Hovorový štýl znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 665 slov
Počet zobrazení: 3 151
Tlačení: 123
Uložení: 115

Hovorový štýl

Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov so zreteľom na situáciu, funkciu a obsah textu.

Vedný obor zaoberajúci sa skúmaním jazykových štýlov sa nazýva štylistika.

Poznáme 6 jazykových štýlov, delíme ich podľa dvoch kritérií:

 • Podľa postoja autora:
  • Subjektívne (,ku ktorým patrí)
   • Hovorový
   • Umelecký
 • Objektívne (,ku ktorým patrí)
  • Administratívny
  • Náučný
 • Subjektívno-objektívne (,ku ktorým patrí)
  • Publicistický
  • Rečnícky
 • Podľa použitia v komunikačnej sfére:
  • štýly súkromného styku
   • Hovorový
 • štýly verejného styku
  • Umelecký
  • Administratívny
  • Náučný
  • Publicistický
  • Rečnícky
 • Používame ho v rodine, pri komunikácii s priateľmi, kolegami, známymi, v záujmovej oblasti (pre typicky vyhranenú záujmovú oblasť, napr. informatikov ☻, je typický informatický slang = nespisovné slová, typické pre určitú skupinu ľudí – vojaci, študenti, ..)
 • Využíva sa v neoficiálnej (súkromné osoby) alebo polooficiálnej komunikácii (práca)
 • Funkciou je spontánne podať informáciu, preto sú žánre väčšinou hovorené, dopredu nepripravené

1. Identifikujte základné znaky hovorového štýlu na ukážke č. 1.

 • Znaky:

o Ústnosť, spontánnosť

 • Prejavuje sa nepresným vyjadrovaním, približnými faktami (hyperboly = zveličovanie, „Čakám na teba takmer pol hodiny.“ = „Meškáš šestnásť minút.“)
 • Dôležitú úlohu zohráva intonácia (vidíme výhodu ústnych žánrov oproti písomných, kde chýba, ale je potrebná – SMS, e- mail, list)

o Konverzačnosť

 • Realizuje sa pomocou dialógu (= rozhovoru dvoch alebo viacerých postáv)

o Súkromnosť

 • Štýl je ovplyvnený prostredím, v ktorom ho používame
 • SLANG = skupina nespisovných výrazov typická pre určitú skupinu ľudí, záujmovú činnosť
 • REGIONALIZMY = nárečové slová, menia sa od regiónu k regiónu

o Situačnosť

 • Prejavuje sa využívaním neverbálnych jazykových prostriedkov (mimika, gestikulácia)...
 • ...ale aj verbálnych jazykových prostriedkov (ukazovacie zámená = „Ta ten! Ta tota s ním. Ta som nevedel, ta mi to prepáčte.“)

o Stručnosť

 • Skracovanie slov v dôsledku dynamizácie (= univerbizácia)
 • Základná škola = základka, gymnázium = gympeľ, dovidenia = dovi

o Expresívnosť

 • Najvýraznejšie sa prejavujú city
 • Množstvo citosloviec a citovo-zafarbených slov
 • Prepánajaná! Panebože!
 • Vyskytujú sa aj pejoratíva (hanlivé slová = truľo, babrák, trdlo)
 • A vulgarizmy:
  • Obscénne slová = pomenovanie intímnou časťou tela
  • Názvy zvierat = zmija
  • Kliatie = kliatby z náboženstva

2. Rozdeľte útvary hovorového štýlu na klasické a moderné.

Žáner = je súhrnný názov pre diela so spoločnými tematickými, štylistickými a kompozičnými znakmi.

