Jazykoveda, lexikálna rovina, tvorenie slov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 721 slov
Počet zobrazení: 2 267
Tlačení: 103
Uložení: 102

Jazykoveda, lexikálna rovina, tvorenie slov

1. Vysvetlite podstatu a spôsoby tvorenia slov v slovenskom jazyku.

Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré používame ako základný prostriedok na dorozumievanie. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka a jazykových produktov sa nazýva jazykoveda (lingvistika).

Jazyk je zložený zo štyroch jazykových rovín:

 • Zvuková (fonetická)
 • Morfologická (tvarová)
 • Skladobná (syntaktická)
 • Významová (lexikálna)
  • systémovo organizovaný a vnútorne usporiadaný systém, ktorý zahŕňa všetky pomenúvacie jednotky
  • základným predmetom skúmania je slovo
 • Tvorenie slov je jedným z najdôležitejších procesov obohacovania sa slovnej zásoby
 • Tak vznikajú nové slová, jazyk sa stáva pestrejším a presnejším
 • Slová môžeme tvoriť obmenou už existujúcich výrazov alebo tvorením nového významu slova (= spájanie do viacslovných pomenovaní)
 1. Charakterizujte spôsob obohacovania slovnej zásoby odvodzovaním a skladaním.
  • K najčastejším slovotvorným postupom patria:
   • Odvodzovanie (predponami, príponami)
   • Skladanie
   • Kombinácia odvodzovania a skladania
   • Skracovanie
   • Preberanie slov z cudzích jazykov (internacionalizácia)
 • Odvodzovanie
  • najčastejší spôsob, vzniklo ním aj najviac slov
  • Každé slovo je zložené z dvoch častí:
   • Slovotvorného základu (SZ) = základ slova bez prípony
    • žena, základ slova je žen-, -a je prípona, chlap má nulovú príponu
    • základ slove nemusí dávať zmysel
    • základové slovo je napr. žena, od nej odvodzuje ženský, ženin
    • základové slovo musí mať zmysel, odvodzujeme od neho slová
 • Slovotvorného formantu (SF):
 • Slovotvorná prípona (sufix)
 • -ík, -ný, -ček, -ka, -ička, ok, -íčko, -isko, -ák, -úň, -oš, -áň, - úch, -atý, -ivý, -istý, -ánsky, -kastý, -ičký, -učký, -kať, -ár
 • Slovotvorná predpona (prefix)
  • do-, po-, bez-, od-, vy-, vz-, s-, pri-, pre-, pra-, pa-, pred-
 • kombinácia predpony a prípony (konfix)
 • bezpríponové tvorenie (ťahať – ťah, vystavovať – výstava)
  • modifikuje slovný základ, ale nové slovo má význam len ako celok
 • prípony (sufixy), ktorými sa tvorí najviac slov nazývame produktívne prípony
 • nové slová sú správne, ak (podľa slovotvorných typov ustálených v slovenskom jazyku) nedajú voliť ľubovoľne
 • Produktívne prípony:
  • -ička, používa sa na tvorbu zdrobnenín (kytička, reďkvička, mamička)
  • Prípona -ička sa používa aj na tvorbu podstatných mien ženského rodu odvodených od mužských (paleontológ – paleontologička, chirurg - chirurgička)
  • -isko sa využíva na označenie miesta, jeho názvu (ihrisko, stavenisko, mravenisko, sídlisko, kúpalisko)
  • -isko sa používa aj pri pejoratívnych hyperbolách (nosisko, chlapisko, ručisko)
  • -ený sa používa ak vyjadrujeme pôvod z určitej látky (drevený, olovený, medený, sklený, kamenný, železný)
 • Skladanie slov (kompozícia)

o Týmto spôsobom vzniká menej slov ako odvodzovaním

 • nové slovo vzniká z dvoch slovotvorných základov, ktoré majú rôzny význam, spájame ich spájacou morfémou „o“
 • Vodovod, novovek, polostrov, rýchlopráčovňa, veľkomesto, úzkoprsý
 • skladaním tvoríme najmä substantíva (= pôvodne hovorové slová)
 • Slúžia na úsporné vyjadrovanie
 • Prešli do spisovnej slovnej zásoby (životopis, nosohltan, , zemepis, zverolekár, dejepis)
 • Medzi substantíva radíme aj zložené hovorové slová (čert-vie- prečo, na-moj-pravdu, na-moj-veru)

o V rámci zložených slov rozlišujeme:

