Hláska, fonéma, graféma

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 416 slov
Počet zobrazení: 16 456
Tlačení: 485
Uložení: 587
· Vysvetlite pojmy hláska, fonéma, graféma.
· Všimnite si výslovnosť hlásky n v týchto dvoch prípadoch:
o  Jano – Janko
o  Ide o dve fonémy alebo nie? Vysvetlite.
· Akú formu písma používa slovenčina a väčšina európskych jazykov?
· Načo slúžia diakritické a interpunkčné znamienka?
· Platí v slovenčine zásada „jedna fonéma = jedna graféma“? Vysvetlite.
· Rozdeľte uvedené slová na slabiky. Vysvetlite, čo je v týchto prípadoch základom (tzv. vrcholom) slabiky:
o  koleso, noha, lietať, môže, vŕba, stĺp, krk, vlk
· Vysvetlite pojem ortoepia.
· Porovnajte neutrálny, vyšší a nižší výslovnostný štýl.
 
· Jazykovedné disciplíny, ktoré sa zaoberajú zvukovou stavbou jazyka, sa nazývajú fonetika a fonológia.
· Základnou jednotkou fonetiky je hláska a základnou jednotkou fonológie je fonéma
fonetika skúma: ako sa hlásky tvoria, ako ich počujeme, ako sa správajú v spojení s inými hláskami
fonológia skúma: ktoré zvuky ľudskej reči sa využívajú na dorozumievanie v jazyku,  pomocou ktorých zvukov sa v jazyku rozlišujú slová a tvary, ..)
 
· Hláska: je najmenšia zvuková jednotka, je to rečovými orgánmi utvorený a vyslovený zvuk ustáleného znenia
· Fonéma: je zvuková jednotka , ktorá je schopná rozlišovať význam slov  alebo  tvarov. /napr. sud-súd/
o jedna fonéma ale môže mať rôzne varianty. Varianty konkrétnej fonémy ale nerozlišujú význam slov napríklad Jano- Janko. Vo výslovnosti týchto dvoch slov ide o dve samostatné hlásky n-n, ale sú to len dva varianty tej istej fonémy.
· v grafickej podobe sa hlásky aj fonémy zaznamenávajú prostredníctvom  grafém (písmen)
· Graféma je najmenšia grafická jednotka
•  slovenská abeceda má 46 grafém.
•  Platí zásada, že jednej fonéme zodpovedá jedna graféma
•  Výnimkou z tohto pravidla je napr: použitie dvoch grafém dz,ch na zaznamenanie jednej fonémy, písanie y,i na zaznamenanie jednej fonémy, písanie d,t,n,l, ktoré nahrádzajú d´ťňľ
•  V praxi sa používajú dva typy písma- písané, tlačené, pričom každé má dva varianty – veľké písmená (majuskula) a malé písmená (miniskula)
•  Poznáme tri typy písma :   obrázkové ( hieroglyfy)
slabičné (klinové písmo, dnešné japonské)
hláskové (hlaholika, cyrilika, azbuka, latinka)
 
· slovenčina používa písmená latinského pôvodu - latinku, ktorá bola doplnená o diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, dve bodky a vokáň
· okrem toho obsahuje aj interpunkčné znamienka : bodka, čiarka, bodkočiarka, apostrof, spojovník, výkričník, úvodzovky...
· Interpunkčné znamienka alebo rozdeľovacie znamienka sú grafické znaky, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu a používajú sa na členenie textu. Pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie a prestávkami v texte. Každé interpunkčné znamienko podľa svojej povahy plní v texte vyčleňovaciupripájaciu alebo odčleňovaciu funkciu.
 
· ortoepia: je jazykovedná disciplína, ktorá stanovuje pravidlá spisovnej výslovnosti (treba si v slovenčine dávať pozor na výslovnosť ä, ô,ŕ,ĺ..) Naprávaním organických chýb vo výslovnosti sa zaoberá logopédia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014