Pracovná komunikácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 5 004
Tlačení: 317
Uložení: 298

Pracovná komunikácia

Pracovná komunikácia  je ústna alebo písomná oficiálna komunikácia. Realizuje sa v špecifických komunikačných situáciách (schôdze, rokovania), preto sa vydeľuje ako osobitný druh oficiálnej komunikácie. Útvary pracovnej komunikácie majú znaky administratívnehorečníckeho štýlu a využívajú informačnývýkladový slohový postup.

Komunikačný sféra: schôdze spoločenských organizácií, politických strán a hnutí, športových klubov, pracovných a školských kolektívov, napr. plenárna schôdza, pracovná schôdza..

Komunikanti: člen spoločenskej organizácie, člen politickej strany, obyvateľ domu, občan, funkcionár, žiak, pracovník..

Funkcia: plánovanie, kontrola a hodnotenie činnosti (informovať členov, účastníkov o plánovaní a hodnotení činnosti)

Útvary pracovnej komunikácie:

 • písané
  • zápisnica,
  • uznesenie,
  • zápis,
  • plán práce, program
 • ústne
  • správa o činnosti (administratívny referát)
  • koreferát,
  • diskusný príspevok

Fáza pred akciou

 • plán práce
 • program schôdze alebo akcie

Priebeh akcie

 • vedenie schôdze
 • kontrola uznesení
 • správa o činnosti/referát
 • koreferát
 • diskusný príspevok
 • uznesenie
 • hlasovanie o uznesení

Fáza po akcii

 • zápisnica, zápis
 • overovanie zápisnice

PÍSANÉ ÚVARY PRACOVNEJ KOMUNIKÁCIE:

 1. Zápisnica
 2. Zápis
 3. Plán práce, program

ZÁZNAM PRIEBEHU ROKOVANIA:

 1. Zápisnica
 2. Zápis
 3. Protokol

Zápisnica – podrobný záznam priebehu rokovania, schôdze

Kompozícia zápisnice

 1. Úvodná rámcová časť
 • názov dokumentu
 • dátum a miesto, kde sa zasadanie konalo
 • počet a podpisy zúčastnených
 • program schôdze (v bodoch označených číslicou)
 1. Vlastný text zápisnice
 • stručný záznam priebehu rokovania (podľa jednotlivých bodov)
 1. Uznesenia
 • rozčleňujú sa do troch častí:
  • Berie na vedomie – účastníci prijímajú informáciu
  • Schvaľuje – účastníci súhlasia s predloženými návrhmi, dokumentmi
  • Ukladá – účastníci poverujú konkrétnu osobu termínovanou úlohou
 • na bežných pracovných schôdzach je len časť:
  • Ukladá
 1. Záverečná rámcová časť
 • dátum zapísania a meno zapisovateľa
 • meno overovateľa obsahu záznamu (zvyčajne predsedu organizácie, triedy a pod)

Zápis – stručný záznam priebehu rokovania, schôdze

Obsah zápisu:

 • názov organizácie, názov písomnosti, pomenovanie schôdze, dátum konania
 • záznam vybraného bodu schôdze
 • nová úloha (zodpovedný, termín)
 • meno zapisovateľa, dátum záznamu, podpis nadriadeného

Protokol – doslovný záznam rokovania výsluchu a pod.

 • môže ho napísať len osoba s príslušným vzdelaním a funkciou
 • píše sa na základe zvukovej nahrávky, videonahrávky alebo stenografického záznamu
 • v trestných veciach sa archivujú protokoly aj v zvukovej podobe

Plán práce, program

 • v pracovnom živote si kladieme rôzne dlhodobé a krátkodobé ciele
 • podmienky ich splnenia je dôkladne premyslený pracovný postup, naplánovanie jednotlivých úloh a samozrejme kontrola ich plnenia
 • takisto činnosť každej organizácie musí byť riadená, plánovaná – na to slúži plán na kalendárny rok a osobitné plány jednotlivých akcií (exkurzie, súťaže…)
 • forma plánu práce závisí od komunikačnej situácie
 • v oficiálnej pracovnej komunikácii má plán najčastejšie formát A4 a uvádza presne stanovené úlohy, termíny plnenia a zodpovedné osoby
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030