Územné a vnútorné členenie slovenského jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 7 328
Tlačení: 546
Uložení: 521
- Vysvetlite, čo znamená územné a vnútorné členenie slovenského jazyka. Popíšte uvedený obrázok:

Územné členenie jazyka

- slovenské nárečia (dialekty) – nespisovné územné varianty národného jazyka s vlastným zvukovým, gramatickým, slovotvorným a lexikálnym systémom
- nárečia sú obmedzené na určité oblasti, nemajú celonárodnú platnosť. Niektoré prvky nárečí môžu byť pre príslušníkov iných nárečí až nezrozumiteľné
- skúma ich osobitná jazykovedná disciplína – dialektológia


západoslovenské nárečia

severné
južné
záhorské

napr.: cuker, vieter, pátek, místo vačší, ešče

stredoslovenské nárečia

severozápadné
juhovýchodné
gemerské

napr.: bou (bol), šťiri, mlaďí, oňi sa doma (oni sú doma), peknou (pekné)

východoslovenské nárečia

spišské
šarišské
zemplínske
sotácke

napr.: šednuc (sadnúť), chodzic (chodiť), cicho (ticho), luka (lúka)


Vnútorné členenie

- slovenčina ako jazyk sa neprejavuje ako jednoliaty celok, ale existuje v rozličných podobách:
 

N
Á
R
O
D
N
Ý
 
J
A
Z
Y
K

Spisovná forma

- má celonárodnú platnosť = úradný jazyk – používa sa na celospoločenskú verejnú komunikáciu
- je kodifikovaná nejakou vednou inštitúciou a publikovaná v príručkách.
- písanú podobu upravujú ortografické a hovorenú podobu ortoepické pravidlá
- normatívne príručky SJ:
-  Krátky slovník slovenského jazyka (1997)
-  Pravidlá slovenského pravopisu (2000)
-  Pravidlá slovenskej výslovnosti (1996)

Štandardná forma

- forma spisovného jazyka v každodennej komunikácii
- neobsahuje nespisovné tvary slov, toleruje však niektoré jazykové návyky (výslovnosť ľ a ä, nesprávne používanie predložiek u/pri, pre/po, využitie hovorových slov a pod.)

Subštandardná forma

- nespisovná forma jazyka
- používa nespisovné tvary, nerešpektuje rytmické krátenie, umiestnenie prízvuku v slove, obsahuje nárečové a slangové slová a pod.

- Roztrieďte nasledujúce vety podľa toho, do akej formy národného jazyka patria:

a)  Včil tu bola. – subštandardná forma (nárečie)
b)  Peter skončil priemyslovku. – štandardná forma (ešte sa pripúšťa hovorové slovo priemyslovka)
c) Visíš mi ešte liter. – subštandardná forma (slangový výraz „visíš“)
d)  Furt sa ma to pýta! – subštandardná forma (hovorové „furt“)
e)  Dnes všetci úspešne zložili maturitnú skúšku– spisovná forma
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045