Žáner hovorového štýlu členíme na:

Klasické

 • ústne
  • Monologické
   • Asymetricky rozložené (= hovorí len jeden, účastníci sa nestriedajú)
   • Rozpovedanie vtipu – stručný príbeh s vtipnou pointou
   • Rozprávanie príhody – rozprávanie udalosti zväčša s prekvapivým záverom

§ Dialogické

 • Prehovor jedného účastníka sa nazýva replika
 • Využívajú rozhovor dvoch alebo viacerých postáv (=dialóg)
  • Ústny
   • Komunikanti sú na tom istom mieste alebo sú spojení telefónom, live chat (obaja sú prihlásení v tom istom čase a komunikujú spolu)
   • debat
  • Písomný
   • Komunikanti sú oddelení časom a priestorom (chat – ale nie live chat, list, noviny)
   • Bez možnosti spätnej väzby (okamžitej)

· Diskusia

 • výmena názorov na danú tému v snahe nájsť riešenie
 • presviedčame účastníkov o svojej pravde, predkladáme argumenty
 • súhrn všetkých diskusných príspevkov, ktoré odzneli

· Debata

 • Voľná výmena názorov
 • Účasť je dobrovoľná, nehľadá riešenia

· Hádka

 • rozhovor, ktorý sme nezvládli
 • využíva veľa pejoratív, znepríjemňuje atmosféru
 • môže byť aj konštruktívna

Moderné

 • Písomné
  • Reklama
   • Písané alebo hovorené odporúčanie, ktoré má charakter verejnej komunikácie
   • Základom je informačný slohový postup
   • K hovorovému štýlu sa prikláňa tým, že využíva prostriedky blízke bežnej komunikácií (Chceš štipko? Nafunuj sa na webe! Surfuj už za 13 centov za minútu.)

§ Inzerát

 • Krátky útvar, ktorý sa vyskytuje v masovo- komunikačných prostriedkov (noviny, televízia) alebo vo verejných prostrediach (v supermarketoch; v meste - Stratil sa kocúr Muro, odmena za nájdenie 100€.)
 • Má zhustený text (znak administratívneho štýlu)
 • Využíva informačný slohový postup
 • Dôležitá je grafická úprava

§ E-mail

 • Využíva sa v polooficiálnej komunikácii
 • Má znaky klasickej korešpondencie
 • Jeho výhodou je rýchlosť, šetrenie životného prostredia

3. Charakterizujte využitie slohových postupov v hovorovom štýle: rozprávanie príbehu, recept na prípravu jedla, pozvanie na stretnutie, váhanie pred vážnym rozhodnutím.

 • Rozprávací
  • v bežnej komunikácií, na rozprávanie príbehu, udalosti a spomienok

Opisný

 • Opis prostredia, osôb, predmetov, opis pracovného postupu

Informačný

 • informácie sú nepresné
 • Zhustené pri reklame, inzeráte

Výkladový

 • využíva sa najmenej
 • na vysvetlenie nejakej udalosti (argumenty, prečo meškám na hodinu)

4. Objasnite znaky súkromného listu z hľadiska kompozície a sformulujte zásady zdvorilej komunikácie v tomto útvare.

Súkromný list je písomný, dialogický žáner hovorového štýlu.

 • Píšeme osobe, ktorú dôverne poznáme (adresátovi)
 • Používame slang, hovorové slová, subjektivizujeme
 • Osobné zámena – ty, tvoj, tebe, ti píšeme s veľkým začiatočným písmenom (vyjadrujeme úctu k adresátovi)
 • Kompozícia:

o Úvod

 • Na začiatku oslovenie, po ktorom nasleduje čiarka, môže aj výkričník
 • Vynecháme riadok a v novom odseku píšeme, prečo práve sme sa rozhodli napísať list

o Samotné jadro členíme na odseky

 • Vlastný obsah listu

o Na záver typické frázy

 • S prianím pekného dňa, Všetko dobré ti želá tvoja..., Teším sa na stretnutie s tebou
 • Nezabudneme uviesť svoje meno
  • S pozdravom Javorský

Správny formát adresy:

Ing. Peter Javorský Javorová 16

052 01 Spišská Nová Ves

 • prijímateľova adresa vľavo hore, naša adresa sa píše vpravo dole
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.835