Výklad, úvaha porovnanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 452 slov
Počet zobrazení: 14 527
Tlačení: 735
Uložení: 643

Výklad, úvaha porovnanie

-  Bližšie charakterizujte úvahu, uveďte jej znaky.
-  Zhodnoťte využitie úvahy v rôznych jazykových štýloch.
-  Aký slohový postup sa v nich využíva?
-  Porovnajte úvahu a výklad. 

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP: VÝKLAD, ÚVAHA

-  najviac  je využívaný v náučnom štýle
-  uplatnenie má aj v hovorovom, umeleckom, rečníckom  a publicistickom štýle
-  slúži na vysvetlenie javov, postupov, objasnenie súvislostí
-  objektívne vysvetlenie bez emocionálneho zaujatia (pre výklad)
-  subjektívne vysvetlenie s emocionálnym zaujatím (pre úvahu)
-  logická stavba a zložitá štruktúra
-  útvary: výklad, projekt, prednáška, úvaha, recenzia
-  Úvaha má znaky výkladového a rozprávacieho slohového postupu. Niektorí jazykovedci však vyčleňujú aj samostatný úvahový slohový postup.  


ÚVAHA

VÝKLAD

®výkladový slohový postup
®subjektívny slohový útvar
®citovo štylisticky príznaková lexika (umeleckého, publicistického aj hovorového štýlu)

® výkladový slohový postup
® objektívny slohový útvar
® citovo nepríznaková lexika, štylisticky príznaková lexika náučného štýlu ( termíny)
 

®jedno aj dvojčlenné vety, menej zložité súvetia

® komplikované súvetia, jednočlenná veta len v nadpise

® nepotrebnosť presných údajov, parafrázovanie

® presnosť údajov, čísel, citácia

® nezreteľné horizontálne členenie textu, prepojenosť úvodu a záveru

® členenie textu: jednoduchý výklad- trichotomické, dlhšie útvary výkladového slohového postupu- abstrakt, obsah, úvod, kapitoly, záver, resumé, použitá literatúra, vecný register, menný register

® neštruktúrovaný text jadra- bez členenia pomocou písmen, bez číslovania, autor komponuje jadro podľa vlastnej potreby

® štruktúrovaný text jadra- číslované odseky, tabuľky, schémy, obrazové prílohy

® znaky výkladového a rozprávacieho slohového postupu (niekedy aj samostatný úvahový slohový postup)

® znaky výkladového, opisného a informačného slohového postupu

ÚVAHA

-rovnako ako výklad sleduje vzťahy medzi javmi alebo vnútri javov
-autor úvahy však:
1. sleduje všeobecne známe javy - známa v spoločnosti
2. subjektívne interpretuje známe fakty - podľa môjho názoru...
3. vyjadruje svoje úsudky a závery - originálny názor
4. pôsobí na city adresáta
5. presviedča adresáta
6. formuje adresátovú mienku
7.chce,aby sa adresát pozrel na známu vec z nového hľadiska
8. členená – úvod, jadro, záver 

ÚVAHA V JEDNOTLIVÝCH JAZYKOVÝCH ŠTÝLOCH

Úvaha sa využíva najmä v hovorovom, umeleckom, náučnompublicistickom štýle.
Využitie v hovorovom štýle
o jednoduché krátke zamyslenie v bežnej konverzácii, príslovie
Využitie v umeleckom štýle
o  epika - monologické časti v pásme reči postáv a rozprávača
o lyrika - reflexívna lyrika
Využitie v publicistickom štýle
o  úvodník, komentár, editoriál, glosa (poznámka k určitému problému)
o  stĺpček, úvodný stĺpček, recenzia (zhodnotenie diela)
Využitie v náučnom štýle- recenzia, diskusný príspevok, odborné články, populárno-náučné články, , literárna kritika ( posudzovanie z rôznych hľadísk, menej objektívne)

3 TYPY ÚVAH

1. Náučná –> týka sa špeciálnej témy z určitého odboru, kedy autor poukazuje na konkrétne problém (zväčša vedecké) a komunikuje s čitateľom prostredníctvom otázok
2. Odborná –> pozícia autora je utlmená do určitej miery a znižuje subjektívny postoj - skôr hodnotenie
  3. Umelecká –> využíva sa v próze a v poézií, postoj autora k spoločenským otázkam
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035