Rečnícky štýl znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 505 slov
Počet zobrazení: 7 770
Tlačení: 401
Uložení: 327

Rečnícky štýl

 • je útvarom ústnej verejnej komunikácie.
 • je subjektívno – objektívny štýl
 • využíva:
  • výkladový slohový postup (má prvky výkladu prednáška, prezentácia projektovej práce, ale aj prvky úvahy – slávnostný prejav, príhovor)
  • opisný a rozprávací postup (nachádza sa len v časti textu (opis a výpočet dobrých vlastností a činov jubilanta)
  • informačný postup ( využíva sa v prezentácii, vo vedeckom referáte, v súdnej reči a pod.)

FUNKCIA REČNÍCKEHO ŠTÝLU

 • presviedčať, vysvetľovať, informovať, prezentovať, sprevádzať slávnostnou či pracovnou akciou, vytvárať atmosféru, zapôsobiť na city poslucháča, zabávať

KOMUNIKANTI

 • rečník – publikum

KOMUNIKAČNÁ SFÉRA

 • verejná
  • slávnostné zhromaždenia
  • oficiálne oslavy výročí
  • moderovanie v masmédiách
 • pracovná
  • pracovné zhromaždenie
  • vedecké konferencie
 • súkromná
  • rodinné slávnostné príležitosti

ZNAKY REČNÍCKEHO ŠTÝLU

 • verejnosť
  • je to štýl verejnej komunikácie, ale realizuje sa aj v súkromí
  • autor využíva výhradne prostriedky zo spisovnej formy jazyka
  • pre širokú verejnosť volí cudzie slová, ktoré sú všeobecne známe
  • ako hovorí o počte zaokrúhľuje čísla, vyhýba sa presnému dátumu
  • používa kratšie vety než v odbornom štýle, lebo poslucháč sa k textu prejavu nemôže vrátiť
 • ústnosť/písomnosť
  • väčšina prejavom sa vopred písomne prejavuje a následne prednesie
  • autor využíva zvukové prostriedky reči (dôraz, melódia)
  • využíva neverbálne komunikačné prostriedky
  • sleduje spätnú väzbu
  • dodržuje oficiálnu vzdialenosť medzi komunikantmi
 • sugestívnosť
  • rečník sa usiluje zapôsobiť na city poslucháča, získať ho, presvedčiť, ovplyvniť
  • hovorí nadnesene
  • stíši alebo zosilní hlas
  • robí dramatické pauzy
  • zdôrazňuje kľúčové slová a v závere prejavu vysloví priania
 • adresnosť
  • prejavy majú kolektívneho príjemcu, len niektoré sú venované napr. oslave jedného človeka, ale aj tak je prítomná spoločnosť
  • autor sa vedome zaraďuje medzi poslucháčov (My sme tu na to, aby sme)
 • názornosť
  • využíva sa v prednáške, pri prezentácii projektu, vo vedeckom referáte
  • reč je sprevádzaná presviedčaním, dokumentovaním, argumentovaním pomocou neverbálnych prostriedkov alebo prezenčnej techniky a predmetov

ŽÁNRE REČNÍCKEHO ŠTÝLU

 • agitačné
  • politická reč
  • súdna reč
 • náučné
  • monologické
   • prednáška
   • prezentácia
   • náboženský prejav/kázeň
   • referát
   • koreferát
  • dialogické – situačné
   • diskusný príspevok
   • polemický príspevok
   • debatný príspevok
  • príležitostné
   • rámcový prejav
   • informačný prejav
   • slávnostný prejav
   • súkromný prejav

FÁZY TVORENIA KLASICKÉHO REČNÍCKEHO PREJAVU

 • vyhľadávanie látky a dôkazov, dokumentov
 • usporiadanie témy – kompozícia prejavu: úvod, jadro záver
 • štylizácia – zvolenie spôsobu reči a štýlu prejavu s ohľadom na publikum, prostredie a obsah prejavu (výber primeraných a efektných jazyk. prostriedkov)
 • zapamätávanie – dobrý rečník kratšie prejavy prednesie spamäti, príp. môže mať oporné body
 • prednes – využitie zvukových prostriedkov (jasná artikulácia a spisovná výslovnosť, primeraná sila hlasu, funkčné pauzy, vhodné tempo..), ale aj neverbálnych prostriedkov, celkový výzor rečníka, vhodná mimika a gestika, správna vzdialenosť od prijímateľov prejavu a pod.

VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY

 • verbálne
  • lexikálne (synonymá, antonymá, spisovné slová, knižné slová, cudzie slová)
  • syntaktické (opytovacie vety – rečnícka otázka, zvolacie vety, vytýčený vetný člen, vsuvky)
  • zvukové (melódia, tempo reči, pauza, dôraz)
  • špecifické štylistické a rečnícke
   • figúry (opakovanie to istého typu – paralelizmus, anafora)
   • trópy (metafora)
  • neverbálne (sila hlasu, mimika, gestika, postoj tela – posturika, imidž, vzdialenosť medzi komunikantmi – proxemika, využitie hudby popri reči)

SLÁVNOSTNÝ PREJAV

 • je jeden z najpôsobivejších a najdôstojnejších jazykových prejavov
 • dáva rečníkovi priestor, aby ukázal svoj talent a rečníka schopnosti
 • je hovorenou hodnotiacou úvahou (prevládajú tu úvahové znaky)

Kompozícia slávnostného prejavu

 1. úvod
 • oslovenie
 • pomenovanie príležitosti
 1. jadro
 • klasifikácia
  • objasnenie pojmov
  • analýza (rozoberanie témy, vysvetľovanie jednotlivých zložiek)
  • porovnanie, zovšeobecnenie (podloženie tvrdenia citátom)
  • predpoklad (vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia autora)
 1. záver
 • záverečné pokyny (zhrnutie, návody, príkazy, výzvy, želanie príjemného večera)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026