a útvary publicistického štýlu, vedieť ich použiť prakticky pri tvorbe textov, odlíšiť od iných textov. Poznať jednotlivé druhy tlače podľa rôznych kritérií, rozlíšiť ich v konkrétnych príkladoch. Poznať horizontálne členenie novín a časopisov a prakticky ich vyhľadať a zaradiť. Vytvoriť zaujímavé rubriky a prezentovať ich pred triedou. Vymenovať spravodajské, analytické a beletristické útvary publicistického štýlu, prakticky ich vyhľadať a zaradiť. Vedieť vytvoriť daný útvar. Vedieť uplatniť získané vedomosti pri tvorbe písomných textov, dodržiavať formálne a štylistické zásady. Vedieť vytvoriť úvahu s uplatnením získaných vedomostí. Odstrániť chyby a nedostatky v získaných vedomostiach. Upevniť si získané vedomosti a prakticky ich aplikovať.
 

Publicistický štýl – znaky a útvary

- komunikačná oblasť: masové komunikačné prostriedky /tlač, rozhlas, TV, internet/
- komunikanti: adresát (verejnosť) ↔ autor (redaktor, moderátor...)
- funkcia: prinášať informácie o aktuálnych udalostiach, poúčať, ovplyvňovať, presviedčať
 

– objektívno-subjektívny jazykový štýl
- dynamický a živý
- v ústnej a písomnej podobe
- hybridný – zmiešaný – štýl, výrazové prostriedky viacerých štýlov – náučný, umelecký, hovorový
 
Znaky:
a) písomnosť - tlačené a elektronické médiá
   - osobitné členenie textu, fakty, pasívne a polovetné konštrukcie
b) variabilnosť – bohatstvo tém, kompozičná pestrosť, rozmanitosť prostriedkov, osobitná grafika...
c) monologickosť – chýba spätná väzba, nemá bezprostrednú reakciu adresáta
d) verejnosť – najzrozumiteľnejšie útvary, náročnosť obsahu a formy prispôsobiť podľa rovne obyvateľstva
e) informatívnosť – spravodajská funkcia – sprostredkovať informácie – faktografické údaje, čísla, vlastné mená
f) aktualizovanosť – časová a priestorová určenosť (kto?, čo? Kedy? Kde? Ako?), aktualizácia výrazových prostriedkov
 
Útvary:
1. Spravodajské – správa, riport (beletrizovaná správa o jednej udalosti), interview (dialogizovaná správa), oznámenie, komuniké /úradné oznámenie/, plagát, referát
- oznamovacia funkcia
- informačný slohový postup
 
2. Analytické – úvodník, komentár /zaujíma stanovisko/, editoriál, glosa, posudok, recenzia, kritika, pamflet, polemika
- publicistika racionálneho rázu
- okrem oznamovacej funkcie aj presvedčovacia funkcia
- výkladový slohový postup
- zámer – hodnotenie spoločensko-politického javu (analyzovanie, argumentácia, porovnávanie, vysvetľovanie...)
 
3. Beletristické útvary – reportáž, črta (s prvkami reportáže), stĺpček /krátka úvaha/, fejtón
- publicistika emocionálneho rázu
- estetická funkcia – najpestrejšie výrazové prostriedky a postupy
- typické pre časopisy
 
Druhy tlače
a) podľa periodicity:
- denníky (najmenej 4x do týždňa)
- týždenníky
- občasníky
- príležitostná tlač (bulletin)
 
b) podľa obsahu:
- univerzálne noviny a časopisy bez zacielenia na konkrétneho čitateľa,
- spoločensko-politické
- literárne
- ekonomické
- vedecké
- programové
- rodinné
- ženské, mládežnícke,
- športové
- náboženské
- inzertné...
 
TASR – Tlačová agentúra SR (poskytuje aktuálne informácie, spravodajská informačná agentúra zriadená zákonom v r. 1992)
SITA – Slovenská informačná tlačová agentúra – nezávislá tlačová agentúra v r. 1997
 
Slovenský rozhlas, Slovenská televízia – verejnoprávne inštitúcie pre všetkých občanov, ich vysielanie upravuje zákon Národnej rady SR
 
Bulvárna publicistika – informácie s istou senzáciou
 
Horizontálne členenie novín a časopisov
1. názov denníka
2. odkazy na najaktuálnejšie články z obsahu vydania
3. najdôležitejší článok (prvá strana) z domova alebo zo zahraničia – aktuálne udalosti
4. ďalšie strany - tematicky rozdelené články podľa pravidelných rubrík:
- spravodajstvo, ekonomika, zahraničie, kultúra, názory a polemika, inzercia, šport
5. tiráž – v hlavičke alebo na konci novín a časopisov, obsahuje technické a vydavateľské údaje (názov denníka, meno a priezvisko, výrobný sekretariát, šport, e-mail....)
6. fotografie
- spravodajské fotografie (autentické – emocionálne vplývajú na čitateľa)
 - bulvárne – (paparacovia – skupina bulvárnych fotoreportérov z tal. paparazzo – moskyt – druh komára), fotografie bez súhlasu / povolenia čiže bez autorizácie
 
Spravodajské útvary publicistického štýlu
- jednoduchá správa
- rozšírená správa
- interview
 
a) jednoduchá správa
- základná informácia o udalosti, nič nevysvetľuje, nekomentuje, len konštatuje – oznamovacia funkcia
- informačný slohový postup
- Kto? Čo? Kedy? Prečo? Ako? sa stalo
- nie je vnútorne členená na Ú, J, Z
- informácie usporiadané zostupne podľa dôležitosti (najdôležitejší titulok)
- titulok informačne nasýtený
 

Titulok
Bez bodky!!!

