Syntaktická rovina jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 782 slov
Počet zobrazení: 2 943
Tlačení: 142
Uložení: 130

Syntaktická rovina jazyka

Charakterizujte syntaktickú rovinu jazyka so zameraním na vetné členy. Jazyk je abstraktný systém noriem, znakov slúžiacich na dorozumievanie. Konkrétnou realizáciou jazyka v praxi je reč.

Jazykoveda (lingvistika) je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním jazyka, jeho používania a jazykovými produktmi. Skúma štyri základné jazykové roviny:

 • Fonetickú (zvukovú)
 • Významovú (lexikálnu)
 • Tvarovú (morfologickú)
 • Skladobnú (syntaktickú)

Syntax je veda skúmajúca vetné členy, sklady (syntagmy), vety, súvetia a vzťahy medzi nimi. Je súčasťou syntaktickej stavby jazyka.

A čo je to veta?

Významovo ucelená, gramaticky usporiadaná, zvukovo a intonačne uzavretá jednotka reči, ktorá má dorozumievací cieľ.

 1. Rozdeľte a charakterizujte vetné členy.

Poznáme niekoľko vetných členov:

a) Hlavné

 • Prísudok (1)
  • Slovesný
   • Jednoduchý (sedí, opije sa, zvracal, odhaľuje)
   • Zložený (sadol by si, nepísali sme, začal pracovať, musí riešiť, bude skákať)
 • Neslovesný
  • Menný (Hovoriť striebro, mlčať )
  • slovesno-menný (je zdravý, bol učiteľom, ostávali dokorán, bývali šľachetní)
  • Citoslovný (čľup, hŕŕ, žblnk)
 • Podmet (2) – vždy v nominatíve
  • Zamlčaný (dopĺňame vhodným zámenom)
  • Vyjadrený

b) Vedľajšie

 • Predmet (3)
  • Priamy - bezpredložkový akuzatív (Zapálili )
  • Nepriamy

Príslovkové určenie (4)

 • Miesta (Kopali v záhrade.)
 • Času (Večer sa zišli.)
 • Spôsobu (Pomaly sa blížil.)
 • Príčiny (Ostrihal ho náročky.)
 • Pokiaľ sa môžeme opýtať na pádovú otázku aj príslovkovú, prednosť má príslovkové určenie
  • Kopali v záhrade. (v kom? Čom?; ale aj Kde?)
  • keďže PU má prednosť, opýtame sa kde a určíme vetný člen ako príslovkové určenie

Prívlastok (5)

 • Zhodný
  • zhoduje sa s podstatným menom v rode, čísle a páde
  • vyjadrený:
   • prídavným menom (ružový panter)
   • zvratným zámenom privlastňovacím (svoje peniaze)
   • osobným privlastňovacím zámenom (jej rozhodnutia)
   • číslovkou (Vyhrali prvé )

· Nezhodný

 • Najčastejšie býva vyjadrený podstatným menom
 • nezhoduje sa s podstatným menom, ktoré rozvíja
 • boky lode (aké boky? lodné boky)
 • Domov dôchodcov (čí domov? „Dôchodcovský“ )

Doplnok (6)

 • Vetný člen, ktorý súčasne rozvíja dva vetné členy
 • Vždy podmet a prísudok alebo prísudok a predmet

Vetné skladby (syntagmy) a gramatická závislosť:

Syntagma najjednoduchšia syntaktická jednotka. Vzniká spojením dvoch plnovýznamových slov:

 • Do skladov spájame iba holé vetné členy a slová s úplným lexikálnym významom
 • Náuka o spájaní slov do skladov sa nazýva syntagmatika

Druhy skladov (syntagiem):

 • Prisudzovací (predikatívna syntagma)
  • medzi rovnocennými, hlavnými vetnými členmi (podmetom a prísudkom) = zhoda (gramatická väzba; vysvetlené nižšie)
  • graficky [Peter]=[básnil]
 • Určovací (determinatívna syntagma)
 • nadradené a podradené vetné členy (možná zhoda, väzba aj primkýnanie,

vysvetlíme nižšie)

 • podmet (podstatné meno) + zhodný prívlastok = ZHODA
 • podmet (podst. m.) + prívlastok nezhodný = PRIMKÝNANIE
 • podmet (podst. m.) + doplnok = ZHODA
 • Priraďovací (koordinatívna syntagma)
  • viacnásobné vetné členy = ZHODA
 • Rozľahli sa tóny hobitej
  • tóny piesne – má zmysel, určovací sklad
  • hobitej piesne – má zmysel, určovací sklad
  • rozľahli sa tóny – má zmysel, prisudzovací sklad
  • tóny hobitej – nemá zmysel
  • rozľahli sa hobitej – nemá zmysel

Gramatická závislosť:

 • Zhoda = kongruencia
  • prisudzovacom sklade ju chápeme ako vzájomnú závislosť
   • zhody v osobe, čísle, minulom čase, rode
  • určovacom sklade je to vzájomný vzťah medzi
   • Podstatným menom a zhodným prívlastkom
   • Podstatným menom a slovesom, doplnkom

