Umelecký štýl slohové postupy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 470 slov
Počet zobrazení: 3 574
Tlačení: 161
Uložení: 151

Umelecký štýl

 • patrí medzi subjektívne jazykové štýly, využíva sa vo sfére komunikácie slovenského umenia
 • využíva výrazové prostriedky všetkých slohových postupov a útvarov
 • medzi najviac zastúpené slohové postupy patria rozprávací slohový postup, opisný slohový postup a úvahové zložky výkladového slohového postupu

Komunikačná sféra: škola, divadlo, kino, ulica (putovné divadlo, recitácia) a pod.

Komunikanti: autor – čitateľ, poslucháč, divák

Funkcia: umelecké dielo je nositeľom estetickej funkcie (pôsobí na city prijímateľa), výchovnej funkcie (obohacuje vnútorný život čitateľa), náučnej funkcie (prináša informácie) a komunikatívnej funkcie

Znaky umeleckého štýlu:

1.Písomnosť

 • umelecký text je určený neprítomnému adresátovi
 • výnimkou je umelecký prednes prítomnému adresátovi alebo moderná poézia, ktorá je priamo písaná na prednes či využitá ako text k piesni
 1. Subjektívnosť
 • emocionálnosť a expresívnosť výrazových prostriedkov, dôraz na osobnosť autora
 1. Variabilnosť
 • vo výbere jazykových prostriedkov (využitie štylisticky príznakových, citových, expresívnych slov, hovorových spisovných, ale aj nespisovných slov, ktoré majú charakterizačnú funkciu)
 • v miešaní žánrov a štýlov (lyrizovanie prozaického textu, veršovaná dráma, lyrickoepické skladby, text písaný formou listov a denníkových záznamov, životopisu a pod.)
 • v bohatstve formy (členenie textu na odseky, kapitoly, spevy, strofy atď, pestrosť rytmickej stavby veša, variabilnosť žánrov)
 1. Obsahová mnohoznačnosť
 • podieľa sa na nej najmä metafora, metonymia a symboly

Funkcie umeleckého štýlu

 1. Estetická funkcia – umenie má zapôsobiť na city, konfrontuje krásne a škaredé, komické a tragické, vznešené a prízemné
 1. Výchovná funkcia – umenie obohacuje vnútro človeka, v literatúre vzbudí sympatiu alebo antipatiu k postave
 1. Náučná funkcia – získavame informácie napr. o minulosti (historických postáv)

Žánre umeleckého štýlu:

 1. epické – poviedka, novela, román, rozprávka, povesť, legenda, bájka, báj, balada, príslovie, pranostika
 1. lyrické – báseň – sonet, tercíny, óda, elégia (žalospev), hymnus, pieseň
 1. dramatické – dráma, činohra, tragédia, fraška, komédia, veselohra, jednoaktovka (dráma s jedným dejstvom)

Umelecké jazykové prostriedky

 • majú estetickú funkciu, rozlišujeme trópy a figúry
 1. Trópynepriamo označujú javy a predmety na základe podobnosti, patria k nim:
 • metafora – prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti (slnko sadá)
 • personifikácia – zosobnenie, prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety (cesto rastie, slnko sa smeje)
 • prirovnanie (rapoce ako vrana)
 • metonymia – prenesenie významu na základe vnútornej podobnosti (dedina mlčí, čítam Hviezdoslava)
 • synekdocha – zámena pomenovania časti za pomenovanie celku (neprišla ani noha)
 • eufemizmus – zjemnenie (pominul sa – zomrel)
 • hyperbola – zveličenie (nevidel som ťa 100 rokov)
 • irónia – spôsob vyjadrovania, skutočný význam je opačný ako ten, čo z danej formulácie vyplýva
 • symbol – konkrétna postava, ktorá slúži k označeniu abstraktného pojmu (srdce – láska, kríž – kresťanstvo)
 • básnický prívlastok – červené líčka, zlatisté lúče
 1. Figúry – sú založené na opakovaní, hromadení slov
 • anafora – opakovanie slov na začiatku veršov
 • epifora – opakovanie slov na konci veršov
 • epanastrofa – na konci jedného a začiatku druhého verša
 • epizeuxa – opakovanie slov za sebou
 • onomatopoje – zoskupovanie hlások má napodobniť zvuk alebo vyvolať citový dojem
 • oxymoron – spojenie slov s protichodným významom (láska neláskava)
 • aliterácia – opakovanie hlások na začiatku nasledujúcich slov
 • inverzia – vzniká zmenou slovosledu vo vete pod vplyvom požiadaviek básne
 • apostrofa – oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu (Ty štedrý večer)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015