Miesto, Text správy
tlačová  
agentúra
 
 
  Skratka
Mena
    redaktora

b) rozšírená správa
- voľnejšie štylizovaný text, komplikovanejšia grafická úprava
- oznamovacia funkcia
- titulok s podtitulkom, nadtitulkom v rozšírenej správe
- využívajú štylisticky príznakové slová, príležitostné slová (okazionalizmy), umelecké prostriedky, úvahové prvky (postoj autora, hodnotenie, bližšie vysvetlenie)
 


Nadtitulok

titulok

Perex,
miesto, tlačová agentúra, skratka mena redaktora

Stĺpce podrobnejšieho
záznamu udalosti
s komentárom autora

 

Titulok – pointa textu, zrozumiteľný, stručný, výstižný a pútavý
- využíva osobitné syntaktické konštrukcie - elipsa
- upútavacia funkcia, informačná
Perex (na celú šírku) – zvýraznená časť správy, ktorá dopĺňa základnú informáciu obsiahnutú v titulku
Úvodné vety – čo, kde, kedy sa stalo...
Citované vyjadrenia priamych účastníkov – súčasť rozšírenej správy
 
Noticka
- jednoduchá krátka správa bez udania miesta a tlačovej agentúry
- v novinách pod názvom: Stručne
 
c) interview
- spravodajský rozhovor (spravodajský žáner), dialogizovaná správa, riadený rozhovor – predstavuje nejakú osobnosť spoločenského života
- publicista by mal dať definitívnu podobu interview autorizovať (potvrdiť pravdivosť)
- informačný slohový postup
- autorský zámer – dialogizovanou formou podať nové informácie


Naditulok

Titulok – často – myšlienka z rozhovoru

Podtitulok – prináša meno osobnosti, dôvod, prečo sa rozhovor uskutočnil, jadro

Stručná charakteristika osobnosti – graficky zvýraznená, predstavuje osobnosť, prečo sa rozhovor uskutočňuje

Fotografia
Otázky a odpovede v stĺpcoch podpis autora

 
Analytické útvary publicistického štýlu
- glosa
- recenzia
- editoriál
 
a)  glosa
- krátka poznámka,
- subjektívnosť (postoj autora)
- kratší rozsah
- vtip
- expresívnosť
- ostré vyznenie (pointa)
- úvahový slohový postup
- od r. 1994 môžeme stretávať na internetovom blogu /internetový denník/ - výhoda – rýchlosť, nevýhoda – nie jazyková korektúra, radikálne názory
Druhy glosy:
a)  pozitívna – chváli
b)  kritická – upozorňuje na nedostatky
c)  polemická – pochybuje o správnosti názoru iného
 
b) recenzia
- hodnotiaci posudok literárneho diela, umeleckého, technického alebo vedeckého diela
- jadro – rozbor posudzovaného diela /výklad/ a subjektívne hodnotenie autora /prvky úvahy/
- výkladový a informačný slohový postup
- hybridný žáner /rôznorodá lexika/
- informačná a hodnotiaca časť
 
c) editoriál (editor – vydavateľ) = úvodný stĺpček
- slovo šéfredaktora alebo iného člena redakcie (subjektívnosť)
- krátky rozsah
- aktuálnosť
- oddelený od ostatného textu čiarou / rámčekom
- forma komentára – výkladový text s úvahovými zložkami
- podoba príhovoru čitateľovi
- cieľ – zaujať čitateľa a podnietiť ho k zamysleniu
 
Beletristické útvary publicistického štýlu
- reportáž
- fejtón

a) reportáž

- očité svedectvo autora
- sprostredkovanie čitateľovi autentickej atmosféry udalosti
- využíva opis a rozprávanie (1. os. sg./ pl.)
- prítomný čas alebo minulý alebo ich kombinácia
- priama reč, dialógy
- jazykové prostriedky umeleckého štýlu
- autori reportáže z tlače a rádia = reportéri
- autor v TV = komentátor, reportér
 
Typy reportáží:

a) dramatická reportáž (dejová, cestopisná)
b) Investigatívna reportáž ( vyšetrovanie zločinov, sporov)
c) športový prenos
d) reportáž – portrét – obraz o živote významnej alebo zaujímavej osobnosti pred vybranou udalosťou a po nej (jubileum)ˇ
e) riport – malá reportáž – kratší živí opis aktuálnej udalosti
 

b) fejtón

- aktuálnosť
- vtip, zveličovanie, irónia až satira
- snaha vyprovokovať reakciu čitateľa
- rozprávací slohový postup
- vtipné rozprávanie, kt. autor upozorňuje na nejakú aktuálnu udalosť, jav z každodenného života
- nemá rámcové časti – úvod a záver, koniec – prekvapujúci, paradoxný, neukončený, končí otázkou, výzvou
- hovorové a slangové slová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013