Slovná zásoba delenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 115 slov
Počet zobrazení: 26 165
Tlačení: 663
Uložení: 559

Slovná zásoba

MORFEMATICKÁ ŠTRUKTÚRA SLOVA

 • morféma je najmenšia časť slova
 • je to taká časť slova, ktorá je nositeľom nejakého významu (lexikálneho alebo gramatického), resp. plní nejakú funkciu
 • morféma pridáva slovu nový význam

V slovenčine sú tieto druhy morfém:

 • gramatická morféma
  •  nulová morféma
 • koreňová morféma
 • odvodzovacia morféma
 • tematická morféma
 • modifikačná morféma
 • spájacia morféma
 • tvarová morféma
 • rozštiepená morféma
 • prázdna morféma

SLOVNÁ ZÁSOBA

 • je súhrn všetkých slov v jazyku
 • je otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v istom jazykovom spoločenstve na vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti

Časti slovnej zásoby

 • jadro (centrum) slovnej zásoby
  • tvoria ho najpoužívanejšie slová, najstaršie slová, základové, neodvodené slová, domáce alebo zdomácnené slová
  • centrum slovnej zásoby je relatívne stále, mení sa oveľa pomalšie ako periférna časť
 • okraj slovnej zásoby (periférna časť)
  • táto časť slovnej zásoby je veľmi variabilná, pohyblivá
  • slová do nej vstupujú alebo z nej vypadávajú
  • patria tu napr. archaizmy, historizmy, neologizmy, odborné slová (termíny), cudzie slová, básnické slová

DRUHY SLOVNEJ ZÁSOBY

 • individuálna
  •  rozvíja sa čítaním beletrie, vedeckej literatúry, dennej tlače, počúvaním rozhlasu, komunikáciou s ľuďmi
 • aktívna
  •  súhrn všetkých slov, ktorým rozumieme a ktoré v bežnej komunikácii využívame
 • pasívna
  •  súhrn všetkých slov, ktorým rozumieme, ale vzhľadom na naše odborné alebo iné zameranie ich v bežnej komunikácii nepoužívame
 • základná
  •  pri učení cudzích slov, sa učíme najfrekventovanejšie slová v bežnej komunikácii

SYSTÉM SLOVENEJ ZÁSOBY

Slová v SZ sú usporiadané v jednotlivých vrstvách, ktoré sa vydeľujú podľa viacerých hľadísk:

