Administratívny štýl znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 478 slov
Počet zobrazení: 2 161
Tlačení: 90
Uložení: 88

Administratívny štýl

1. Charakterizujte znaky administratívneho štýlu

 • Štýl je špecifický spôsob správania sa jednotlivca v skupine, v konkrétnom čase na konkrétnom mieste
 • Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na prostredie a funkciu
 • Administratívny štýl sa využíva sa vo verejnej sfére
 • Objektívny štýl
 • Komunikantmi sú občan a inštitúcia alebo inštitúcia s inou inštitúciou
 • Jeho úlohou je sprostredkovať presné údaje a fakty

2. Uveďte základné znaky administratívneho štýlu

 • Znaky administratívneho štýlu:

o Adresnosť

 • Sú určené konkrétnej osobe (účet za elektrinu na meno Janko Pitipalko)

o Verejnosť

 • Sú záväzné pre všetkých, bez toho, aby to bolo niekde napísané (platí aj pre Janka Pitipalka, platí pre Jožka Mrkvičku)

o Vecnosť

 • Presné vyjadrovanie, striktne ohraničené

o Objektívnosť

 • Neutrálnosť
 • Písomnosť
  • Používanie kancelarizmov, cudzích slov, multiverbizácia

o Knižnosť

 • Stručnosť
  • Neprinášajú informácie navyše, majú presne vymedzené hranice

o Schematickosť

 • Jasné a názorné zobrazenia
 • Špecifické znaky administratívneho štýlu:
  • využíva trpné príčastia (údaje boli vyhodnocované, lehota bola uplynutá)
  • využíva prechodník (súc podľa zdravotného stavu, berúc do úvahy, prihliadnuc na fakt)
  • využíva kancelarizmy = slová typické pre administratívny štýl (lehota, financovať, mzdové prostriedky)
  • Často používa značky = majú medzinárodnú platnosť a sú zaužívané
  • Skratky – zaužívané alebo skrátené podoby slov, za ktorými píšeme bodku
 • Skratkové slová (Slovnaft, Telecom)
 • Iniciálové skratky (TANAP, NAPANT, SOŠ, SZŠE)
 • Niektoré skratkové a značkové slová získavajú charakter podstatných mien, skloňujeme ich (v TANAP-e, na SĽUK-u)
 • využívajú sa stereotypné vetné konštrukcie (Dolupodpísaný Janko Pitipalko, súd predkladá návrh...)

3. Rozdeľte útvary tohto štýlu podľa určenia a podľa formátu.

Podľa určenie delíme žánre administratívneho štýlu na:

Dokumentárne

 • archivujú sa, majú dlhodobú platnosť
 • Zápisnica
 • Protokol
  • Súhrn pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať v určitom poradí (protokol maturitnej skúšky, laboratórny protokol)
 • Zmluva
  • Písomnosť, v ktorej sa dohodnú podmienky spolupráce
 • Splnomocnenie
  • Právna listina umožňujúca zastupovanie istej osoby
 • Zmenka

Oznamovacie

 • dokumenty s krátkodobou alebo dlhšou platnosťou
 • Vyhláška
  • Druh všeobecne záväzného nariadenia
  • Má platnosť v celom štáte
  • Vydávajú ju štátno-politické orgány
 • Zákon
 • Správa
  • Má znaky publicistického štýlu
  • Opisuje udalosť, ktorá sa už odohrala
 • Oznámenie
  • Opisuje udalosť, ktorá sa má uskutočniť
  • Odpovedá na otázky kto? Čo? Kedy? Kde?
 • Obežník
 • Vnútropodniková písomnosť, ktorá slúži na oznámenie určitých faktov pre zamestnancov
 • Životopis
 • Pozvánka
  • Obsahuje program nastávajúceho podujatia
  • Odpovedá na otázky kto? Čo? Kedy? Kde?
 • Prihláška
  • Tlačivo, ktorým vyjadrujeme záujem o nejakú aktivitu
  • Obyčajne má svoj predpísaný formulár
 • Reklamácia, urgencia, upomienka, dotazník

Heslové

 • Majú predpísanú predlohu a nearchivujú sa
  • Zoznam
  • Rozvrh hodín (harmonogram pracovnej činnosti)
  • Školské vysvedčenie
  • Diplom

Podľa formátu delíme žánre administratívneho štýlu na:

Žánre formátu A4

 • Zákon
 • Vyhláška
 • Žiadosť
 • Motivačný list
 • Úradný list
 • Objednávka
 • Sťažnosť
 • Petícia
 • Životopis

Žánre formátu A6

 • Objednávka
 • poštový peňažný poukaz
 • podací lístok

4. Charakterizujte druhy životopisu (profesijný/komplexný a štruktúrovaný/ kontextový) z hľadiska formy.

Profesijný (komplexný) životopis je žánrom administratívneho štýlu a zachytáva vecné informácie o našom živote od narodenia až po súčasnosť (v chronologickom slede).

Štruktúrovaný (kontextový) životopis je žánrom administratívneho štýlu, heslovite v bodoch podáva informácie o našom živote od súčasnosti až po minulosť (retrospektívne). Využíva sa

častejšie, pretože je prehľadnejší a má jednoduchšiu kompozíciu (niekedy len stačí vyplniť políčka v tlačive – európsky životopis).

V zahraničí je životopis obohatený o referencie.

Administratívny štýl nevyužíva tretí druh životopisu a tým je beletrizovaný (umelecký) životopis.

5. Sformulujte žiadosť o vydanie duplikátu maturitného vysvedčenia.

Janko Pitipalko, Námestie slobody 29, 053 42 Kocúrkovo 

Gymnázium Javorová Javorová 16

052 01 Spišská Nová Ves

Vec: Žiadosť o vydanie duplikátu maturitného vysvedčenia

Ja, dolupodpísaný Janko Pitipalko vás týmto žiadam o vydanie duplikátu maturitného vysvedčenia. Pôvodný dokument bol zničený počas vyčíňania prírodných živlov v mesiaci apríl. Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom, Janko Pitipalko

V Spišskej Novej Vsi 24.04.2015 XXX

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015