Súvetia (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 612
Tlačení: 47
Uložení: 42

Súvetia

Súvetie sa musí skladať najmenej z dvoch viet – je to jednoduché súvetie. Ak sa súvetie skladá z troch a viacerých viet, ide o zložené súvetie. Počet viet v súvetí najčastejšie určujeme podľa počtu určitých slovesných tvarov. Do jednoduchého súvetia sa vety spájajú na základe dvoch základných vzťahov – priradením a podradením, preto jednoduché súvetia rozdeľujeme na:

Priraďovacie súvetia – parataktické – ak sú vety gramaticky rovnocenné, spájajú sa dve hlavné vety.

Podraďovacie súvetia – hypotaktické – ak jedna veta je gramaticky podradená druhej vete, spája sa hlavná veta – nadradená – s vedľajšou vetou – podradenou.


Vety v priraďovacom súvetí sa spájajú pomocou priraďovacích spojok alebo bezspojkovo:

 • Zlučovacie súvetie – a, i, aj, ani, a najmä, i-i, aj-aj, najprv-potom, jednak-jednak...
 • Stupňovacie súvetie - ba, ba aj, nielen-ale aj, nielen-ba aj, ba-dokonca
 • Odporovacie súvetie - ale, no, lež, a, avšak, ale predsa, jednako, lenže
 • Vylučovacie súvetie - alebo, buď, či, buď-buď, buď-alebo, či-či, alebo-alebo
 • Dôvodové - veď, však, totiž, ináč
 • Dôsledné - preto, teda, a tak, a preto, a teda

V podraďovacom súvetí sa spájajú dve vety, z ktorých jedna (podradená) zastupuje niektorý vetný člen hlavnej (nadradenej) vety. Typy vedľajších viet:

 • Predmetová – že, aby, kto, čo, aký
 • Prívlastková – aký, ktorý, čo, kde, ako, že, aby, či, keď
 • Príslovková miesta – kde, kam, kade, odkiaľ, kade-tade, pokiaľ
 • Príslovková času – keď, pokým, zakiaľ, len keď, sotva, vždy-keď
 • Príslovková spôsobu – ako, akoby, ako keby, ako čo, ako že, čím-kým
 • Príslovková príčiny – lebo, keď, pretože, preto, preto-lebo, zato-že
 • (Podmetová, prísudková, doplnková)

V podraďovacom súvetí hlavná veta často obsahuje odkazovací výraz, ktorý poukazuje na typ vedľajšej vety. V podraďovacom súvetí je voľný vetosled. Výnimku tvorí prívlastková (prístavková) veta, ktorá vždy stojí za svojím nadradeným slovom, preto sa často vkladá do hlavnej vety a oddeľuje sa čiarkami - Skriňa, ktorá stála v rohu, bola otvorená.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#súvetie #súvetia

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011