Rečnícky štýl sloh

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 693 slov
Počet zobrazení: 2 091
Tlačení: 80
Uložení: 74

Rečnícky štýl

 • história siaha do starovekého Grécka a Ríma
 • náuka o rečníctve = rétorika
 • najčastejšie majú rečnícke prejavy ústnu podobu, ale väčšina je vopred pripravená v písomnej podobe
 • majú subjektívno-objektívny charakter (v rovnakej miere subjektívne aj objektívne činitele)
 • monologický
 • funkcie: presvedčiť a propagovať; poučiť alebo aj zabaviť, vytvoriť náladu (príležitostné prejavy)
 • výrazové prostriedky:▪ časté príznakové, štylisticky zafarbené slová
  ▪ homonymá, synonymá, antonymá, obrazné pomenovania
  ▪ kumulácia – hromadenie slov
  ▪ anafora, epanastrofa
  ▪ rečnícka otázka a odpoveď 
 • žánre:▪ agitačné : agitačný prejav, obžaloba, obhajoba, politická reč
  ▪ náučné: prednáška, referát, diskusia
  ▪ príležitostné: privítací prejav, slávnostný prejav, prípitok... 

 

Základné znaky:

a.) ústnosť –ako celok patrí do ústnej komunikácie. Využíva mimojazykové prostriedky – mimiku, gestá, situáciu (udržiava zrakový kontakt, reaguje na zmenu nálady medzi poslucháčmi atď.) (rečnícky štýl je vždy ústny)
b.) verejnosť –útvary tohto štýlu sú venované širokej verejnosti. Tomuto faktu sa prispôsobuje výber jazykových prostriedkov – rečník so volí cudzie slová, ktoré sú všeobecne známe; ak hovorí o počte, zaokrúhľuje čísla; vyhýba sa presnému dátumu; vyhýba sa vulgarizmom; používa kratšiu vetu než odborný štýl, lebo poslucháč sa k nej nemôže vrátiť, nemôže sa nad ňou ihneď zamyslieť (sú určené verejnosti)
c.) sugestívnosť –rečník sa snaží zapôsobiť na city poslucháča, využíva vyjadrovacie prostriedky umeleckej literatúry; opakuje slová; viackrát oslovuje poslucháča; robí vsuvky, odbočenia, aby vťahoval do svojho prejavu poslucháča; hovorí nadnesene – s pátosom; stíši alebo zosilní hlas, robí dramatické pauzy a zdôrazňuje slová; hlavne v závere prejavu sú priania, výzvy atď. (snaha zapôsobiť na city poslucháča)
d.) adresnosť –rečnícke útvary majú kolektívneho príjemcu, len niektoré sú venované napr. oslave jedného človeka, ale aj tak je tam prítomná nejaká spoločnosť (gratulácia, vernisáž); autor sa niekedy vedome zaraďuje do spoločenstva poslucháčov (my sme tu nato, aby sme ...)
(rečový prejav môže byť určený osobe alebo skupine)
e.) názornosť –prednáška využíva názornosť podobne ako napr. didaktický výklad (graf, výpočet, portrét atď.) (názorné predvedenie)

 

Kvalifikácia útvarov rečníckeho štýlu podľa funkcie:
1. agitačno – propagačné prejavy a reči:
a.) politická reč –parlamentný prejav, prejav na zjazde strany, agitačný, napr. predvolebný prejav, najútočnejší útvar rečníckeho štýlu. Vyvracia argumenty opozície. Zosmiešňuje, ironizuje. Veľmi kategoricky uvádza svoje argumenty ako jediné správne. Všetkými prostriedkami sa snaží upútať pozornosť poslucháča a získať jeho sympatie. Výraznejšie ako iný útvar používa mimiku a gestikuláciu. Častejšie opakuje oslovenie, aby bolo spojenie s publikom čo najtesnejšie.
b.) súdna reč –napr. reč obžaloby, reč obhajoby; súdna reč má veľa spoločných znakov s administratívnym štýlom, celé bloky textu sa pri takýchto istých príležitostiach opakujú a vytvára sa klišé – pojednávanie bolo odročené, obžalovaný sa necíti byť vinný, uložil obžalovanému trest v dolnej hranici, súd nenašiel žiadne pochybenie v posúdení prípadu
c.) cirkevný prejav –kázeň – je hybridným útvarom, kazateľ vykladá náboženský text, ale zároveň chce poslucháča presvedčiť o pravdivosti svojho učenia, získava ho pre istý životný štýl atď.

2. náučné prejavy:

a.) prednáška
b.) referáty a koreferáty –napr. politický, vedecký
-obidva tieto útvary sa čítajú. Ich cieľom je poslucháča poučiť a poskytnúť mu podrobné informácie. Nemajú byť dlhé. Pri prednáške býva i obrázkový materiál, modely, nákresy a podobne. Referát je rozsiahla správa, ktorá podáva priebeh nejakej činnosti, vypracúva sa písomne ale prednáša, údaje v ňom majú byť presné a prehľadné. Jeho prednes je jednoduchý, bez pátosu, neobsahuje citové jazykové prostriedky. Mal by mať úvod a záver, v ktorom sa vysvetlí prečo sa referát podáva a aký je význam činnosti, o ktorej referujeme.

3. príležitostné prejavy:

l. verejné prejavy:
a.) slávnostný prejav –jubilejný, spomienkový, gratulačný atď., jeho cieľom je zhodnotenie významu nejakej významnej udalosti alebo akcie. Svojím obsahom a formou zvyšuje slávnostnosť chvíle. Rečníkom býva významná osobnosť verejného, politického života alebo na slovo vzatý odborník často svetového mena. Neuvádza veľmi presné informácie, napríklad presné roky alebo počty. Nesmie byť príliš rozsiahly a nemá sa čítať. Záver sa často končí prianím, vyjadrením úcty a vďaky tým, ktorý spomienkovú slávnosť organizujú.
b.) rámcový prejav –privítací, záverový, otvárací, pozdravný atď.
c.) informačný prejav –konferenciersky, výstraha, rozkaz atď. 
d.) spoločenský príhovor – jeho cieľom je zaujať poslucháčov pre nejakú myšlienku alebo sa v ich mene vysloviť o nejakej udalosti. Rečník hovorí v 1. osobe množného čísla. Príhovor má byť prednesený sviežo a musí mať spád. 
e.) diskusný príspevok – stretávame sa s ním na každej pracovnej alebo slávnostnej schôdzi. Vyjadruje názor účastníkov schôdze na prerokovávaný problém.

 

 1. rodinné prejavy –stolový – toast, sobášny, pohrebný, pri krste dieťaťa – nemusí sa odohrať len v úzkom kruhu rodiny, rodinná situácia môže nastať napr. na obecnom úrade, v kostole
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033