Ortoepia a ortografia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 525 slov
Počet zobrazení: 13 174
Tlačení: 375
Uložení: 351

Ortoepia a ortografia

Ortoepia – je osobitná jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá zvykovými normami, podľa ktorých sa tvoria hovorené spisovné jazykové prejavy. Kodifikačnou príučkou pre zvukovú rovinu spisovnej slovenčiny sú Pravidlá slovenskej výslovnosti. Jazyková kultúra národa sa prejavuje v snahe používateľov jazyka o kultivovanie spisovného jazyka v písomnej i hovorenej komunikácii. Kultúrna úroveň človeka sa prejavuje nielen v tom ako pohotovo a elegantne formuluje svoje myšlienky ako ich správne napíše, ale aj v tom ako znie jeho reč. Správnu výslovnosť určuje ortoepická norma.

V rámci výslovnosti rozoznávame 3 výslovnostné štýly:

 1. vysoký štýl

- využíva sa vo verejnom oficiálnom prostredí, pri recitácii umeleckých textov, v slávnostných prejavoch, komunikanti využívajú spisovnú slovenčinu

 1. neutrálny štýl

- najčastejšia podoba hovorenej spisovnej slovenčiny

- využíva sa v súkromnom aj pracovnom styku

- ak je medzi komunikantmi spoločenský odstup (starší/mladší, podriadení/nadriadení) tak využívajú spisovný jazyk

 1. nižší štýl

- využíva sa v súkromnom aj verejnom prostredí, všade tam, kde je medzi komunikantmi neoficiálny alebo priateľský vzťah

- vyskytujú sa v ňom odchýlky od výslovnostnej normy, prejavuje sa napr. vplyv miestneho dialektu

Najčastejšie poruchy výslovnosti spoluhlások:

 1. rotacizmus – vzniká nesprávnou výslovnosťou spoluhlásky r
 1. sigmatizmus – vzniká nesprávnou výslovnosťou sykaviek spoluhlások s, z, š, ž a c, č – šušlanie

Výslovnosť a pravopis niektorých slov cudzieho pôvodu

Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu v slovenčine sú dynamickými javmi, ovplyvňuje ich pôvod slova ako aj miera zdomácnenia a prispôsobenia sa slovenčine. Najdôležitejšie znaky výslovnosti týchto slov:

 1. spoluhlásky d, t, n, l pred i, í, e, é v základe slova a pred cudzími príponami sa vyslovujú tvrdo distingvovaní, chinín, kapitalizmus
 1. samohláskové skupiny v týchto slovách vyslovujeme ako dve samostatné spoluhlásky so splývavou výslovnosťou, ktorá je pre slovenčinu typická: geometria, biotop, gymnázium
 1. slová cudzieho pôvodu podliehajú znelostnej asimilácii: egzhalácia, habzburský, futbal

Ortografia/Pravopis

Pravopis je sústava písmen a pravidlá používania písmen na zachytávanie a nahrádzanie zvukovej reči. Pravopisné pravidlá, podľa ktorých píšeme nazývame pravopisná forma. Vytvárajú ju po dohode významní jazykovedci. Pravopis slovenčiny sa riadi štyrmi pravopisnými princípmi:

 1. fonematický pravopisný princíp je určený tým, že sa jedna a tá istá fonéma, schopná rozlišovať význam slov a tvarov, píše jedným a tým istým písmenom
 1. morfematický princíp pravopisu zabezpečuje, že sa zachováva jednotná podoba napísaných slov aj keď sa pri výslovnosti niektoré hlásky menia zo znelých na neznelé alebo opačne
 1. etymologický princíp prihliada na to, akú podobu mali slová v staršej podobe jazyka, prejavuje sa pri písaní písmen i, í, y, ý

- etymologický princíp sa uplatňuje pri písaní i/y v cudzích slovách, preto rešpektujeme pôvodnú pravopisnú podobu slova

 1. gramatický princíp pravopisu určuje, že napr. píše rovnako N prídavných mien vzoru pekný a iných slovných druhov, ktoré sa skloňujú podľa tohto vzoru, napr. pekní chlapci

Každý používateľ slovenského jazyka by mal dobre ovládať pravidlá o spodobovaní spoluhlások a o rytmickom krátení.

Zásady písania a výslovnosti slov cudzieho pôvodu

Podľa stupňa zdomácnenia sa slová cudzieho pôvodu rozdeľujú do troch skupín:

 1. úplne zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu podľa zásad slovenského pravopisu a to v zhode so svojou dnešnou výslovnosťou v spisovnej slovenčine, napr. bača, inžinier, doktor
 1. čiastočne zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu zväčša podľa zásad slovenského pravopisu a v zhode so svojou dnešnou výslovnosťou v spisovnej slovenčine

- zachovávajú si však niektoré znaky pôvodného spôsobu písania, napr. chirurg, syntax

 1. nezdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú tým, že sú čiastočne alebo úplne nesklonné a vyslovujú sa tak, ako v jazyku, z ktorého pochádzajú, napr. derby, menu, kanoe
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015