Jednoduchá veta

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 3 092
Tlačení: 150
Uložení: 146

Jednoduchá veta

Podľa zloženia sa vety delia na jednoduché vety a súvetia.

Jednoduchá veta – má jeden prísudok (sloveso), ktorý je centrálnym slovom s slovesných vetách a vyjadruje jednu myšlienku, obsahuje jeden prisudzovací sklad

Z hľadiska gramatickej stavby základ vety tvorí gramatické jadro:

 • rozčlenené na 2 základné vetné členy – podmet a prísudok (gramatické jadro) – vtedy hovoríme o dvojčlenných vetách
  • „Otec denne sleduje televízne noviny.“
 • nerozčlenené, ak je gramatické jadro vyjadrené vetným základom – vtedy hovoríme o jednočlennej vete
  • „Na jar zriedkavo hrmí.“

Delenie jednoduchých viet podľa členitosti:

 • dvojčlenná veta – gramatické jadro tvorí prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený); veta sa dá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť
 • úplná (Peter príde.) – má vyjadrený podmet
 • neúplná (Neprídem.) – nemá vyjadrený podmet
 • jednočlenná veta – gramatické jadro tvorí vetný základ; veta sa nedá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť
 • slovesná (Prší.) – centrálnym slovom je sloveso
 • neslovesná–menná (Potraviny.)
 • citoslovná (Ej, ej.)

Vetné sklady:

Sklad – je významové spojenie dvoch slov

 • prisudzovací – medzi prísudkom a podmetom
 • určovací – medzi nadradeným a podradeným vetným členom
 • priraďovací – medzi rovnocennými vetnými členmi

Štylistické využitie jednoduchých viet:

Z jednoduchých viet sú frekventovanejšie dvojčlenné vety, preto bývajú štylisticky nepríznakovéJednočlenné vety sú zväčša príznakové.

Popri pojme veta sa v jazykovednej literatúre používa aj pojem výpoveď. Vtedy vetou rozumieme zovšeobecnenie z pozorovaní konkrétnych viet, čiže výpovedí. Chápeme teda konkrétnu vetu.

Pri tvorení viet vyjadrujeme k obsahu vety rozličné postoje, upravujeme obsah vety, vyjadrujeme presvedčenie. Všetky tieto spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti súhrnne nazývame modálnou stavbou vety.

Funkčnosť jednoduchých viet v jednotlivých štýloch:

 • hovorový štýl – z hľadiska rozsahu – je veľmi krátky, väčší výskyt majú jednočlenné vety, často sa využívajú nerozvité vety, elipsy, náznakové vety, na zrýchlenie komunikácie
 • umelecký štýl – veľký výskyt, majú silne expresívny náboj
 • odborný štýl – jednoduché vety v trpnom rode, s nevyjadreným podmetom
 • administratívny štýl – slovné spojenia namiesto viet ukončené dvojbodkou
 • rečnícky štýl – typické sú elipsy vyplnené mimojazykovými prostriedkami –gestikulácia (mimika), vety majú veľkú prozaickú silu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021