Maturitné otázky zo slovenčiny

  Názov práce Kategória
Slovenčina Súvetie, polovetné konštrukcie Gramatika
Slovenčina Jednoduchá veta Gramatika
Slovenčina Syntax, vetné členy, sklady Gramatika
Slovenčina Plnovýznamové slovné druhy Gramatika
Slovenčina Gramatické kategórie Gramatika
Slovenčina Morfológia, neplnovýznamové slovné druhy, interpunkcia Gramatika
Slovenčina Fonetika, fonológia - maturitná téma Gramatika
Slovenčina Frazeologizmy (príklady) Gramatika
Slovenčina Typy a druhy slovníkov Gramatika
Slovenčina Systém slovnej zásoby Gramatika
Slovenčina Tvorenie slov - maturitná otázka Gramatika
Slovenčina Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby Gramatika
Slovenčina Sémantika, vzťahy medzi lexikálnymi významami slov Gramatika
Slovenčina Lexikológia, slovo a jeho význam Gramatika
Slovenčina Práca SOČ Gramatika
Slovenčina Spracovanie informácií - maturitná téma Gramatika
Slovenčina Jazyk a jeho funkcie - maturitná téma Gramatika
Slovenčina Pracovná komunikácia a jej útvary Gramatika
Slovenčina Komunikácia - maturitná téma Gramatika
Slovenčina Členenie slovenského jazyka Gramatika
Slovenčina Klasifikácia jazykov, príbuznosť slovenčiny a češtiny Gramatika
Slovenčina Čo sú štýlotvorné činitele Gramatika
Slovenčina Administratívny štýl a jeho útvary - maturitná otázka Gramatika
Slovenčina Rozprávací slohový postup znaky Gramatika
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre - maturitná otázka Gramatika
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary Gramatika
Slovenčina Opisný slohový postup (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Úvaha sloh Gramatika
Slovenčina Kodifikácie slovenského jazyka – Bernolák, Štúr, Hatala Gramatika
Slovenčina Rečnícky štýl sloh Gramatika
Slovenčina Vývin jazyka (maturitná téma) Gramatika
0.021