Súvetie, polovetné konštrukcie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 454 slov
Počet zobrazení: 2 742
Tlačení: 168
Uložení: 153

Súvetie, polovetné konštrukcie

Klasifikácie viet:

 • podľa zloženia (jednoduchá veta, súvetie)
 • podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia)
 • podľa členitosti (jednočlenná, dvojčlenná)

Klasifikácia viet podľa zloženia:

 • Jednoduchá veta:
  • holá – tvorí ju len gramatické jadro (základné vetné členy – podmet a prísudok) – Dievča číta.
  • rozvitá – má základné aj rozvíjacie vetné členy – Pekné dievča číta novú knihu.
 • Súvetie:
  •  jednoduché – skladajú sa z 2 viet
  •  zložené – skladajú sa z 3 alebo viacerých viet 

Jednoduché súvetie:

 • priraďovacie súvetie – je spojenie dvoch významovo rovnocenných viet, ktoré sú k sebe voľne priradené pomocou priraďovacích spojok alebo môžu existovať aj samostatne 
  • zlučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré vyjadrujú deje súčasné alebo nasledujúce za sebou

spojkya, i, aj, ani, tu - tu, vše - vše, jednak - jednak, najprv - potom (Syn sa pritiahne k matke a zahľadí sa jej do očí.)

 • stupňovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta je významovo dôležitejšia ako prvá

spojky: ba, ba aj, ba i, ba ale, nielen - ale aj (Tvár neznámeho pána sa vyjasnila, ba sa aj usmial.)

 • odporovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pričom druhá veta významovo odporuje prvej

spojky: ale, no, lež, a, avšak, predsa, jednako (Bol tu dnes ráno, ale nenechal žiadny odkaz.)

 • vylučovacie – spojenie dvoch rovnocenných viet, pri ktorých platí buď obsah prvej vety, alebo obsah druhej vety

spojkybuď, alebo, či, buď - buď, buď - alebo, alebo - alebo (Buď to urobíš načas, alebo dám prácu inému.)

 • dôvodové

spojkyveď, však, totiž, ináč... (Ľahko sa obhájim, veď mám dôkazy.)

 • dôsledkové

spojkypreto, teda, a tak, a preto... (Potrebuje moju pomoc, a preto som tu.)

Schéma priraďovacieho súvetia:

 • podraďovacie súvetie – je spojenie dvoch významovo nerovnocenných viet, pričom vedľajšia veta rozvíja niektorý vetný člen hlavnej vety

Rozlišujeme podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou:

 • podmetovou – (Kto sa náhli, ten sa prenáhli.)
 • prísudkovou – (Naša starká je taká, že každému pomôže.)
 • predmetovou – (Sľúbila, že dnes príde k nám.)
 • prívlastkovou – (Kúpila si také šaty, ktoré sa jej najviac páčili.)
 • doplnkovou – (Videla brata, ako kráča hore dedinou.)
 • príslovkovou:
 • miesta – (Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Nechoď tam, kde je to zakázané.)
 • času – (Prišiel vtedy, keď ho najviac potrebovali.)
 • spôsobu – (Napísala úlohu tak, ako najlepšie vedela. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)
 • príčiny – (Neprišiel do školy, lebo bol chorý. Pretože sa neučil, dostal zlú známku.)

Podraďovacie spojkyže, keď, aby, lebo, keďže, pretože, ...

Spájacie výrazykto, čo, aký, ktorý, čí, koľký, kde, ako, kedy, prečo, ...

Pozor! Spojky a spájacie výrazy sa stále nachádzajú na začiatku vedľajšej vety.

Schémy podraďovacieho súvetia:

Polovetné konštrukcie

Medzi jednoduchou vetou a súvetím sú polovetné konštrukcie

Polovetné konštrukcie – sú prechodné konštrukcie medzi jednoduchou vetou a súvetím, osobitné útvary s nevyjadrenou, skrytou predikáciou (prisudzovaním).

Polovetné konštrukcie obsahujú neurčitý slovesný tvar (prechodník – opakujúc, kľačiac; príčastie – zaujímajúci, píšuci; neurčitok – robiť, konať) a majú funkciu vetného člena – doplnku, voľného prívlastku alebo príslovkového určenia.

Ich cieľom je zhusťovať (kondenzovať) text.

Štylistické využitie – vyhneme sa hromadeniu viet so vzťažným zámenom ktorý; súvetia sú prehľadnejšie.

Príklady:

 • prechodníkom – Vybehla z domu, nahlas kričiac od strachu. (a kričala)
 • činným príčastím – Študenti, ovládajúci cudzie jazyky, sa môžu uchádzať o štipendium na univerzite v zahraničí. (ktorí ovládajú)
 • neurčitkom – Zašli sme do obchodu kúpiť nejaké potraviny. (aby sme kúpili)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021