Funkčné jazykové štýly a slohové postupy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 678 slov
Počet zobrazení: 3 248
Tlačení: 115
Uložení: 116

Funkčné jazykové štýly

1. Definujte funkčný jazykový štýl.

 • Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov so zreteľom na situáciu, funkciu a obsah textu. Je základným pojmom štylistiky. Každý štýl má svoje osobité

2. Rozdeľte funkčné jazykové štýly podľa sféry použitia a prístupu autora.

 • Poznáme 6 jazykových štýlov
 • Podľa sféry použitia ich delíme na:

o štýly súkromného styku

 • Hovorový

o štýly verejného styku

 • Umelecký
 • Náučný
 • Administratívny
 • Publicistický
 • Rečnícky
 • Podľa prístupu autora delíme štýly na:

o Subjektívne

 • Hovorový
 • Umelecký

o Objektívne

 • Náučný
 • Administratívny

o Subjektívno-objektívne

 • Publicistický
 • Rečnícky

3. Vysvetlite pojem individuálny štýl.

 • Je spôsob správania sa, konania charakteristický pre určitého jednotlivca
 • Vyjadruje jeho podstatu, pretože ho ním vystihujeme

4. Vysvetlite pojem hybridizácia jazykových štýlov a uveďte konkrétne príklady.

 • Niektoré žánre jazykových štýlov sú striktne vymedzené, ale nájdeme medzi nimi aj také, ktoré využívajú znaky viacerých jazykových štýlov, nazývame ich hybridné
 • Proces miešania rôznych štýlov sa nazýva hybridizácia, výsledkom sú hybridy
 • Diskusný príspevok je žánrom rečníckeho štýlu, ale je aj súčasťou diskusie v hovorom štýle a vyžaduje argumentáciu založenú na faktoch z náučného štýlu
 • Beletrizovaný životopis sprostredkúva fakty avšak využíva množstvo jazykových umeleckých prostriedkov
 • Úvaha v sebe zahŕňa argumenty z náučného štýlu, subjektívne hodnotenia
 • Typickým príkladom sú žánre publicistického štýlu
  • Beletrizované (fejtón, reportáž)
 • Alebo samotná populárno-náučná literatúra, ktorá by mala zanechať citový dojem (umelecký štýl), ale snaží sa podať aj dôležité poznatky
 • Reklama je súčasťou administratívneho štýlu, ale svojim obsahom sa prikláňa k hovorovému štýlu

5. Určte jazykový štýl v nasledujúcich ukážkach (č. 1 - 4) a pomenujte konkrétne jazykové prostriedky typické pre daný štýl.

Verrumal je vysoko účinný kombinovaný liek na odstraňovanie bradavíc. Kombináciou účinných látok fluoruracilu a kyseliny salicylovej sa dosahujú úspechy v liečbe bradavíc. Fluoruracil (FU) patrí medzi cytostatiká (lieky tlmiace rast buniek).

 • Ukážka patrí k náučného štýlu
 • Konkrétne k populárno-náučnej zložke (vysvetľuje v zátvorke, čo sú cytostatiká), vysvetľuje zákazníkovi základné informácie o
 • Znaky:
  • Využíva odborné slovátermíny (kyseliny salicylovej, fluoruracilu)
  • Množstvo prídavných mien, menné vyjadrovanie
  • neosobné vyjadrovanie – 3. os. (sa dosahujú namiesto sú dosiahnuté)
  • Vymenúvanie vlastností (účinný kombinovaný, slúži na odstraňovanie bradavíc)
 • Ďalšie znaky:
  • pojmovosť
  • vecnosť
  • neutrálnosť (nezaujatosť)
  • písomnosť
  • monologickosť (chýba spätná väzba)
  • presná argumentácia a citácia
  • prísna logická kompozícia (vyčlenené časti, nezameniteľná následnosť)
  • náročná štylizácia textu
 • Súvetia
 • pasívne konštrukcie
 • Abstraktné pojmy
 • Internacionalizmy

Nemôžem povedať, že by bola Malka krásna. Ach, to nie. Videl som ja aj také dievčatá, čo by si ku Malke neboli ani stali, ale zvábila môj pohľad najskorej svojou skromnosťou ako žabie očko, čo bojazlivo vyzerá spod lopúcha na človeka. Bola maličká a útla, mohol si ju poľahky ukryť v dlani, len veľkú záplavu ryšavých vlasov nosila na hlave. Malka sa mi páčila taká, ako bola, ba práve len taká, drobná, vypĺchnutá, ušmochtaná.

