Delenie viet podľa zloženia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 410 slov
Počet zobrazení: 7 335
Tlačení: 394
Uložení: 393
- Rozlíšte typy viet podľa zloženia, charakterizujte ich.
- Z uvedených jednoduchých viet utvorte jedno priraďovacie a jedno podraďovacie súvetie:

Prečítal knihu. Odložil ju do knižnice.
Prečítal knihu a odložil ju do knižnice. Prečítal knihu, ktorú odložil do knižnice.

- Zmeňte uvedené súvetia tak, aby ste z podraďovacieho súvetia vytvorili priraďovacie naopak:

Sedeli ticho a počúvali kapitána. Sedeli ticho lebo počúvali kapitána.
Keď stíchol, všetci zosmutneli. Stíchol a všetci zosmutneli.

- Charakterizujte jednotlivé druhy priraďovacích a podraďovacích súvetí.
- Podčiarknuté vetné členy preštylizujte na uvedené typy vedľajších viet.

Víla mu ukázala cestu.
Nekúpte sa na neznámych miestach.
Po odchode vlaku sa rozišli.
Od dojatia sa rozplakal.
 

Delenie viet podľa zloženia:

I. delenie viet podľa zloženia
a) jednoduchá veta 
▪ má práve 1 prisudzovací sklad
▪ delenie: ▪ holá – obsahuje len hlavné vetné členy
▪ rozvinutá – obsahuje aspoň jeden rozvíjací vetný člen
b) súvetie
▪ má aspoň 2 prisudzovacie sklady
▪ delenie: ▪ jednoduché súvetie – má práve 2 prisudzovacie sklady 
  - priraďovacie alebo podraďovacie
▪ zložené súvetie – aspoň 3 prisudzovacie sklady 
 
II. delenie viet podľa členitosti
a) jednočlenná
▪ neobsahuje podmet a prísudok, iba vetný základ
▪ delenie: ▪ slovesná – vetný základ je vyjadrený slovesom
 - napr. Sneží.
▪ menná – vetný základ nie je vyjadrený slovesom 
  - napr. Prirodzene.
b) dvojčlenná
▪ obsahuje podmet a prísudok
▪ delenie: ▪ úplná – podmet má vyjadrený
  ▪ neúplná – podmet je zamlčaný 
 

Jednoduché súvetie

▪ zložené z 2 viet
▪ delenie:
a) priraďovacie: 
▪ spojenie 2 gramaticky rovnocenných viet (2 hlavné vety)
▪ delenie: ▪ zlučovacie
▪ vety sa spájajú na základe jednoduchého priradenia, časovej následnosti, log. postupnosti
▪ spojky: a, i, aj, tiež, najskôr potom...

  ▪ stupňovacie
▪ druhá veta stupňuje význam prvej
▪ spojky: ba, ba aj, nielen – ale aj...
  ▪ odporovacie
▪ druhá veta popiera prvú
▪ spojky: ale, no, lenže...
  ▪ vylučovacie
  ▪ vety sa navzájom vylučujú
  ▪ spojky: buď - alebo, buď, či...

b) podraďovacie:
  ▪ spojenie 2 gramaticky nerovnocenných viet – nezávislá hlavná veta je bližšie určená závislou vedľajšou 
vetou 
  ▪ druhy VV: ▪ podmetová
▪  prísudková
predmetová
príslovková
prívlastková 
 

Zložené súvetie

▪ pozostávajú najmenej z 3 viet
▪ typické pre odborný, v menšej miere pre publicistický štýl 
▪ druhy: ▪ priraďovacie – skladá sa z 3 a viacerých hlavných viet
podraďovacie – skladá sa z jednej hlavnej vety a najmenej 2 vedľajších
zmiešané – obsahuje najmenej 2 hlavné vety a jednu až n vedľajších
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024