Opisný slohový postup a jeho útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 41 089
Tlačení: 1 402
Uložení: 1 279
- sústreďuje na zachytenie vlastností osôb, predmetov a javov, zachytáva aj následnosť činnos tí. Vlastnosti vymenúva, ale nevysvetľuje. Poradie komponentov v útvaroch opisného slohu sa môže meniť (okrem niektorých, napr. návod, opis pracovnej činnosti). Môžeme najprv opísať park, potom budovy na námestí alebo presne naopak.

Opis, druhy opisu:
podľa povahy opisného predmetu:
a) statický – opisuje statické predmety; je to zvyčajne odborný opis; využíva veľa podstatných a prídavných mien; prevládajú menné vyjadrovania
b) dynamický – opisuje aj statický predmet; opis sa dynamizuje predovšetkým väčším počtom slovies a využitím personifikácie a metafory; zvyčajne je to umelecký opis; prevládajú slovesné vyjadrovania

podľa zaradenia do štýlov:
a.) jednoduchý opis v hovorovom štýle (napr. opis pekného kabáta vo výklade)
b.) odborný opis – nachádza sa v odbornom štýle, je často súčasťou výkladu; je zovretejší než jednoduchý opis, používa veľa mien a málo slovies, využíva odborné termíny, konštrukcie s trpným rodom, často ho doplňujú nákresy, tabuľky, schémy.
Znaky odborného opisu má opis pracovného postupu, napr. návod, recept. Má určenú slovesnú osobu, napr. 1.os.pl. (pridáme soľ), 2.os.pl. rozkazovacieho spôsobu (pridajte soľ). Obracia sa na konkrétneho adresáta. Časti návodu alebo receptu nemôžeme svojvoľne vymieňať, lebo by sme podľa toho neurobili nič poriadne.
c.) lyrický alebo umelecký opis – využíva výrazové prostriedky lyriky (metaforu, personifiká
ciu, epitetá, prirovnania atď.); je súčasťou literárnych diel (napr. opis postavy v realistickej
próze), veľmi výrazné miesto má v poézii(napr. prírodná lyrika); v rozprávaní spomaľuje,
brzdí dej (napr. naturizmus, lyrizovaná próza).
 
Charakteristika
- je druh opisu, ktorý zachytáva základné, typické (vnútorné) znaky predmetu.
charakteristika osoby (alebo postavy) zachytáva okrem vonkajších znakov (vonkajšia charakteristika – výzor, chôdza, oblečenie) aj povahové, morálne vlastnosti (vnútorná charakteristika)
druhy charakteristiky:
a.) priama – vymenúva priamo vlastnosti (je čestný, miluje a ctí si svojich rodičov, pracuje od rána do noci)
b.) nepriama – vlastnosť postavy vyplynie z konania (napr. autor nemusí o postave povedať, že je lenivá, ale v deji bude iba polihovať, nič neurobí...)
c) individuálna – charakteristika jednej osoby
d.) skupinová – charakteristiky skupiny (napr. hudobnej skupiny generácie, triedy, národa atď.)
e.) porovnávacia – charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby porovnávame s vlastnosťami tej druhej
f.) umelecká (subjektívna) – autor opisuje postavu zo svojho pohľadu, subjektívne hodnotí jej vlastnosti alebo správanie, používa napr. hyperbolu (napr. v karikatúre zväčšuje, preháňa isté vlastnosti)
g.) administratívna, čiže posudok (objektívna charakteristika) – autor bez zaujatia, objektívne opisuje kladné a záporné vlastnosti napr. pracovníka, študenta. Sústreďuje sa na pracovnú oblasť.
 
základné útvary opisného slohového postupu: opis, charakteristika, posudok, návod, recept
kompozícia útvarov opisného slohového postupu – prevažuje trojčlenné členenie na úvod, jadro, záver
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021