Publicistický štýl a jeho žánre, funkcia, obsah, jazyk

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 758
Tlačení: 38
Uložení: 38

Publicistický štýl a jeho žánre, funkcia, obsah, jazyk

Publicistika - aktuálne písomné a ústne prejavy pre širokú verejnosť, realizované prostriedkami
masovej informácie a propagandy. Hlavnou funkciou publicistiky je objektívne informovať a agitovať.

Publicistický štýl - má informovať ale aj vzdelávať. Tvorí sa pre široké vrstvy prijímateľov,
preto musí menej známe pojmy, znaky a skratky vysvetliť, no musí čitateľa aj zaujať.
Znaky:
-zrozumiteľnosť, výstižnosť, pôsobivosť, aktualizovanosť, variabilnosť, verejnosť, písomnosť

Noviny (tlač) majú ustálenú štruktúru a prehľadnú grafickú úpravu. Veľmi významnú úlohu zohráva TITULOK - vystihuje obsah článku, obsah iba naznačuje, upútava pozornosť.
Využívame aj plastickosť a typografickú úpravu textu (do stĺpcov).Plastickosť textu sa dosiahne rôznymi druhmi a hrúbkou písma.

Publicistické žánre delíme na: 
-spravodajské (správa, referát, interview, inzerát, reklama, oznámenie) 
-analytické (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace - úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia) 
-beletristické (rozprávacie a opisné - fejtón, reportáž, črta). 

Neexistujú medzi nimi pevné hranice.

Správa - informácia, je základom komunikácie. Musí byť aktuálna, stručná, vecná a pútavá.
Správy bývajú jednoduché a rozšírené.
Kompozičné postupy: 
-chronologický 
-logický

Kritika - je prejavom demokratickosti. Má hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, ktorý si 
všíma najmä nedostatky, záporné javy, s cieľom poukázať na ne a dosiahnuť ich nápravu.
Kritika v publicistike sa vyskytuje ako samostatný slohový útvar, uplatňuje sa však aj ako
hodnotiaci postoj v spravodajských, beletristických a analytických žánroch.
Náučná kritika hodnotí kladné a záporné stránky javov a diel.

Fejtón - patrí k beletristickým žánrom. Je to vtipné a aktuálne rozprávanie o aktuálnom
probléme. Ide o problém, ktorý sa častejšie objavuje.

Recenzia - hodnotenie novovydaného diela

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019