Administratívny štýl (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 289 slov
Počet zobrazení: 1 053
Tlačení: 65
Uložení: 54

Administratívny štýl

Administratívny štýl je štýl verejného prejavu používaný v administratívnej praxi. Je výlučne písomný a má informatívnu funkciu. Má sprostredkovať prijímateľovi presné údaje, fakty, bez doplňujúcich opisov situácie alebo vysvetľovania príčin.

Základné znaky administratívneho štýlu: vecnosť, stručnosť, neutrálnosť, knižnosť, písomnosť, adresnosť. Používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky, skrátené slová, termíny...V lexike prevládajú nocionálne (citovo neutrálne) slová, kancelarizmy (pohľadávky, avizovať), odborné názvy, druhotné predložky (so zreteľom, v dôsledku, v spojitosti), skratky a značky (t.j., tzv., s.r.o., Sk, SAV, TA SR). V syntaxi sa vyskytujú variabilné vety (veľmi krátke, obsahovo zhustené, ale aj rozsiahle súvetia). Kompozícia má normalizovanú formálnu podobu (formát, záhlavie, evidenčné číslo), osobitosti sú v členení textu.

Žánre administratívneho štýlu:
1. dokumentárne (životopis, zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluvy)
2. oznamovacie (hlásenie, správa, vyhláška, prípis)
3. heslové (zoznamy, prehľady, súpisy, inventáre, rozvrh, vysvedčenie).
Podstatným znakom dokumentárnych žánrov je zachytenie presných údajov a faktov. Oznamovacie žánre nemajú dlhodobú platnosť. Za poloúradné prípisy sa považujú súkromné žiadosti, prihlášky, sťažnosti, objednávky

Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitých životných situáciách. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.
Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný. Prikladá sa k žiadosti o zamestnanie. Píše ho ten, kto osobu dobre pozná.

Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa. Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada
Obchodná korešpondencia – Reklamačný list, Dodací list, Dohoda o zmluve = zmluva má osobitné postavenie medzi útvarmi administratívneho štýlu. Zmluva zaväzuje najmenej zásoby napr. pracovná zmluva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034