Zóny pre každého študenta

Esejistický štýl

Esejistický štýl

-  sféra esteticko – odborno – verejnej komunikácie
 
- funkcia : vyjadrovať sa jednoducho, pútavo, názorne, zrozumiteľne, vtipne, ozdobne o zložitých veciach, neprezentujú sa nové fakty, ale nový spôsob videnia
 
vlastnosti : zmiešanosť( umelecký, náučný, publicistický, rečnícky štýl), subjektívnosť spojenie vecnosti(odbornosti) a estetickosti, písomnosť
 
lexika : pestrosť, rozmanitosť, hravosť výrazu, prevzaté slová, neologizmy, synonymia
okazionalizmy
 
SP : výkladový, v menšej miere O, R, I
 
esej – vtipne, duchaplne, živo napísaná úvaha s odbornou, umeleckou a filozofickou tematikou má blízko k fejtónu, je všeobecnejšia, viac úvahová
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/11649-esejisticky-styl/