Kodifikácia spisovnej slovenčiny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 7 543
Tlačení: 314
Uložení: 277

Kodifikácia spisovnej slovenčiny

Porovnanie bernolákovčiny so súčasnou slovenčinou.

S pokusmi kodifikovať spisovnú slovenčinu sa stretávame už v polovici 18. storočia.

 • za východisko vzal kultúrnu západoslovienčinu
 • úzus, ktorý kodifikoval, bol nielen písomný, ale aj hovorený
 • kodifikoval kultúrny jazyk – bernolákovčinu s fonetickým pravopisom
 • slovenskí evanjelici však neprijali Bernolákovu slovenčinu a používali slovakizovanú češtinu

Kodifikačné diela:

 • Slovenská gramatika – Grammatica slavica
 • Etymológia slovanských slov
 • Slowár Slowenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

Znaky bernolákovčiny:

 1. mäkkosť spoluhlásky sa vždy dôsledne označovala mäkčeňom
 2. nerozlišoval i/y
 3. namiesto j používal g
 4. v sa vždy písalo jako w
 5. predložky s a z sa píšu podľa výslovnosti
 6. veľké písmená sa píšu při všetkých podstatných menách a při iných výrazoch, ktoré sa vzťahujú na osoby

Vylúčil zo slovnej zásoby slová, ktoré pokladal za neslovenské alebo vulgárne, a namiesto nich navrhol slovenské slová.

Ľudovít Štúr

 • 16. júl 1 843 na Hurbanovej fare v Hlbokom Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža uzatvárfajú dohodu o podobe novej spisovnej slovenčiny
 • základom sa stávajú stredoslovenské nárečia
 • prvé diela: Almanach Nitra, Slovenské národné noviny
 • v auguste 1844 na zasadnutí národného spolku Tatrín – oficiálne vyhlásenie spisovného jazyka
 • zdôvodnenie spisovného jazyka: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
 • Štúrove pravidlá: Náuka reči slovenskej

Znaky:

 • neexistuje y, ý, ä, é, ľ
 • dvojhlásky sa zapisujú ako: je, je, uo (nie je iu)
 • zaviedol krátenie druhej dĺžky – tzv. rytmický zákon
 • v 3. osobe slovies jednotného čísla, minuléh času zavádza príponu – u (bežaou, spievau)
 • neurčitok slovies končí na – uvať (nocuvať, ukazuvať)

Hodžovsko – Hattalovská reforma

 • po roku 1 848 funguje medzi Slovákmi Štúrova slovenčina, bernolákovčina, nová staroslovienčina, biblická čeština – bolo nutné zjednotenie
 • október 1 851 BA – dohoda o zavedení jednotnej podoby spisovného jazyka – Štúrovho pravopisu s úpravami Hodžu a Hattal
 • zmeny sú uvedené: Krátka mluvnica slovenská

Zmeny Hattalu:

 • zaviedol y, ý
 • pred i, e sa mäkkosť Ď,Ť, Ň, Ľ prestala označovať
 • zaviedol ä, ľ, iu, é
 • zaviedol písanie dvojhlások
 • zaviedol – l v 3. osobe jednotného čísla minulého času slovies (utekal)
 • rozdelil slova na 9 slovných druhov (chýbali častice)

Pravidlá slovenského pravopisu

 • pravidla slovenského pravopisu vznikajú v roku 1 931 – mali za úlohu približovať slovenčinu k češtine

Najnovšie zmeny v PSP:

 • spôsob písania veľkých písmen
 • jednotné písanie historických mien
 • pravidlá prepisu z iných abecied
 • zjednodušenie pravidiel písania čiarky
 • zjednodušenie pravidiel rytmického krátenia
 • spôsob prechyľovania ženských priezvisk

Spisovný jazyk v súčasnosti:

 • zaoberá sa nim Jazykovedný ústav Ľudovíta Štpra
 • vydáva:
  • pravidlá slovenského pravopisu
  • slovník slovenského jazyka
  • synonymický slovník
  • vychádzajú časopisy: Slovenská reč, Kultúra slova, Slavica slovaca
 • aktuálne problémy spisovného jazyka:
  • slovenský rozhlas
  • teletext – s. 510
  • teleplus v tlačenej podobe
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025