Pracovná komunikácia a jej útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 2 478
Tlačení: 140
Uložení: 141

Pracovná komunikácia a jej útvary

Správa o činnosti (referát)

 • Úlohou je podať informácie a objasniť nové poznatky
 • hlavnou časťou programu schôdzok, konferencií a zjazdov bývajú referáty
 • prednášajú ich vedúci pracovníci
 • vedecké semináre, konferencie – odborné referáty
 • v prípade širokej problematiky – aj koreferáty (podrobnejšie rozvádzanie čiastkových problémov, vyjadrenie sa k určitému bodu referátu)
 • funkcia – informovať, referovať
 • obsah – vymenovanie výsledkov, stručné zhodnotenie
 • kompozícia – jednoduchá a prehľadná
 • štylizácia – vecná, oficiálna
 • okrajové prvky rečníckeho útvaru
 • funkciouúlohou referátu je hodnotiť činnosť, jeho obsahom je vymenovanie uskutočnených i neuskutočnených podujatí, úspechov i neúspechov; kompozícia je jednoduchá a prehľadná, štylizácia je vecná , oficiálna
 • referát má okrajové prvky rečníckeho útvaru, lebo sa číta pred verejnosťou: oslovenie, výzva do ďalšej práce, poďakovanie... a kladie určité nároky na prednes: správna výslovnosť, mimika, gestikulácia, tempo reči, pauzy, dôraz... 

Diskusný príspevok

 • je súčasťou diskusie
 • subjektívno-objektívny
 • znaky: verejnosť, ústnosť (možnosť použiť mimiku a gestá), sugestívnosť, adresnosť (oslovenia, otázky), názornosť (prezentácia, grafy)
 • výkladový slohový postup, dominujú prvky výkladu
 • ním vyjadrujú účastníci diskusie vlastný názor alebo návrh
 • Dôležité dodržať nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie
 • Časti:

- 1. Oslovenie – môžeme ho v texte opakovať

- 2. nadviazanie (súhlasné alebo nesúhlasné) na niektorí predchádzajúci diskusný príspevok, referát alebo na prednesený problém;

- 3. stručné a vecné vyjadrenie vlastného názoru.

 1. a)výklad: vysvetľuje svoj názor, argumentujeme, presviedčame dôkazmi, odvolávame sa na literatúru, citujeme, využívame aktuálne poznatky o danej problematike. S cieľom presvedčiť poslucháča o svojom názore, dodržiavame nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie /bibliografia na primárny prameň, odvolávky v texte/
  b)úvaha: - používame subjektivizujúce slová napr. myslím si, podľa mňa, podľa mojej 
  mienky, môj názor je...
  - vyjadrujeme vlastné hodnotenie problému
  - hovoríme vždy za seba
  c) záver: -konštruktívne navrhnutie riešenia problému, stručné zhrnutie /2-3 vety/
  na záver mi dovoľte zhrnúť návrhy na riešenie tohto problému...

- 4. Poďakovanie za slovo

Zápisnica

 • administratívny útvar
 • archivuje sa
 • umožňuje systematickú kontrolu práce a plnenia úloh
 • svedectvo o činnosti organizácie
 • Priebeh schôdze môžeme zaznamenať formou:
  - Zápisnice – body zápisnice sú: názov, dátum, miesto konania, zúčastnení (prezenčná listina), program schôdze, stručný zápis uznesení a návrhov, dodatky k diskusii, podpis zapisovateľa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.075