ü Väzba = rekcia

 • v určovacom sklade, je to vzájomný vzťah:
 • prísudok a predmet = silná väzba
  • Dosiahol úspechy, prednáška o Kraskovi (predložkový L), myslím

na brata (predložkový A), verí všetkému (D)

 • prísudok a príslovkové určenie = slabá väzba
  • chodí po lese, leží v posteli, položím na stôl, idem do školy

ü Primkýnanie = adjunkcia

 • vzťah medzi nadradeným a podradeným vetným členom sa nevyjadruje pomocou pádu, čísla a rodu
 • určovacom sklade je to vzájomný vzťah:
  • prísudku príslovkového určenia
   • prišiel včera, krásne spieva, vykračuje rázne
  • podstatného mena nezhodného prívlastku
   • ulice miest, národy sveta

Veta

 • Definícia vyznačená červeným na začiatku (čiernym pre laserové tlačiarne)
 • Vety delíme podľa rôznych hľadísk:

Podľa zloženia:

 • Jednoduchá veta
  • Má len 1 prisudzovací sklad alebo vetný základ (len 1 prísudok

sloveso)

o Mor ho!

 • Môže byť:
  • Holá (Kôň )
  • Rozvitá (Čierny kôň pokojne pije vodu z )
  • Rozvitá s viacnásobným vetným členom (Čierny kôň pokojne pije vodu z vedra a válova.)
 • Zložená veta = súvetie
  • Má 2 alebo viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov (viac prísudkov)
  • Jednoduché (Deti sa hrali kopali si )
  • Zložené (Kôň pije z vedra, podvedome dýcha prešľapuje

z nohy na nohu.)

Podľa obsahu (modálnosti):

 • Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom
 • Delíme ich na:
  • Oznamovacie – cieľom je niečo oznámiť
   • Oznamovací, podmieňovací spôsob slovies
    • Včera som sa zastavil. Bol by som prišiel.
 • Opytovacie
  • Zisťovacie - odpovedáme áno, nie
   • Bol si včera doma?
  • Doplňovacie – začínajú sa opytovacím zámenom
   • Ako sa máš? Koľko máš rokov?

o Rozkazovacie

 • Žiadacie – cieľom je niečo si vyžiadať, prikázať
  • Odpáľ! Podaj mi cukor!

§ Želacie

 • Želanie – Kiež by som bol
 • Pozdravy – Pekný deň! Hohó!
 • Blahoželanie - Nech sa ti darí!
 • Prekliatia – Bodaj by dostal, čo si zaslúži.

§ Zvolacie

 • Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie vo forme zvolania
 • Ide to! Čo si to urobil?!

Vety podľa členitosti gramatického jadra

 • Jednočlenné
  • má iba 1 vetný člen – vetný základ
  • delíme ich na:
   • Slovesné (Včera pršalo mrholilo.)
   • Slovesno-menné (Dva roky prázdnin.)
   • Neslovesné (Dovidenia!)
 • Dvojčlenné
  • úplné – majú vyjadrený podmet
   • Žabka skočila do
  • Neúplné – nemajú vyjadrený podmet, je zamlčaný
   • Skočila do vody. (Ona)

2. Určte všetky vetné členy a sklady v ukážke č. 1

Tiene súmrakov večer potichučky zakrývali obrysy tatranských grúňov.

Vetné členy:

 • Čo robili? – zakrývali – slovesný prísudok
 • Kto, čo zakrývali? – tiene – podmet
 • Koho, čo, zakrývali? – obrysy – predmet priamy (bezpredložkový akuzatív)
 • Kedy zakrývali? – večer – príslovkové určenie času
 • Ako zakrývali? – potichučky – príslovkové určenie spôsobu
 • Aké obrysy? – obrysy grúňov – nezhodný prívlastok
 • Akých grúňov? – tatranských – zhodný prívlastok
 • Aké tiene? – tiene súmrakov – nezhodný prívlastok

Sklady:

 • Tiene zakrývali – prisudzovací sklad
 • Zakrývali obrysy – určovací sklad
 • Potichučky zakrývali – určovací sklad
 • Večer zakrývali – určovací sklad
 • Obrysy grúňov – určovací sklad
 • Tatranských grúňov – určovací sklad
 • Tiene súmrakov – určovací sklad

3. Pomenujte slovný druh, ktorým je vo vetách z ukážky č. 2 vyjadrený podmet.

Podmet (tučné písmo) je vyjadrený:

Mohutné hurá (vlastným citoslovcom = interjekciou) zaznelo štadiónom.

Málokto (neurčitým zámenom - pronomynon) sa mi môže silou vyrovnať.

Dotýkať sa (neurčitkom slovesa = infinitívom verba) exponátov v múzeu je zakázané. Chromý(spodstatnené prídavné meno = adjektívom) kráčal po cestičke, opierajúc sa o palicu.

Štyria (základnou číslovkou = numeráliou) z triedy idú študovať do zahraničia.

Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013