Menné a slovesné gramatické kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 16 595
Tlačení: 679
Uložení: 706
· Vysvetlite pojem gramatická kategória, vymenujte menné a slovesné kategórie. Svoje tvrdenie ilustrujte riešením úlohy.
· Určte gramatické kategórie a príslušný slovný druh zvýraznených slov v texte.
 
Môj otec dával do každého vpichu ihly celé srdce. Nad každým stehom premýšľal ako básnik, ktorý hľadá to jediné správne slovo. Navždy som si zapamätal jeho slová. Vtedy som mnohým nerozumel. Áno, chlapče, našej rodine vždy zomierali na to, čo najviac milovali.
 

- Morfológia (tvaroslovie) je náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami slov.

- Menné:

· Rod - mužský, ženský, stredný
Podľa gramatickej kategórie rodu sa podstatné mená zaraďujú do 12 vzorov. Osobitne sa skloňujú: pani, gazdiná, mať, kuli,
· Životnosť – pri podstatných menách mužského rodu
· Číslo - rozlišujeme jednotné a množné. Niektoré podstatné mená majú pomnožné číslo(nie sg.)
· Pád - vzťahy vo vete (medzi slovami) pri plnovýznamových slovách (N,G,D,A,L,I + vokatív)
· Vzor - pre správne používanie gramatických tvarov zaraďujeme podstatné mená do vzorov

- Slovesné:

·  Čas - prítomní (prézent), minulí (préteritum), budúci (futúrum)
·  Slovesný vid - vyjadruje, že slovesný dej sa uvedomuje ako:
o  a)prebiehajúci, neohraničený - nedokonavý vid ( napr. skáčem ) =>má všetky 3 časy
o  b)ohraničený celok - dokonavý vid (skočil som)=>len minulý +budúci, kt. má tvar prítomného času
·  Spôsob - oznamovací, podmieňovací, rozkazovací
·  Slovesný rod: 
o  a)pôvodca deja je gramatickým podmetom vety - činný rod
o  b)pôvodca deja nie je podmetom, podmet je dejom zasahovaný - trpný rod
• zvratný – ( koláč sa pečie)
• opisný – ( žiak je zapísaný )
·  Slovesná intencia = zameranosť slovesného deja è určuje, či je sloveso osobné, neosobné, predmetové, bezpredmetové
-  môj  -  - vtedy -
-  celé srdce -  - áno  -
-  premýšľal -  - milovali -
-  jediné  -
-  navždy  -  SI DOPLŇTE :D
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018