 1. Slová podľa lexikálneho významu
 • jednovýznamové (monosémantické)
  • majú základný význam
  • patria tu pojmové/nocionálne slová (škola) a termíny/odborné slová (ventilátor)
 • viacvýznamové (polysémantické)
  • majú okrem základného významu aj prenesený význam
  • rozlišujeme ich na základe vonkajšej podobnosti označovaných predmetov – metafora (koza – telocvičné náradie) a na základe vnútorných súvislostí medzi označovanými predmetmi – metonýmia (líška – dámsky kožuch, číta Hviezdoslava – dielo od Hviezdoslava)
 • homonymá
 • synonymá
 • antonymá
 1. Slová podľa zaradenia do jazykových štýlov
 • hovorový štýl
  • hovorové slová (maturita, zasadačka, jednorazovka, kandidátka)
  • profesionalizmy (očiar – namiesto očný lekár, hasák – namiesto rúrkové kliešte)
 • náučný štýl
  • odborné slová, termíny
   • domáce (kyselina sýrová)
   • internacionálne (fraktúra)
   • zmiešané (rezonančná skriňa)
 • umelecký štýl
  • knižné slová – nevšedné slová (žertva, postať, činiť, inakosť)
   • poetizmybásnické slová (luna, mladoň, jak, vesna), príležitostné slová/okazionalizmy (paláska, špatnokrásny)
   • biblizmy (farizej, manna, všemohúci, spasenie)
  • administratívny štýl
   • kancelarizmy (platca, predplatné, položka)
  • publicistický štýl
   • publicizmy, žurnalizmy, módne slová (politikum, progres, balík opatrení namiesto súbor opatrení)
   • termíny (dementi, komuniké)
   • knižné slová (politikum, progres, manipulátor)
  • všetky jazykové štýly
   • neutrálne slová bez štylistického príznaku (otec, písať, voda)
 1. Slová podľa spisovnosti 
 • spisovné (zemiaky, riaditeľ)
 • nespisovné
  • dialektizmy, nárečové slová (krumple, bandurky)
  • slangové slová – slová zo sociálneho nárečia (elina, riďas, klasák, slepák)
  • argotové slová – slová nárečia spodiny, asociálov (tráva, fet, tác, fízel) 
 1. Slová podľa citového príznaku 
 • expresívne slová
  • s kladným citovým príznakom
   • zdrobneniny/deminutíva – rúčka, nožička
   • rodinné slová – mamka, Janíčko
   • detské slová – papať, maco
   • eufemizmy/zjemňujúce výrazy – skúsený namiesto starý, prihol si namiesto opil sa
  • so záporným citovým príznakom
   • hanlivé slová/perojatíva
   • nadávky/dysfemizmy
   • slová so zveličujúcim významom - nosisko, kusisko
   • vulgarizmy
  • neutrálne slová (bez citového príznaku)
 1. Slová podľa pôvodu
 • domáce slová – dvere, stolička, pekné
 • zdomácnené slová – škola z gréckeho schola
 • cudzie slová – volejbal, hetrik, knokaut, kros
 1. Slová podľa dobového výskytu 
 • archaizmy (predmet ešte existuje, ale vytvorili sme nový výraz)
  • temnica – väznica
  • lajblík – vesta
 • historizmy (predmet, ktorý slovo pomenúvalo zanikol)
  • zlatka, groš, dukát, dvoran
 • zastarané slová (predmet ešte existuje, vytvorili sme si preň nový výraz, ale malá časť užívateľov jazyka používa starý výraz)
  • zomrelý – mŕtvy
  • knihovňa – knižnica
  • mrkváky – typ nohovíc
 • neologizmy (nové slová)
  • domáceho pôvodu (eurominca, výpočtová technika)
  • cudzieho pôvodu (mobil, dlhopis, UFO)

INTERNACIONALIÁCIA

Slová v SZ SJ nie sú len slovenské či slovanského pôvodu. Do slovenského jazyka, rovnako ako do iných jazykov prenikajú prvky z cudzích jazykov, ktoré sa používajú vo viacerých jazykoch sveta – internacionalizmy.

SLOVNÍKY

 • v slovníkoch je sústredená slovná zásoba

Druhy slovníkov

 1. KNIŽNÉ JAZYKOVÉ SLOVNÍKY
 • Výkladový slovník
  • vysvetľuje význam slov a slovných spojení
 • Pravopisný
  • je súčasťou Pravidiel slovenského pravopisu
  • obsahuje slová, s ktorými môžu mať používatelia problémy pri písaní
 • Ortoepický
  • slovník spisovnej výslovnosti
 • Paronymický
  • obsahuje slová z formálnej stránky veľmi blízke, ale odlišujúce sa svojim významom
 • Frekvenčný slovník
  • informuje nás ako často sa slová v reči opakujú
 • Retrográdny slovník
  • má usporiadané slová podľa abededy, ale od konca
 • Morfematický slovník
  • skúma morfematickú štruktúru jednotlivých slov
 • Homonymický
 • Synonymický
  • uvádzajú čo najúplnejší počet synonymických výrazov k jednému heslu
 • Frazeologický
  • obsahujú frazeologické jednotky a výklad ich vecného významu
 • Etymologický
  • vysvetľuje pôvod slova
 • Prekladový
 • Slovník cudzích slov
 • Slovník skratiek, slovník slangu
 • Terminologický slovník
  • slovník podľa vedeckých odborov
 1. ELEKTRONICKÉ SLOVNÍKY
 • elektronická podoba normatívnych slovníkov
 1. ENCYKLOPEDICÉ SLOVNÍKY
 • v skratke sa hovorí o veciach, zvieratách, ľuďoch, vlastnostiach, o rozličných prírodných a spoločenských úkazoch
 • jednotlivé heslá sú usporiadané abecedne

