Lexikológia, slovná zásoba

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 889 slov
Počet zobrazení: 2 762
Tlačení: 105
Uložení: 112

Lexikológia, slovná zásoba

1. Charakterizujte lexikológiu ako vednú disciplínu

Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré používame ako základný prostriedok na dorozumievanie.Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka a jazykových produktov sa nazýva jazykoveda (lingvistika).

Jazyk je zložený zo štyroch jazykových rovín:

 • Zvuková (fonetická)
 • Morfologická (tvarová)
 • Skladobná (syntaktická)
 • Významová (lexikálna)
  • systémovo organizovaný a vnútorne usporiadaný systém, ktorý zahŕňa všetky pomenúvacie jednotky
  • základným predmetom skúmania je slovo

2. Charakterizujte pojem slovo (lexéma) a slovná zásoba.

 • Slovo (lexéma) je základnou lexikálnou
 • Je ustálený ako celok premiestniteľný sled hlások s vlastným lexikálnym a gramatickým významom.
 • Lexikálny význam vyjadruje vecný
 • Gramatický význam vyjadruje gramatické kategórie.
 • Lexikálny a gramatický význam slova spolu tvoria úplný význam
 • Národný jazyk tvoria slová, slovné spojenia, typické pre daný samostatný národ, štát
 • Jeho najdôležitejšie formy sú:
  • spisovný jazyk (nadštandardná a štandardná forma)
  • Nárečia (subštandardná forma)

ü Slovná zásoba (lexika)

 • Je súhrn všetkých slov v
 • Otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní.
 • Je otvorená, je pre ňu typický príliv a odliv slov podľa spoločenskej potreby v danom historickom období alebo prostredí.
 • Citlivo reaguje na zmeny v spoločnosti.
 • Skladá sa z pevného základu nazývaného jadro (najpoužívanejšie slová).
  • základný fond slov
  • nemenná, pomalý vývin
  • obsahuje len malú časť slov jazyka
   • pevné miesto majú najstaršie slová jazyka (napr. pomenovania prírodných javov – zem, oheň, voda, vzduch)
   • slová pomenúvajúce najbližších príbuzných (otec, matka)
   • celonárodné slová, ktoré užívajú všetci (dom, obloha, strom)

o okrem jadra tvorí slovnú zásobu jej ostatná časť

 • Členenie slovnej zásoby

o Základná

 • Obsahuje najčastejšie používané slová:
  • Podstatné mená
  • Prídavné mená
  • Slovesá
  • Formálne výrazy (spojky, častice, citoslovcia)

o Individuálnej slovnej zásoby

 • Je rozdielna od jedinca k
 • Priemerne obsahuje od 3000 – 8000
 • Závisí od komunikačných schopností jedinca, vzdelania, prostredia, pracovného odvetvia,
 • Delí sa na:

· Aktívnu

 • bežná slovná zásoba, ktorú využívame pri každodennej komunikácií

· Pasívnu

 • oveľa bohatšia (až pätnásobne), rozumieme jej, ale nepoužívame ju
 • Slovná zásoba existuje na základe vzájomných vzťahov.

3. Rozdeľte slovnú zásobu podľa expresívnosti, spisovnosti a doby výskytu a zaraďte slová z ukážky č. 1 do príslušnej vrstvy.

 • Slová tvoria systém slov, ktoré delíme podľa viacerých kritérií:
 • Podľa spisovnosti členíme slová:

o spisovné slová

 • slová zo slovnej zásoby spisovného jazyka kodifikované v normatívnych príručkách, používajú sa vo všetkých typoch textov

o nespisovné slová

 • slová používané vo veľmi úzkom okruhu textov = súkromný rozhovor, zvada, slangový prejav
 • Členíme ich na:

· dialektizmy (nárečové slová)

 • typické pre určité geografické územie, región
 • švábka, grule, bandurky, erteple

· slangové slová

 • vznikajú deformáciou známych slov
 • používa ich istá spoločesnká alebo záujmová skupina
 • sú to osobité výrazy študentov, vojakov
 • fáro, dostať zaracha, kilo = 100 Sk, liter, melón, seknúť s čím

· profesionalizmy

 • nespisovné slová z oblasti istej profesie určené na rýchle a úsporné vyjadrovanie sa
 • operačka, zubárina, deckár
 • mnohé vnikli univerbizáciou z dvojslovných spojení

· argot

 • tajná, šifrovaná reč používaná v kontexte, ktorému nezasvätený človek nerozumie, výskyt
 • v hovorovej reči rôznych asociálnych skupín
 • blcha = stopa po injekčnej striekačke
 • televízor = dorozumievanie sa z okna do okna väznice

