Prozodické vlastnosti slovenského jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 1 891
Tlačení: 75
Uložení: 68

Prozodické vlastnosti jazyka

1. Charakterizujte zvukovú rovinu jazyka so zameraním na prozodické vlastnosti jazyka.

Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré používame ako základný prostriedok na dorozumievanie. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka a jazykových produktov sa nazýva jazykoveda (lingvistika).

Jazyk je zložený zo štyroch jazykových rovín:

Morfologická (tvarová)

 • Skladobná (syntaktická)
 • Významová (lexikálna)
 • Zvuková (fonetická)
  • systémovo organizovaný, vnútorne usporiadaný systém, ktorý pomáha vytvárať podobu hlások, slabík, slov, výpovedí
  • zaoberá sa aj výskumom prozodických vlastností reči

2. Vysvetlite pojem intonácia (modulácia) hlasu.

 • Intonácia je komplexný zvukový jav s viacerými zložkami
 • Vzniká moduláciou artikulovaného prúdu reči (= obmenou, zmenami hlasu)
 • Rozlišujeme tri druhy modulácie:
  • časová (zmena doby trvania javu)
   • Dĺžka (kvantita) hlások
   • Pauza
   • Tempo reči
   • Rytmus
  • silová (meníme intenzitu)
   • Intenzita hlasu
   • Prízvuk
   • Dôraz (vetný prízvuk)
  • tónová (zmena výšky tónu hlasu)
   • Melódia
   • Hlasový register
  • Spomínané prostriedky nesúvisia s artikuláciou hlások, pretože ich uplatňujeme na väčšie jednotky reči

3. Charakterizujte nasledovné prozodické vlastnosti reči: kvantita, pauza, slovný prízvuk, dôraz, melódia a tempo reči.

Časová modulácia

 • dĺžka času, za ktorý sa zrealizuje prejav reči

o Kvantita (dĺžka) hlások:

 • Krátke hlásky jednotkou dĺžky je 1 móra
 • Dlhé hlásky vyslovujeme takmer dvakrát tak dlho ako krátke hlásky (2 móry)
 • a – 1 móra, á – 2 móry

o Pauza

 • Je prerušenie výpovede na určitý čas
 • Pomáha členiť texty na jednoduchšie celky (= frázovanie)
 • Druhy prestávok
  • Podľa funkcie:
   • Prirodzená (fyziologická), keď sa potrebujeme nadýchnuť
   • Umelá
    • Významová (logická)
     • Člení výpoveď na jednoduchšie úseky
     • Naznačuje sa ňou . , : koniec vety alebo vetného úseku
    • Umelecká (dramatická)
     • Vzniká pri chvíľach napätia
 • Podľa dĺžky trvania:

o Kratšia

 • Na konci vety alebo súvetia

o Dlhšia

 • Na konci jedného vetného úseku, odseku

o Tempo reči

 • Množstvo slabík vyslovených za jednotku času, ovplyvňuje do dĺžka slov
 • Priemerná dĺžka slova
  • V slovenskom jazyku (2 – 3 sekundy)
  • V anglickom jazyku (1 – 4 sekundy)
 • Je súčasťou individuálnej charakteristiky človeka
 • Na tempo reči vplýva:
  • Obsah prejavu (príhovor alebo rozprávanie príbehu)
  • Dĺžka slov (aký jazyk)
  • Osobnosť a zámer autora (zaujatosť, znalectvo problematiky)
  • Komunikačná situácia
 • Rýchlejšie tempo (120 a viac slov za minútu)
  • Typické pre rozprávanie príbehu, anekdoty, čítanie správ
 • Pomalšie tempo (100 a menej slov za minútu)
  • Typické pre obsahovo náročnejšie texty, oficiálne, slávnostné, smútočné prejavy, referáty
 • Ženy majú spravidla rýchlejšie tempo reči ako muži, najmä kvôli vyššie položenému hlasu

o Rytmus

 • Z gréckeho rhythmus = takt, súmernosť
 • Je pravidelné striedanie istého akustického prvku
 • Jednotkou rytmu je takt
 • Rytmická schéma verša sa nazýva metrum
 • Stopa je základnou rytmickou jednotkou verša, najmenej dvoj-, najviac trojslabičná

Silová modulácia

 • zmena sily hlasu v reči

o Intenzita hlasu

 • znižuje alebo stupňuje dynamiku prejavu
 • dôležitý štylizujúci prostriedok vety, najmä pri prednese umeleckého textu
 • zdôrazňujeme viac dôležité fakty, menej dôležitým dávame menšiu intenzitu

o Prízvuk

 • Zdôraznenie určitej slabiky slova
 • Mení sa od jazyka k jazyku:
  • Taliančine – predposlednej slabike (vagabondo)
  • Francúzštine – poslednej slabiky (la liber)
  • Slovenčine
   • nepohyblivý, stály
   • Hlavný prízvuk je vždy na slabike slova
    • na stole, noha, otec
   • Vedľajší prízvuk je na 3. alebo 4. slabike
    • veverica, vychovateľka

o Dôraz (vetný prízvuk)

