Slohové postupy a slohové útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 279 slov
Počet zobrazení: 2 145
Tlačení: 93
Uložení: 84

Slohové postupy a útvary

Slohový postup - spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa, na čo zameriava svoju pozornosť (napr. na príbeh, vlastnosti, informáciu, súvislosti medzi javmi a pod.)

Slohový útvar - je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu

ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP

 • má vyrozprávať jedinečnúudalosť, príbeh v nejakej časovej postupnosti
 • predovšetkým umelecký, ale aj publicistický, hovorový jazykový štýl
 • slovesá (dejové)- min. čas, historický prézent ( rozprávanie o minulosti v prítomnosti), priama reč
 • útvary rozprávacieho SP - bájka, povesť, rozprávka, poviedka, novela, román...

OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP

 • má zachytiťvlastnosti predmetu, osoby
 • jednoduché vety, rozvité, nadväzujú na seba, charakter enumerácie (výpočtu), odborný, statický, dynamický objektívny subjekt
 • umelecký štýl, náučný, ale aj v hovorovom, publicistickom, administratívnom útvary opisného SP
 • Útvary opisného SP: prednáška, výklad, reportáž,...

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP

 • uvádza fakty, údaje, informácie, odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako
 • jednoduché vety, úsporné, zhustené vyjadrovanie, vety formálne samostatné
 • predovšetkým v administratívnom, ale aj v publicistickom, menej v náučnom štýle
 • Útvary informačného SP:
 1. Správa - stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach
 2. Oznámenie - stručne, výstižne informuje o budúcej udalosti
 3. Úradný list
 4. Žiadosť, objednávka - stručne, presne vyjadruje, čo je jeho úlohou (žiada, objednáva atď.)
 5. Interview, pozvánka, inzerát, dotazník, telegram, zápisnica, program...

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP

 • Sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky
 • postupy logického myslenia, zložené súvetia, grafy, tabuľky, schémy, citáty, neosobné vyjadrovanie používa argumenty, príklady, dôkazy
 • náučný štýl, publicistický, ale aj vo výkladovom, hovorovom a rečníckom
 • Útvary výkladového SP
 1. Výklad - vysvetľuje, objasňuje, poučuje o nejakom probléme, sprístupňuje poznatky
  -má byť vecný a objektívny
 2. Úvaha - zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje
  -je subjektívna, môže používať umelecké prostriedky
 3. Referát - stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky
 4. Recenzia - hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film atď.)
 5. Komentár - očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša predpovedať následky
 6. Prednáška, úvodník, diskusný príspevok...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027