Polovetné konštrukcie – príklady

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 626 slov
Počet zobrazení: 1 374
Tlačení: 55
Uložení: 52

Polovetné konštrukcie

1. Charakterizujte syntaktickú rovinu jazyka so zameraním na polovetné konštrukcie a zložené súvetia.

 • Jazyk je abstraktný systém znakov a noriem, ktoré nám slúžia ako základný prostriedok na
 • Konkrétnou realizáciou jazyka v praxi je reč
 • Veda, ktorá sa zaoberá skúmaním jazyka a jazykových produktov sa nazýva

lingvistika

 • Jazyk sa skladá zo 4 rovín:

o Zvuková (fonetická)

 • Vnútorne usporiadaný a organizovaný systém určujúci ako sa vyslovujú jednotlivé hlásky, slabiky, slová

o Významová (lexikálna)

 • Vnútorne usporiadaný a organizovaný systém združujúci všetky pomenúvacie jednotky

o Morfologická (tvarová)

 • Vnútorne usporiadaný a organizovaný systém určujúci aké prípony nadobúdajú slová vo vzťahu s inými

o Skladobná (syntaktická)

 • Vnútorne usporiadaný a organizovaný systém určujúci vetné členy, vety a vzťahy medzi
 • Polovetná konštrukcia je jednoduchá konštrukcia medzi dvoma vetami
 • Vzniká tak, že jednoduchej vete pridáme druhotnú predikáciu (tzv. polopredikáciu)

ü Polopredikácia

 • neobsahuje určitý tvar slovesa
 • jej úlohou je text skracovať a zhusťovať
 • vytvoríme ju z dvoch viet tak, že určitý slovesný tvar zmeníme na neurčitý
 • má funkciu vetného člena (príklady nižšie)

ü Zložené súvetie

 • pozostávajú aspoň z troch viet
 • rozlišujeme viacero typov (rovnocenné vety, jedna je nadradená druhej):
  • H-H-H
   • Jožo prišiel, otvoril okno a
 • H-H.V alebo V-H
  • Jožo prišiel a videl, že ...
 • V-H.V
  • Vľavo bola cesta, ktorá ..., vpravo bolo pole, na ktorom…
 • [V-V] alebo [V-V] H.
  • Nepovedal, čo urobil, ani prečo prišiel.
  • vedľajšie vety sú rovnocenné
 • V.V. alebo V.V.H
  • Všetko si premyslel, aby sa nestalo, že ho niečo zaskočí.
  • druhá vedľajšia veta je podradená prvej
 • H.V
  • Kým voda začala vrieť, pripravil mäso, ktoré v nej chcel variť.
  • hlavná veta s vedľajšími vetami rozličného druhu

2. Zmeňte súvetia z ukážky č. 1 na vety s polovetnou konštrukciou.

Videl biele albatrosy, ako plávajú vzduchom. Videli biele albatrosy plávajúce vzduchom.

Mama polievala záhradu a spievala si pritom pesničku. Mama polievala záhradu spievajúc si pritom pesničku.

Dom, ktorý je postavený na piesku, spadne. Dom, postavený na piesku, spadne.

3. Pomenujte jazykové prostriedky, pomocou ktorých vznikli uvedené polovetné konštrukcie, a vysvetlite ich funkciu.

 • Polovetné konštrukcie vznikajú z neurčitých tvarov slovies
 • Ich úlohou je zhustiť text, skracovať ho
 • Bývajú vyjadrené neurčitým tvarom slovies:

o Neurčitkom

 • Je dôležité, aby sme sa sústredili = Je dôležité sústrediť sa.

o Prechodníkom

 • Celý večer spievala a tancovala = Celý večer spievajúc 

o Činným príčastím prítomným

 • Deti, ktoré sedeli na brehu rieky, sledovali kŕdeľ husí. = Deti,

sediace na brehu rieky, sledovali kŕdeľ husí.

o Trpným príčastím minulým

 • Žiaci, ktorí boli zavalení učivom, protestovali. = Žiaci, zavalení

učivom, protestovali.

o Slovesným podstatným menom

 • Izba si vyžaduje, aby sme ju vymaľovali. = Izba si vyžaduje

vymaľovanie.

4. V ukážke č. 2 doplňte a zdôvodnite pravopis čiarky v zložených súvetiach a určte vzťahy medzi hlavnými a vedľajšími vetami.

Kým mláďa vyrastiemusí si nájsť svoje miesto v skupinevybojovať si svoje postavenie

alebo vlastný revír.

 1. čiarka – oddeľuje hlavnú vetu od vedľajšej v podraďovacom súvetí.
 2. čiarka – oddeľuje dve rovnocenné vety, mohli by sme ju nahradiť spojkou a. Mláďa si musí nájsť svoje miesto v skupine vybojovať si svoje ..
 3. pred alebo sa čiarka nepíše, pretože je spomenuté len po prvý raz a spája dve slová, nie
 • Kým mláďa vyrastie (V – vedľajšia veta príslovková), musí nájsť svoje miesto v skupine (H), vybojovať si svoje postavenie alebo vlastný revír (H).
 • V . H – H
 • Hlavné vety sú si rovnocenné
 • Priraďovacie súvetie zlučovacie medzi hlavnými vetami

Keď sa napríklad vĺčatá z jedného vrhu bijú o pierko alebo kúsok drevaučia sa, ako si získať rešpekt, alebo ako dať najavo svoju podriadenosť.

 1. čiarka – čiarka oddeľuje vedľajšiu vetu podraďovacieho súvetia od hlavnej vety
 2. čiarka – čiarka pred ako, pretože ide o vedľajšiu vetu
 3. čiarka – pred alebo, pretože spája dve vety

Učia sa, ako si získať rešpekt + Učia sa, ako dať najavo svoju podradenosť.

= Učia sa, ako si získať rešpekt, alebo ako dať najavo svoju pozornosť

 • Keď sa napríklad vĺčatá z jedného vrhu bijú o pierko alebo kúsok dreva (V - príslovková), učia sa (H), ako si získať rešpekt (V – predmetová), alebo ako dať najavo svoju podriadenosť (V - predmetová).
 • H . [ V - V ]
 • Posledné dve vedľajšie vety sú si rovnocenné
 • Prvá a posledné vedľajšie vety sú rozdielneho druhu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#expresivne syntakticke konstrukcie #cinne pricastie pritome #skracovanie viet angličtina #polovetné konštrukcie

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046