Jazykové štýly (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 341 slov
Počet zobrazení: 1 118
Tlačení: 52
Uložení: 50

Jazykové štýly

Štýl - spôsob prejavu, cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na zámer autora, funkciu a situáciu prejavu

  • Štýly súkromného styku – hovorový
  • Štýly verejného styku – umelecký, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky

Subjektívne štýly:

HOVOROVÝ 

Realizuje sa predovšetkým v ústnej podobe (jednoduchá stavba viet, kompozícia textu nie je prísne členená). Pracuje s témami, ktoré sú zvyčajne blízke len osobám, ktoré sa zúčastňujú danej komunikácie. Používajú sa hovorové výrazy a skratky, vety sú často nedokončené. Nepoužívajú sa v ňom bežne cudzie slová a odborné termíny. Je charakteristický spontánnosťou, nepripravenosťou.

útvary: bežné rozhovory, súkromné listy, dialógy medzi kamarátmi…

UMELECKÝ

Plní najmä estetickú funkciu, t. j. snaží sa pôsobiť na estetické cítenie človeka, pričom využíva umelecké jazykové prostriedky (metafory, personifikácie, prirovnania...),obrazné pomenovania a nápaditú kompozíciu. Autor ním vyjadruje svoje osobné pocity, myšlienky.

útvary: poviedka, román, novela, rozprávka, epická, lyrická báseň...

Objektívne štýly:

ADMINISTRATÍVNY

Používa sa v úradnom styku, zvyčajne v písomnej podobe. Využíva ustálené, administratívne formulácie, text nie je citovo zafarbený. Využíva knižné, odborné názvy, stručnosť, presnosť, vecnosť.

útvary: úradný list, žiadosť, objednávka, životopis, úradné tlačivá, poukážka, podací lístok...

REČNÍCKY

Je používaný najmä v slávnostných, verejných prejavoch pri rôznych príležitostiach. Vyznačuje sa hromadením rečníckych jazykových prostriedkov (oslovenie, poďakovanie, rečnícke otázky, rečnícke zvolania...), môže pracovať s aktuálnou témou, môže mať silnú presviedčaciu funkciu, býva silne emocionálne zafarbený, pripravuje sa v písomnej, no realizuje sa v ústnej podobe. Dôležitá je výška hlasu, intonácia a kontakt s poslucháčom. Využívajú sa mimojazykové prostriedky – mimiky, gestá...

útvary: príhovor, slávnostný prejav, smútočný prejav, súdna reč, prednáška, referát...

PUBLICISTICKÝ

Týmto štýlom sú písane výhradne texty v médiách -noviny a časopisy, rádio, televízia. Pracuje s aktuálnymi témami. Charakteristické znaky sú písomnosť, informatívnosť, aktuálnosť. Má nielen informovať, ale aj presviedčať, poučovať a zaujať.

útvary: správa, interview, inzerát, úvodník, komentár, recenzia, reportáž, fejtón...

NÁUČNÝ (ODBORNÝ)

Je často využívaný vo vedeckom a vzdelávacom prostredí. Používa odborné termíny, jeho úlohou je sprostredkovať a vysvetliť poznatky v danom odbore a nie presviedčať. Využíva pomerne zložitú stavbu viet. Prevažujú v ňom zložené súvetia. Vyžaduje presnosť, objektívnosť, odborné vyjadrovanie, vedecké zdôvodňovanie, používa zložitejšie vety a súvetia. Využíva termíny, rôzne tabuľky a schémy.

útvary: výklad, referát, diplomová práca, prednáška, štúdia...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015