Administratívny štýl a jeho útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 9 811
Tlačení: 509
Uložení: 469

Administratívny štýl

Administratívny štýl je štýl verejnej úradnej (oficiálnej) komunikácie, ktorá nastáva medzi súkromnou osobou a inštitúciou (alebo inou PO) či medzi inštitúciami. Je to objektívny štýl – subjekt autora, ale aj príjemcu sa vedome potláča. Znaky administratívneho štýlu (oficiálnej komunikácie) majú aj jazykové prejavy pracovnej komunikácie.

Niektoré slohové útvary administratívneho štýlu podliehajú požiadavkám štátnej normy.

Komunikačná sféra: pošta, banka, úrady, súdy a pod.

Komunikanti: súkromná osoba – inštitúcia; inštitúcia – inštitúcia

Funkcia: sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty bez doplňujúcich a vysvetľujúcich údajov

ZNAKY ADMINISTRATÍVNEHO ŠTÝLU

 1. Adresnosť, verejnosť
 • niektoré útvary majú konkrétneho adresáta, napr. úradné listy; iné sú adresované celej vernosti, napr. zákony, vyhlášky
 1. Vecnosť a neutrálnosť, objektívnosť
 • presné vyjadrenie s cieľom vylúčiť omyl
 • absencia citovo príznakových slov
 1. Knižnosť, písomnosť
 • prejavuje sa v používaní kancelarizmov, cudzích slov, vo využívaní multiverbizácie, príčastí, prechodníka, uprednostňovaniu menného vyjadrovania
 • prevláda oznamovacia veta a zložené súvetia
 1. Stručnosť, schematickosť
 • útvary neprinášajú informácie navyše, majú často predtlač, podliehajú štátnej norme
 • využívajú sa zaužívané – stereotypné formulácie, napr. na konci úradných listov

VYUŽITIE SLOHOVÝCH POSTUPOV

 • informačný (zákon, poštový poukaz..)
 • výkladový (výzva, vyhláška..)
 • opisný (životopis, posudok pracovníka..)

ÚTVARY PODĽA URČENIA

 1. Dokumentárne (záväzne sa archivujú)
 • zápisnica, protokol
 • rozšírená zápisnica s podrobným dokumentačným zápisom, maturitný protokol, triedny katalóg, potvrdenka, zmluva, zmenka, akcia a pod.
 1. Oznamovacie
 • dokumenty s krátkodobou alebo dlhšou aktuálnosťou
 • vyhláška, zákon, smernica, žiadosť, životopis, reklamácia, objednávka, prihláška…
 1. Heslové
 • často majú predpísanú predlohu, sú časovo limitované, všetky sa nearchivujú
 • súpis, zoznam, prehľad, rozvrh hodín, poštová poukážka, školské vysvedčenie, cestovný príkaz, test, bankové tlačivo

ÚTVARY PODĽA FORMÁTU

 1. Útvary formátu A4
 • zákon – je súbor noriem upravujúci konanie, vzťahy jednotlivcov alebo inštitúcii
 • vyhláška – je úradný oznam pre verejnosť
 • úradný list
  • žiadosť,
  • motivačný list,
  • objednávka,
  • sťažnosť, petícia
 • životopis
 1. Útvary formátu A6 a iné
 • oznámenie – je krátky slohový útvar, ktorý využíva výrazové prostriedky administratívneho štýlu a informačného slohového postupu, môže mať znaky hovorového ale aj umeleckého štýlu – útvar bežnej komunikácie
 • ospravedlnenie – môže byť ústne (zamestnanci) alebo písomné (študenti)
 • potvrdenie – o prijatí predmetu je jednoduchou písomnosťou právneho charakteru, príjemca vlastnoručným podpisom potvrdzuje dohodnuté podmienky
 • splnomocnenie – vystavíme ho, ak nemôžeme napr. prevziať peniaze v hotovosti alebo sa osobne zúčastniť na dôležitej schôdzi, kde sa bude hlasovať o závažných veciach
 • poštový peňažný poukaz – je určený na poukázanie peňažnej sumy súkromným osobám alebo inštitúciám
 • test, anketa a dotazník – slúžia na zisťovanie vedomostí verejnej mienkym na prieskum trhu

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY

 1. Kancelarizmy
 • ustanovuje osobitný predpis
 1. Multiverbizácia
 • zariadenie verejného stravovania (namiesto reštaurácia)
 1. Menné vyjadrovanie
 • jednočlenné menné vety v názvoch, napr. Zákaz fajčenia“
 1. 4. Príčastia
 • priestorov vyhradených pre/na..
 1. Stereotypnosť textu
 1. Rešpektovanie normy
 • na úpravu písomností (písomnosť, schématickosť)
 1. Starostlivý výber slov
 • nie škôlka ale materská škola
 1. Absencia expresívnych alebo nespisovných slov
 1. Nocionálne (pojmové) nepríznakové slová
 • pojmy - čakáreň(nie búda alebo chatrč),
 • odborné slovápredškolské zariadenie (nie škôlka)

 

 1. Enumeratívnosť
 • vyratúvanie, napr. v základných školách a v školských zariadeniach…

Životopis Európskej únie

 1. Fotografia
 2. Osobné údaje ( meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa, štátna príslušnosť, dátum narodenia, pohlavie)
 3. Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímame/Zamestnanie
 4. Prax ( od-do, zamestnanie alebo pracovné zaradenie, hlavné činnosti a zodpovednosť, názov a adresa zamestnávateľa, druh práce alebo odvetvie hospodárstva)
 5. Vzdelanie a príprava (od- do, názov získanej kvalifikácie, profesijné zručnosti, názov, typ organizácie, ktorá poskytuje prípravu a vzdelanie, stupeň v národnej alebo medzinárodnej klasifikácie)
 6. Osobná spôsobilosť ( materinské jazyky, ďalšie jazyky, sebahodnotenie, sociálne zručnosti, organizačné, technické, počítačové, umelecké a ďalšie zručnosti a kompetencie, vodičský preukaz)
 7. Doplňujúce informácie, ktoré pokladáme za dôležité napr. kontaktné osoby
 8. Prílohy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021