Rečnícky štýl - rečnícke žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 471 slov
Počet zobrazení: 1 765
Tlačení: 84
Uložení: 81

Rečnícky štýl

1. Charakterizujte rečnícky štýl

(je to tu obšírne, komplexnejšie)

Štýl vo všeobecnosti je súhrn znakov, ktoré sú typické pre jednotlivca či skupinu. Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadania prostriedkov s ohľadom na funkciu, prostredie.

Štýly delíme podľa postoja autora:

· Subjektívne

 • umelecký
 • hovorový

· Objektívne

 • administratívny
 • náučný

· Objektívno-subjektívne

 • publicistický
 • rečnícky

Podľa komunikačnej sféry, v ktorej sa využívajú:

· Súkromné

 • hovorový

· Verejné

 • umelecký
 • administratívny
 • náučný
 • publicistický
 • rečnícky

Rečníctvo sa začala objavovať už v Antike. Najznámejším rečníkom starovekého Ríma bol Marcul Tulius Cicero, napísal state:

 • O štáte
 • O zákonoch
 • O senáte

V antike (najmä v Ríme) sa rozvíjala rétorika = náuka o rečníctve. Komunikačná sféra využitie:

 • súkromná – oslavy, pohreby, významné udalosti
 • verejná – politická, súdna reč
 • pracovná – prednášky, referáty

Cieľ:

 • presvedčiťagitovať, získať si niekoho pre danú vec

· informovať

 • prezentovať, objasňovať
 • pôsobiť na city, navodiť príjemnú atmosféru
 • v neposlednom rade aj zabaviť

Na celkovú výstavbu textu vplývajú štýlotvorné činitele:

 • téma
 • obsah
 • funkcia
 • očný kontakt

Znaky rečníckeho štýlu:

· verejnosť

 • štýle verejného styku
 • využíva sa len spisovná forma jazyka
 • približné údaje, približné čísla, približné dátumy
 • kratšie vety, jednoduchšie na pochopenie

· ústnosť/ písomnosť

 • mal by mať písomnú predlohu (spamäti len naozaj vynikajúci rečníci)
 • úvod, záver by mali byť naučené spamäti
 • využívajú sa zvukové javy – melódia, intonácia, dôraz
 • verbálne, ale aj neverbálne jazykové prostriedky – mimika, gestá
 • rečník sleduje spätnú väzbu
 • sugestívnosť
  • pôsobenie na city, ovplyvnenie, presviedčanie
  • opakovanie slov, syntaktických konštrukcií
  • používa vsuvky, odbočenia, aby vtiahol poslucháča
  • prostriedky umeleckého štýlu
  • dramatické pauzy, výzvy

Slohové postupy (= spôsob, akým vyberáme a usporiadame jazykové prostriedky s ohľadom na obsah a funkciu) v rečníckom štýle:

 • výkladový – najmä náučné žánre, rôzne prednášky, referáty, prezentácie
 • úvahový – príhovory, prípitky, prejavy
 • opisný – zriedka, vyratúvanie vlastností pozostalého, oslávenca
 • rozprávací – zriedka, spomienka na príhodu s oslávencom, zosnulým
 • informačný – len v náučných štýloch

2. Rozdeľte rečnícke žánre

Delíme ich do troch hlavných kategórii:

· Agitačné

 • politická reč
 • súdna reč

· Náučné

 • Monologické
  • prezentácia
   • posterová
   • obrazová
 • kázeň
 • prednáška
 • referát
 • koreferát
 • dialogické
  • debatný príspevok
  • diskusný príspevok
  • Polemický príspevok

· Príležitostné

 • rámcový prejav (úvodný alebo záverečný)
 • informačný
 • slávnostný
 • súkromný

3. Zaraďte ukážku č. 1 podľa funkcie a komunikačnej situácie k žánrom rečníckeho štýlu.

Ide o úryvok z rámcového rečníckeho prejavu (úvodného) napísaný pri príležitosti Dňa učiteľov. Nechýba oslovenie, želanie príjemného posedenia a vyslovenie nejakého želanie na záver. Použitý v pracovnej sfére.

4. Uveďte základné fázy tvorenia rečníckeho prejavu.

Päť dôležitých krokov:

I. Vyhľadávanie

 1. informácie a materiály k téme
 2. z rôznych zdrojov

II. Usporadúvanie

 1. najdôležitejší je úvod a záver – spamäti
 2. súčasťou úvodu môže byť motto, citát, otázka, nejaký príklad

III. Štylizácia

 1. výber jazykových prostriedkov
 2. prispôsobenie sa publiku (najmä vek, pohlavie)
 3. so zreteľom na prostredie a situáciu

IV. Nácvik

 1. zapamätávanie si prejavu

V. Prednes

 1. samotná prezentácia prejavu
 2. dodržanie správnej výslovnosti, dôrazu, práca s melódiou, vhodné tempo (vážne, smútočné, či veselé štebotanie, láskavé, pomalé)
 3. celkový výzor
 4. v pozadí môže znieť hudba, podľa situácie

5. Poukážte na výrazové prostriedky a kompozíciu rečníckych prejavov.

V rečníckom prejave sa využívajú:

· Verbálne jazykové prostriedky

 • lexikálne
  • spisovné slová
  • antonymá (=slová s opačným významom)
  • homonymá (=rovnako znejú, majú rôzny význam)
  • synonymá (=rôzne znejú, majú rovnaký význam)
  • knižné slová
  • symboly
  • frazeologizmy
 • syntaktické
  • zvolacie vety
  • rečnícke, zvolacie otázky
  • parentézy (vsuvky)
  • elipsy (výpustky)
 • zvukové
  • melódia
  • tempo
  • dôraz
  • pauza
 • trópy
  • metafora
  • metonymia
  • hyperbola
  • nepriame pomenovania

· Neverbálne JP

 • mimika
 • gestá
 • sila hlasu
 • oficiálna vzdialenosť (vzdialenosť medzi poslucháčmi a rečníkom)
 • posturika (=celkový pohyb rečníka)
 • celkový vzhľad rečníka
 • využitie hudby

Kompozícia:

 • Je trojčlennátrichotomická(úvod, jadro, záver)

· Úvod

 • poďakovať za slovo
 • nesmie chýbať oslovenie, s úctou, so všetkými titulmi, mená nepopliesť (inak bude trapas)

· Jadro

 • samotný obsah a náplň prejavu
 • fakty, jednoduché vety (náučné)
 • môže obsahovať nejaký odkaz (ostatné)
 • čas na presviedčanie (politická, súdna reč)

· Záver

 • želanie, apel, výzva do budúcna
 • prianie všetkého dobrého
 • poďakovať za slovo
Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023