Zóny pre každého študenta

Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax

Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY: veta, odsek, text, kapitola, diel.

TITULOK: nadpis – poskytuje prvú informáciu o obsahu textu => upútať, vzbudiť záujem (využitie elipsy; inverzie (obrátený slovosled); krátkych otázok, holých viet).

TEXTcelistvý jazyk. útvar, pomocou ktorého sa realizuje ľudská komunikácia. Tvorí sa spájaním viet, medzi ktorými je istá nadväznosť => Vety sú pospájané textovými prostriedkami (konektormi)

KONEKTORY:

  1. obsahové prostriedky (téma prejavu)
  2. jazykové prostriedky (fonetické, morfologické, syntaktické)
  3. mimojazykové prostriedky (mimika, gestá, pohyby tela, situácia, ...)

ODSEK: vyššia textová jednotka než vetavýznamovo ucelená jednotka, vyznačuje sa graficky

VETOSLED: na poradie viet vplýva najmä významový činiteľ

Priraďovacie súvetie

Podraďovacie súvetie

zlučovacie súvetie: následnosť deja

stupňovacie súvetie

VV prívlastková – stojí za substantívom z HV

 


Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/13928-textova-nadvetna-syntax-hypersyntax/