 • Intonačné vyzdvihnutie slova vo vete, významovo najdôležitejšieho
 • Každá veta je zložená z:
  • Východiska výpovede (známej časti)
  • Tranzitného člena (sprievodný)
  • Jadra výpovede (významovo najdôležitejšia časť, zdôrazňujeme ju)
 • Rozlišujeme dva druhy slovosledu

· Objektívny

 • jadro výpovede sa nachádza na konci vety
 • Stratil som

· Subjektívny

 • jadro výpovede sa nachádza na spravidla začiatku (najmä v spontánnych prejavoch)
 • Knihu som
 • na rozdiel od prízvuku dôraz závisí od hovoriaceho

Tónová modulácia

 • zmena výšky tónu hlasu

o Melódia

 • Striedanie výšky hlasu, tónové vlnenie slabík
 • Melódia signalizuje ukončenie, neukončenie výpovede
 • Poznáme rôzne druhy melódie:

§ klesavá (kadencia)

 • Ukončená a uspokojivá výpoveď
 • Používa sa v oznamovacích vetách, rozkazovací, želacích a zvolacích vetách
 • Aj doplňovacích otázkach
 • Na začiatku býva opytovacie zámeno, nedokážeme na nich odpovedať áno, nie
  • Koľko máš rokov?
 • Kde si bol včera?
 • Tón poslednej slabiky je najnižší

· stúpavá (antikadencia)

 • Ukončená, neuspokojivá výpoveď
 • Zisťovacie otázky
  • Odpovedáme áno, nie
  • Bol si včera doma?
  • Máš už 18 rokov?

· polostúpavá (polokadencia)

 • Neuspokojivá, neukončená melódia
 • Očakáva sa jej pokračovanie
 • Má dve formy:
  • Stúpavá (na konci je významová alebo fyziologická prestávka)
  • Grenn a Pyp sa vrátili. Ak odídeš, ..
 • Rovná (celú vetu povieme na jedno nadýchnutie)
 • Dámy a páni. Nechoď, ak nechceš.
 • Pomáha lepšie rozumieť obsahu textu
 • Udržiava pozornosť poslucháčov

o Hlasový register

 • Vzniká nasadením hlasu do určitej roviny
 • Využíva sa ako štylizujúci činiteľ najmä v hovorovom štýle
 • Vyšší hlasový register pôsobí optimistickejšie (vysoký, až piskľavý hlas sa nazýva fistula)
 • Nižší hlasový register pôsobí pesimistickejšie, naznačuje vážnejšiu tému

o Ženské hlasy: Mužské hlasy:

 • Soprán (najvyšší) tenor (najvyšší)
 • Mezzosoprán barytón
 • Alt (najnižší) bas (najnižší)

4. Dokumentujte uvedené javy na ukážke č. 1.

Môj stav sa neustále zhoršuje, nemôžem viac ovládať vlastné myšlienky. Ako asi vyzerá tá žena? Ako tá štíhla počerná z druhej strany kanálu? Nepatrí mi? Azda mi teraz práve preto patrí! Keby tu tak pri mne sedel Kantorek! Keby ma tak videla matka. Mŕtvy mohol žiť ešte dobrých tridsať rokov, keby som si bol cestu naspäť lepšie vštepil do pamäti.

 • Môj stav sa neustále zhoršuje, nemôžem viac ovládať vlastné myšlienky.
  • polokadencia (polostúpavá melódia), stúpavá
 • Ako asi vyzerá tá žena?
  • klesavá melódia (kadencia), pretože je to doplňovacia otázka
 • Ako tá štíhla počerná z druhej strany kanálu?
  • klesavá melódie (kadencia), doplňovacia otázka
 • Nepatrí mi?
  • stúpavá melódia (antikadencia), zisťovacia otázka
 • Azda mi teraz práve preto patrí!
  • klesavá melódia (kadencia), zvolacia veta
 • Keby tu tak pri mne sedel Kantorek!
  • Klesavá (kadencia), želacia veta
 • Keby ma tak videla
  • Klesavá (kadencia), želacia veta
 • Mŕtvy mohol žiť ešte dobrých tridsať rokov, keby som si bol cestu naspäť lepšie vštepil do pamäti.
  • polostúpavá (polokadencia), stúpavá
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025