Zóny pre každého študenta

Jazyk a jeho funkcie - maturitná téma

Jazyk a jeho funkcie

Jazyk je abstraktný systém znakov

Reč – konkrétne použitie jazyka

Jazykový znak:

Jazyk môže byť:

 1. Prirodzený – vznikol počas historického vývoja národa
 2. Umelý – má ohraničenú platnosť, napr. esperanto
 3. Materinský – pre Slováka slovenský jazyk
 4. Úradný – slovenčina je úradný jazyk pre občana SR
 5. Cieľový – pre žiaka inej národnosti na SR
 6. Cudzí – slovenčina pre cudzinca

Funkcie jazyka:

dorozumievacia (komunikatívna) – vyjadrujeme svoje myšlienky, postoje, city a pocity
poznávacia – jazyk slúži ako nástroj myslenia
estetická funkcia – rozvíja estetické cítenie človeka
reprezentatívna – jazyk patrí k dôležitým znakom národa, ktorým sa vymedzuje od ostatných národov  
 1. Pamäť – najlepší zdroj informácií je zapamätávanie
 1. Informačný fond – organizovaný celok vzájomne zosúladených súborov zaznamenaných informácií
 1. Písomný – zošity, lístočky
 2. Počítačový – notebooky, pc,
 3. Inštitucionalizované informačné systémy – knižnice, informačné strediská, vytlačené dokumenty, rozhlas, televízia, teletext...
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/14888-jazyk-a-jeho-funkcie-maturitna-tema/