· žargón

 • slová, ktoré slúžia na úsporné a presné vyjadrovanie
 • Podľa doby používania členíme slovnú zásobu na:
  • neologizmy (nové slová)
   • novovzniknuté slová a spojenia na základe vývoja spoločnosti
   • vyskytujú sa v náučnom, administratívnom, publicistickom štýle,
   • často prevzaté z CJ (napr.: mobilný telefón, privatizácia, snoubording, rogalo...)
 • okazionalizmy (príležitostné slová)
  • slová používané príležitostne, vznikajú a zanikajú s aktuálnym textom, nie sú zaregistrované v bežných slovníkoch
  • vyskytujú sa v umeleckých a hovorových textoch
  • slanieť, sladkoústa dievčina, topánkareň

o zastarané slová

 • slová a slovné spojenia, ktoré sa dnes už nepoužívajú, dostali sa na okraj slovnej zásoby

o archaizmy

 • slová, ktoré už bežne nepoužívame, lebo ich nahradili nové slová, ich synonymá
 • movitý = zámožný, sklep = obchod

o historizmy

 • slová, ktoré kedysi pomenúvali predmety a javy, ktoré dnes už neexistujú;
 • nájdeme ich v dielach s historickou tematikou alebo odborných textoch
 • vicišpán, dráb, dereš, slúžny
 • Podľa expresívnosti (citového zafarbenia) členíme slová:
  • na slová vyjadrujúce kladný postoj

§ Deminutívna (zdrobneniny)

 • slová pozitívneho, lichotivého vzťahu k realite, pomenovania drobných, milých vecí
 • očká, briadka, zlatučký, chlebík, havko

§ Eufemizmy

 • slová a spojenia, ktoré zmierňujú, zjemňujú realitu
 • pri tele = tlstý, zaspať = zomrieť, nakúpiť za päť prstov = ukradnúť

§ Hypokoristiká

 • lichotivé slová s príznakom maznavosti, familiárne
 • maminka, ocinko, holúbok
 • slová vyjadrujúce záporný postoj:

§ Pejoratíva

 • hanlivé, znevažujúce, pohŕdavé slová, ktorých úlohou je odsúdiť
 • žbrnda, pracháč, babrák, držgroš

§ Augmentatíva (hyperboly)

 • opak zdrobnenín, zveličujú celkový význam
 • hlavisko, dlhočizný, psisko

§ Dysfemizmy

 • opak eufemizmov, slová zveličujúce záporné vlastnosti a nedostatky, sú hrubé a drsné
  • ožran, hnát, chajda

· nadávky

 • (ty) krava, teľa, zmija, hyena

· vulgarizmy

 • hrubé, neslušné výrazy s výrazne negatívnym nábojom; ich používanie je v rozpore s etikou spoločenského správania, je nutné sa im vyhýbať.
 • doboha, ksichty, skapať
 • v rámci vulgarizmov vyčleňujeme aj obscénne slová

(= nadáva sa nimi do intímnych častí ľudského tela)

 • Slová z ukážky č. 1
  • kapesník – bohemizmus, čechizmus (prebrali sme ho z češtiny, po našom vreckovka)
  • nosisko – hyperbola = zveličujúce slovo = augmentatívum
  • pandúr – historizmus
 • klasák – slangový výraz
 • čejndžnúť – slangové slovo (vymeniť), zdeformované z anglického to change
 • zlatka – historizmus, platidlo v minulosti (dnes sa už nepoužíva)
 • papkať – hypokoristikum = domácke slovo
 • hintov – archaizmus, slovo, ktoré sa už nepoužíva, ale máme zaň náhradu (koč, kočiar)
 • fet – slangový výraz
 • bukréta – zastarané slovo (kytica)
 • fízel – slangové slovo, pejoratívum (hanlivé pomenovanie príslušníka polície)
 • čekovať – zdomácnené slovo (cudzie, ktoré prevzalo náš pravopis), slangové (skontrolovať)
 • skapať – vulgarizmus (zomrieť)

4. Vysvetlite pojem lexikografia.

Lexikografia je náuka o spracovaní slovníkov. V nich je zachytená slovná zásoba daného jazyka. Najznámejším je šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka I. – VI. (je to výkladový slovník):

 • Obsahuje najúplnejší súpis slovnej zásoby slovenského jazyka a vysvetľuje význam a štylistické odtienky používania jednotlivých
 • Podáva výskyt slov slovnej zásoby v typických
 • Okrem toho zachytáva celonárodnú frazeológiu (ustálené spojenia, zvraty).
 • Obsahuje odbornú terminológiu, okrem vysoko špecializovaných termínov.

5. Uveďte základné druhy slovníkov.

Okrem výkladových slovníkov (obsahujú vysvetlenie pojmu, príklady, kde sa používa, napr.

Krátky slovník slovenského jazyka = KSSJ) poznáme aj:

 • Pravopisné – Pravidlá slovenského pravopisu (PSP)
 • Slovníky správnej výslovnosti (ortoepické) – Pravidlá slovenskej výslovnosti
 • Terminologické (odborné)
 • Dvojjazyčné
 • Slovník cudzích slov
 • Etymologické (vysvetľujúce pôvod slova)
 • Retrogránde (slovníky o gramatických príponách)
 • Frenkvenčné (slová podľa percent výskytu)
 • Synonymické (súpis synonymických dvojíc a radov)
 • Frazeologické (súpis frazeologizmov)

Pre študentov majú najväčší význam (pri písaní slohových prác):

 • Malý synonymický slovník (synonymický slovník)
 • Malý frazeologický slovník (frazeologický slovník)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024