Rečnícky štýl (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 961
Tlačení: 39
Uložení: 35

Rečnícky štýl

Dejiny rétoriky siahajú do 5.storočia pred n.l. do Grécka (sofisti, Sokrates, Platón, Aristoteles). Vyznačuje sa hromadením rečníckych jazykových prostriedkov (oslovenie, poďakovanie, rečnícke otázky, rečnícke zvolania...),používaním odborných slov (termínov) a mimojazykových prostriedkov (gestikulácia). Môže pracovať s aktuálnou témou, môže mať presviedčaciu funkciu, často býva silne citovo zafarbený, pripravuje sa v písomnej podobe, ale realizuje sa v ústnej podobe. Dôležitá je intonácia, výška hlasu a kontakt s poslucháčom.

Základné znaky: ústnosť, verejnosť, sugestívnosť- využíva prostriedky z iných jazykových štýlov, adresnosť, názornosť

Delenie útvarov rečníckeho štýlu podľa funkcie: 
1. agitačno – propagačné prejavy a reči (persuazívne): a.) politická reč – parlamentný prejav, prejav na zjazde strany, agitačný, napr. predvolebný prejav

b.) súdna reč – napr. reč obžaloby, reč obhajoby

c.) cirkevný prejav – kázeň

  1. náučné prejavy: a.) prednáška
    b.) referáty a koreferáty – napr. politický, vedecký
  2. príležitostné prejavy:
  3. verejné prejavy: a.) slávnostný prejav – jubilejný, spomienkový, gratulačný atď. b.) rámcový prejav – privítací, záverový, otvárací, pozdravný atď.

c.) informačný prejav – konferenciersky, výstraha, rozkaz atď.

  1. rodinné prejavy – stolový – sobášny, pohrebný, pri krste dieťaťa

Kompozícia - úvod, jadro, záver. Úvod označuje cieľ i obsah prejavu, súvisí sním oslovenie a záver zhrnie obsah. V kompozícií jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné, konkrétne a zrozumiteľné.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.058