Opisný slohový postup znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 462 slov
Počet zobrazení: 1 849
Tlačení: 86
Uložení: 78

Opisný slohový postup znaky

1. Zaraďte opisný slohový postup medzi slohové postupy (SP).

 • Slohový postup – spôsob skladania a usporadúvania textu, jeho častí = obsahových (tematických) prvkov a prostriedkov pri výstavbe jazykového prejavu.
 • Pri štylizácii dochádza k miešaniu jednotlivých
 • Závisí od konkrétneho zámeru autora a situácie
 • Rozlišuje 4, resp. 5 SP:

o rozprávací

 • opisný
 • informačný
 • výkladový + úvahový
 • Najcharakteristickejšou črtou opisného slohového postupu je vyratúvanie (enumerácia) najvýstižnejších znakov
 • Okrem toho zachytáva aj následnosť činností pri výrobnom postupe

2. Rozdeľte druhy opisov podľa výberu jazykových prostriedkov, postoja autora a využitia v komunikačnej sfére.

Podľa výberu jazykových prostriedkov delíme opisy na:

Statický

 • Opisuje statické predmety, javy, veci, osoby
 • menné vyjadrovanie (podstatné, prídavné mená)
 • zo slovies je to sloveso byť
 • jednoduché vety s viacnásobnými vetnými členmi
  • Má dlhý, červený zobák, vysoké a úzke nohy, čierno-biele perie.
 • Združené pomenovania (kľúčna kosť, deltový sval)
 • Dynamický (Pohľad z okna vlaku)
  • opisuje dynamický objekt alebo následnosť činností
  • nositeľom dynamiky sú slovesá (= je ich tam veľa a dávajú šťavu)
  • opis pracovnej činnosti
   • Vymenúva body v časovom slede potrebné na dosiahnutie nejakého cieľa (= návod, recept)
   • Významnú úlohu zohráva aj názornosť (= obrázky)
   • Skladá sa z dvoch častí
    • Vymenovanie potrebných materiálov
    • Samotný opis
     • v 1. os. pl. (namočíme, zamiešame)
     • v 3. os. pl. rozkazovací spôsob (chyť ho za hlavu, pridaj cukor)

Podľa výberu jazykových prostriedkov delíme opisy na:

1. Subjektívny

 • Autor prináša vlastné hodnotenie
 • V umeleckom a hovorom štýle
 • Využívajú sa umelecké jazykové prostriedky (metafory, frazeologizmy, prirovnania)

2. Objektívny

 • Verne zachytiť znaky predmetu, osoby
 • Nevyhnutná objektívnosť
 • Štylisticky nepríznakové slová
 • V odbornom štýle, administratívnom

Podľa výberu jazykových prostriedkov delíme opisy na:

1. Jednoduchý (praktický)

 • V hovorom a publicistickom štýle
 • Využíva schopnosť vnímať, pochopí aj laik
 • Podstatné, prídavné mená, príslovky miesta, času

2. Odborný (náučný)

 • Cieľom je vytvoriť presnú predstavu o opisovanom objekte
 • Dodržiava logickú postupnosť
  • zhora, nadol
  • sprava, doľava
  • od stredu k okraju (napr. Slnečnej sústavy, atómu)
  • spredu dozadu (retrospektíva)
 • Predpokladá znalosti v danom obore
 • Rozlišujeme:
  • určený výhradne odborníkom - schematický
  • určený širšiemu okruhu záujemcov – opis pracovnej činnosti

3. Umelecký (náladový)

 • Môže byť súčasťou rozprávania
 • Dynamický aj statický opis, ktorý využíva umelecké jazykové prostriedky
 • Je súčasťou beletrizovaného životopisu

3. Poukážte na rozdiely medzi opisom a charakteristikou. Uveďte druhy charakteristiky.

 • Opis sa zameriava na vonkajšie znaky, zatiaľ, čo charakteristika zahŕňa aj vnútorné znaky
 • Delíme ju podľa postoja autora:
  • Objektívna
   • Komplexné a nezaujaté
   • V odbornej komunikácií (napr. posudok v administratívnom štýle)
 • Subjektívna
  • Autor využíva vlastnosti na hodnotenie, vymenúva len niektoré vlastnosti
  • Využíva sa v umeleckom, hovorom štýle
 • Podľa výberu jazykových prostriedkov

o Priama

 • Vymenovanie vlastností človeka pomocou abstraktných podstatných mien (usilovnosť je jeho prednosť) aj akostných prídavných mien (živý, energický, priateľský)

o Nepriama

 • Vystihuje vlastnosti človeka z jeho konania
 • V umeleckej literatúre sa využíva paralela medzi výzorom a postavou, kontrast medzi výzorom a povahou
 • Podľa počtu charakterizovaných predmetov
  • Skupinová – zachytáva znaky určitého kolektívu (Slovania, policajti)
  • Individuálna – vlastnosti jedinca

§ Posudok

 • objektívna charakteristika oficiálnej komunikácie
 • má formu úradného listu
 • komplexný, kladné, ale aj záporné stránky (potencionálne zdroje problémov)

§ Autocharakteristika

 • Hodnotenie samého seba
 • Porovnávanie – charakteristika dvoch ľudí, 2 spôsoby:
  • Obe postavy súčasne
  • Najskôr jednu, potom druhú (umelecký a náučný štýl)

4. Zaraďte ukážky č.1 a č.2 k príslušným útvarom.

Ukážka č. 1

 • Dynamický opis postavy
 • Využíva slovesné vyjadrovanie
 • Chronologicky v časovom slede
 • Nezachytáva vnútorné znaky

Ukážka č. 2

 • opis postavy, subjektívny, statický
 • Zachytáva len vonkajšie znaky, preto nemôže byť charakteristikou
 • Prevláda menné vyjadrovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025