Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 395 slov
Počet zobrazení: 2 708
Tlačení: 167
Uložení: 135

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

 1. štylisticky bezpríznakové(neutrálne slová)
  - možno ich použiť v ktoromkoľvek jazykovom štýle; patria do jadra SZ
 2. štylisticky príznakové(zafarbené) slová 
  -členia sa podľa toho, o aký štylistický príznak ide:

  1. podľa obsahu:
 • termíny (odborné názvy) – umožňujú presné a jednoznačné vyjadrovanie (lingvistika, fotosyntéza)
 • kancelarizmy(v admin. textoch) - pohľadávka, faktúra, platca, dokumentovať 
 • žurnalizmy(publicizmy) – v publicistických textoch - iniciatíva, atentát, integračné úsilie, etnoturistika....
 • hovorové slová– v súkromnom prejave
  futro, žúrovať, frfľať, slepák
 • knižné slová– v písomných textoch, v ústnej podobe sa nezvyknú používať (milota, riava, svätyňa, kradmý)
 • poetizmy(básnické slová) - kdes´, luna, vesna, lkať, deva, krásnota 
 • biblizmy: manna, koráb, kalich, Jehovah...
 1. podľa pôvodu
  • domáce- majú domáci pôvod, pochádzajú z počiatkov nášho národa, zväčša indoeurópskeho pôvodu (tri, deň, dom, matka, noha, kniha)
  • cudzie- prebrali i preberajú sa z cudzích jazykov, najmä z ANJ. Využitie najmä v náučných textoch
  • zdomácnené – nepociťujeme ako cudzie: rádio, televízor, auto
  • internacionalizmy (medzinárodné slová) – vyskytujú sa v minimálne 3 rozdielnych
   jazykoch (volejbal, server, summit, substantívum)
   - doslovené preklady = KALKY (geo/grafia = zemepis)

- proces udomácňovania cudzích slov sa prejavuje najmä v pravopise 
speaker-spíker; dealer-díler; hattrik – hetrik

 1. podľa spisovnosti

  • spisovné slová –patria do SZ spisovného jazyka, sú kodifikované v normatívnych príručkách
  • nespisovné slová – použitie obmedzené na úzky okruh textov
   - dialektizmy(nárečové slová) - švábka, bandurky, grule, krumple
   - slangové slová -súbor nespisovných pomenovaní, ktoré používa len istá
   sociálna skupina ľudí; vznikajú často deformáciou známych slov (kilo (100 Sk), fáro, klasák...)
   profesionalizmy –používajú príslušníci istej profesie (PFič-ka, KOP-ka)
   argot – tajná šifrovaná reč (na tajné dorozumievanie) mafia, ľudia deklarov.
   , blcha – stopa po inj. striekačke 
   žargón – súbor slov a výraz. prostriedkov istej (sociálnej; profesnej) skupiny
   ľudí. Snaha o vyjadrenie nadradenosti: napr. pán z Chudobíc (hungarizmy) a pod.

   d) podľa dobovosti (doby používania)
  • neologizmy- novovzniknuté slová alebo spojenia slov, často prevzaté, 
   mobilný telefón;ipod, skype
  • okazionalizmy –príležitostné slová (sladkoústny, rešpektuchtivý)
 2. zastarané slová –dnes sa už nepoužívajú, dostali sa na okraj SZ
  -archaizmy – nahradili ich novšie slová (mrazivo-zmrzlina, mravy-správanie, movitý-zámožný, lajblík-vesta, sklep-obchod)
  historizmy –kedysi pomenúvali predmety, povolania apod., ktoré dnes už 
  neexistujú, v súčasnej slovenčine nemajú synonymá; vyskytujú sa v 
  historických textoch ( zlatka, groš, dukát, dráb, vicišpán...)

  e) podľa expresívnosti (citového zafarbenia)
  BEZPRÍZNAKOVÉ =nocionálne, neutrálne
  II. PRÍZNAKOVÉ expresívne (emocionálne) slová
   a)  Kladný postoj
  deminutíva (zdrobneniny) na vyjadrenie- pozitívneho vzťahu – mamička, Janko
  - pomenovania drobných vecí - noštek, ručička
  eufemizmy- zjemňujúce slová
  zaspať naveky (zomrieť), mať dobrú náladu (byť opitý)
  hypokoristiká – maznavé slová
  holúbok (osoba), čučoriedka (mladé dievča) 

  b) Záporný postoj
  -augmentatíva (zveličujúce slová)
  psisko, dlhočierny
  - dysfemizmy- opak eufemizmov; zdôraznenie zápornej vlastnosti
  hnát (končatina), chajda (dom) + nadávky: zmija (= osoba)
  - pejoratíva – hanlivé slová: žbrnda, pracháč, mamľas, laba (ruka)
  - vulgarizmy – hrubé, neslušné výrazy 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.043