TVORENIE SLOV

 • je jedným z najdôležitejších spôsobov obohacovania slovnej zásoby
 • náuka o pôvode slov sa nazýva etymológia
 • odvodzovaním
 • predponami – predpona + slovotvorný základ alebo základové slovo (ná-stroj, pre–písať, vý–hľad, pre-krásny...)
 • príponami – slovotvorný základ + prípona ( vrát-nik, stroj-ník, písa-nie, kráľ-ovať, medzi-čas...)
 • bezpríponové tvorenie – základové slovo nepriberá žiadnu slovotvornú predponu alebo príponu – napr. nastúpiť – nástup, výstup, prestúpiť alebo mladý – mladosť, mládež, mladučký
 • skladaním
  • z dvoch (a viacerých) základov slov vzniká jedno nové – zložené slovo. Napr. more+plavba, zvero+lekár, rýchlo+vyklápač...
  • za zložené slová treba pokladať aj tie, ktoré sa píšu cez spojovník
  • pri skladaní je dôležité z pravopisného hľadiska dôležité vedieť, kedy píšeme zložené slova so spojovníkom a kedy bez neho
   • ak zložené prídavné meno pomenúva dve (pôvodne) samostatné veci, vlastnosti a pod. píšeme ho so spojovníkom (červená /1 farba + čierna /1 farba: červeno – čierna sukňa)
   • ak pomenúva jednu vec, vlastnosť a pod. píšeme prídavné meno bez spojovníka (bledá modrá /1 farba/ : bledomodrá)
  • skladáme najmenej dva slovné základy 
 • skracovaním
 • Skracovaním slov vytvárame skratky a značky, ktoré urýchľujú komunikáciu:
  • skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova
  • značky vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky napr. SND – Slovenské národné divadlo
  • skratkové slová vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov napr. Sľuk – Slovenský ľudový umelecký kolektív
 • spájaním
 • spájaním netvoríme slovo, ale vytvárame združené pomenovanie - sú to viacslovné pomenovania, ktorými sa pomenúva priamo, napr. triedna kniha, Slovenská národná rada, telesná výchova, obchodná akadémia...
 • pri spájaní utvárame slovné spojenie spájaním napr. prídavného mena a podstatného mena (čierna káva, triedna kniha)

OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY

 1. TVORENIE SLOV
 • odvodzovanie
 • skladanie
 1. PRETVÁRENIE SLOV
 • skracovanie
 • univerbizácia ( namiesto dvoch slov jedno)
 • multiverbizácia ( namiesto jedného slova viac slov)
 1. TVORENIE VIACSLOVNÝCH POMENOVANÍ
 • združené pomenovanie
  • skladajú sa z viacerých slov, ale pomenúvajú len jeden objekt (školský rok, Slovenská republika)
 • ustálené slovné spojenia (frazeologické spojenia)
  • majú obrazný význam
 1. TVORENIE NEPRIAMYCH/OBRAZNÝCH POMENOVANÍ
 • metafora
  • prenesenie pomenovania slova na základe vonkajšej podoby s iným predmetom (hviezda – celebrita)
 • metonymia
  • prenesenie pomenovania slova na základe vnútorných súvislostí medzi dvoma predmetmi, javmi (vzťah autor – dielo, celok- časť )
  • druhom metonymie je synekdocha ( význam slova sa prenáša na základe kvantitatívnych vzťahov, napr. namiesto celého predmetu pomenujeme len jeho časť: moja noha  tam viac nevkročí, namiesto časti pomenujeme celok: Slovensko získalo zlatú medailu)
 1. PREBERANIE SLOV
 • obohatenie a rozširovanie slovnej zásoby o slová cudzieho pôvodu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018