 • Úryvok z diela Františka Švantnera: Málka (predstaviteľ lyrizovanej prózy na Slovensku)
 • Patrí k umeleckému štýlu
 • Znaky, nájdené v texte:
  • Umelecké jazykové prostriedky:
   • skromnosťou ako žabie očko - prirovnanie
   • záplavu ryšavých vlasov – metafora

o subjektívne podanie z úst rozprávača

 • umelecký opis, nie je ani jednoduchý, ani odborný (komplexný), autor si vyberá, čo chce na postave opísať
 • citovo zafarbené slová (očko)
 • vyratúvanie vlastností, statický opis (drobná, vypĺchnutá, ušmochtaná)
 • Ach, to nie. – povzdych hlavnej postavy (ide o rozprávanie)

ü Ďalšie znaky:

 • všetky slová slovnej zásoby
 • figúry (umelecké prostriedky, vznikajú pravidelným opakovaním alebo hromadením hlások, slabík, slov)
 • básnické trópy (umelecké jazykové prostriedky, vznikajú prenášaním významu na základe podobnosti)
 • variabilnosť (žánrov aj výrazových umeleckých prostriedkov)

o obsahová mnohoznačnosť

 • expresívnosť
 • obraznosť (rôzne symboly, význam býva prenesený)
 • poetizmy
 • knižné slová
 • nedokončené výpovede
 • pestrá modalita viet (najmä v rozprávaní)

Vážení prítomní!

Dovoľte, aby som sa zapojil do našej diskusie. K tejto vysokej a krásnej téme sme si vypočuli už mnoho príspevkov, preto sa aj ja chcem s vami podeliť o svoj názor na literatúru. Literatúra a jej diela sú dnešnou „potravou“ ľudí. Pravdaže, každý človek musí najskôr uspokojiť svoje základné potreby – hlad, smäd, túžbu po partnerovi... Ale to človek robil už v praveku.

 • Diskusný príspevok, žáner rečníckeho štýlu
 • Znaky:
  • oslovenie na začiatku (adresnosť)
  • úvodná fŕaza (Dovoľte, aby som sa zapojil do našej diskusie)
  • nadnesená reč, rozpráva s pátosom
 • obrazné pomenovanie, príležitostné (potravou ľudí)
 • nedokončená výpoveď, apoziopéza (naznačuje prestávku na zamyslenie)
 • os. sg. (zastupuje seba, rečníka)
 • Ďalšie znaky:
  • ústnosť
  • verejnosť
  • názornosť
  • dopredu pripravený písomný prejav
 • knižné slová
 • odborné slová
 • zrozumiteľné termíny
 • rečnícke otázky, zvolania

Dvojka

8.15 Správy STV

8.35 Udalosti ČT

8.55 Správy z regiónov

9.25 Kvarteto

10.00 Veľkí spisovatelia 20. storočia

12.10 Okná vesmíru dokorán

 • Program televíznej stanice, nájdeme v novinách, ale je žánrom administratívneho štýlu
 • Znaky:
  • zhustený text
  • sprostredkúva presné fakty (vecnosťneutrálnosť)
  • chudobný na variabilnosť jazyka (len čas a názov) = úsporné vyjadrovanie
  • heslovitý
  • jasnosť - zrozumiteľný každému
  • prehľadnosť
  • stručnosť
 • Ďalšie znaky, ktoré nie sú v ukážke:
  • odborné a knižné slová
  • kancelarizmy
  • ustálené frázy (obžalovaný vstaňte, v lehote, podľa vyhlášky, dolupodpísaný,... bytom...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017