 • Nepravé zložené slová (zrazeniny)
  • spájanie dvoch tvarov bez spájacej morfémy „o“, „e“
  • pravdepodobný, kníhtlačiareň, krvilačný
 • Hybridné zložené slová
  • Časté v odbornom jazyku
  • Jedna časť alebo obe sú cudzieho pôvodu
  • Elektrodielňa, vodoinštalácia, autoškola, webstránka
 • za zložené slová považujeme aj prídavné mená písané so spojovníkom (slovensko-eflský slovník)

Kombinácia odvodzovania a skladania slov

o vzniká ňou takisto veľa slov

 • zo zložených podstatných mien sa vytvárajú iné slovné druhy (odvodené slová)
 • život-o-pis-ný, star-o-vek-ý, web-stránk-ový, cest-o-pis-ný, ne-každ-o- den-ný
 1. Vysvetlite spôsoby tvorenia slov skracovaním.
  • Skracovanie slov (= abreviácia)
   • skracujeme časti slov, ale nemeníme lexikálny význam
   • vznikli ako výsledok úsilia o úsporné a presné vyjadrovanie (živý spôsob tvorenia slov)
   • Vznikajú tak:
  • Administratívne skratky
   • Využívajú sa len v písomnom prejave
   • Píše sa za nimi bodka, ale pri výslovnosti ich čítame celé
   • Možno ich použiť ako príležitostné skratky v jednom texte (= vlastné poznámky)
   • , napr., Ing., doc., ul., lit., tech., ekon., apod., atď.
 • Iniciálové skratky
  • Vznikajú z iniciál (prvých začiatočných písmen) viacslovného názvu
  • Používajú sa aj v písomnom aj ústnom prejave
  • soč = stredoškolská odborná činnosť, VŠMÚ = vysoká škola muzických umení
  • Pokiaľ skracujeme mená osôb, píšeme za nimi bodku (L.
 1. Jége, J. G. Tajovský)
 • Používame ich v administratívnom, publicistickom štýle
 • Skratkové slová
  • Vznikajú spojením začiatočných hlások alebo slabík viacslovného názvu
  • Podľa zakončenia ich radíme k vzorom a skloňujeme
  • sitcom = situačná komédia, Slovnaft = Slovenská nafta, TANAP = Tatranský národný park
  • Používame ich v administratívnom, publicistickom štýle, ale aj hovorovom, kde ich často skloňujeme (v TANAP-e, zo SĽUK-u)
 • Ustálené značky
  • Používame ich v matematike, fyzike, chémií
 • Označujú dĺžky, miery, hmotnosti
 • Nepíšeme za nimi bodku
 • m, kg, l, ha, mm, dg, cl
 1. Vysvetlite spôsob tvorenia jednotlivých slov v ukážke č. 
  • právomoc – zložené slovo
  • SMS – iniciálová skratka (Short Message System)
  • Ag – značka (striebro)
  • prístrešok – odvodené príponou (-ok)
  • nôžka – odvodené príponou (-ka)
  • – administratívna skratka (takzvaný)
  • SAV – iniciálová skratka (Slovenská akadémia vied)
  • kolegyňa – odvodené príponou
  • automapa – pravé zložené (morféma o) vzniklo skladaním
  • poddôstojník – odvodené príponou (-ík) aj predponou (pod-)
  • odstaviť – odvodené predponou (od-)
  • Slovnaft –skratkové slovo (Slovenská nafta)
  • kg – značka, kilogram
  • – administratívna skratka (napríklad)
  • atď. – administratívna skratka (a tak ďalej)
  • ZOH – iniciálová skratka (zimné olympijské hry)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045