Frazeologizmus

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 513 slov
Počet zobrazení: 18 895
Tlačení: 661
Uložení: 660
- Podľa vzťahu medzi významami slov charakterizujte synonymá, homonymá, antonymá a paronymá.
- K nasledujúcim slovám uveďte 3 synonymá a 1 antonymum:
namyslený, odvážny, smutný, lakomý

- Čo je to frazeologizmus? Ako delíme frazeologizmy podľa pôvodu?
- Rozdeľte frazeologizmy do skupín podľa pôvodu a vysvetlite ich význam:

a) horúcou ihlou šité – ľudové – odfláknutá práca
b) byť niekomu tŕňom v oku – ľudové – prekážať niekomu
c) sizyfovská práca – intelektuálne – namáhavá, náročná, márna činnosť
d) dbá o to ako pes o piatu nohu – ľudové – nestará sa o to
e) Achillova päta – intelekt. – slabá stránka / citlivé miesto
f)  danajský dar – intelekt. - skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov

· VÝZNAMOVÉ VZŤAHY V SLOVE
· jednovýznamové slovo
-má jeden význam
· viacvýznamové slovo
-má základný význam a od neho sa na základe súvislosti, podobnosti vytvárajú odvodené významy
napr. oko (orgán zraku) - základný význam, oko (na polievke, v sieti, na pančuche) -odvodené významy podľa podobného okrúhleho tvaru
· VÝZNAMOVÉ VZŤAHY MEDZI SLOVAMI
· homonymá (rovnozvučné slová)
-síce rovnako znejú, ale inak nemajú vôbec nič spoločné napr. rys (zviera) - rys (výkres) alebo čelo (hudobný nástroj) - čelo (časť tváre)
· synonymá (rovnoznačné slová)
-inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam
-môžu tvoriť synonymické dvojice (švárna-rúča) alebo synonymické rady (plakať-nariekať-bedákať)
· antonymá (opozitá)
-slová s opačným významom napr. deň-noc, malý-veľký, plakať-smiať sa, veľa-málo
 
· paronymá
- zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne (hudobný – chudobný)
 
- namyslený – pyšný, samoľúby, povýšenecký - skromný
- odvážny – nebojácny, smelý, udatný - bojazlivý
- smutný – uplakaný, nešťastný, neradostný - šťastný
- lakomý – skúpy, ziskuchtivý, chamtivý – štedrý
 
 

·  FRAZEOLOGIZMUS

•  Ustálené slovné spojenia najmenej dvoch slov, ktoré má spravidla obrazný, prenesený význam, sa nazýva frazeologizmus (frazeologická jednotka, frazeologický zvrat). Súhrn všetkých frazeologizmov v jazyku, ako aj náuka o frazeologizmoch (osobitná časť lexikológie) sa nazýva frazeológia. (prepásť príležitosť, hovoriť dve na tri).
•  Frazeológia je veda o ustálených obrazných a expresívnych slovných spojeniach (frazémach).
•  Štylistické využitie frazeologizmov – zlepšujú pohotovosť vyjadrovania, výstižnosť, presnosť a živosť jazyka.
 

Podľa pôvodu delíme frazeologizmy:

a)  Ľudové – domáceho pôvodu (akoby hrach na stenu hádzal); patria sem aj príslovia, porekadlá a pranostiky.
· Príslovie má didaktický charakter – poučný zámer. (Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel.)
· Porekadlo nemá didaktickú funkciu, vtipne a nepriamo vyjadruje nejaké pozorovanie. (aká matka, taká Katka.)
· Pranostiky sú tematicky zamerané na pozorovanie javov v prírode. (Studený máj – v stodole raj.)
b)  Intelektuálne – prevzaté prostredníctvom vzdelania napr. z latinčiny a gréčtiny (kocky sú hodené; jablko sváru; Damoklov meč).
 
· Neznalosť frazeologizmov môže zapríčiniť nedorozumenia nielen v cudzej, ale i v materinskej reči.
· Príklady frazeologizmov:
mať maslo na hlave- nebyť bez viny, nemať čisté svedomie, mať vo svojej minulosti dáke previnenie
mať zlato v hrdle- mať dobrý hlas, byť spevácky talent
zíde z očí, zíde z mysle- keď niekoho/ niečo nebudeme dlhodobo vídať, zabudneme na neho/ to
 
·  Združené pomenovania
o Keď pomenúvajú skutočnosť priamo, ide o združene pomenovania. Napr.: (detská izba, káblová televízia, mobilný telefón, mikrovlná rúra...atď.
KÁBLOVÁ TELEVIZÍA- káblovka
MOBILNÝ TELEFÓN- mobil
MIKROVLNÁ RÚRA- mikrovlnka
VYSOKÁ ŠKOLA- výška
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014